Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca otvorí všetky materské a základné školy vo svojej pôsobnosti

Koronavírus

Mesto Čadca od 1. júna otvára materské a základné školy, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za špecifických podmienok. Rozhodol o tom primátor mesta v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení v rámci štvrtej fázy. Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie.

„Na Slovensku boli kvôli šíreniu koronavírusu 9 týždňov zavreté všetky školy.  Učitelia učili svojich žiakov na diaľku a ich úlohu v domácom prostredí suplovali rodičia. Mnohí si mysleli, že tento školský rok sa už predškolské a školské zariadenia neotvoria. No z dôvodu priaznivého vývoja pandémie vláda rozhodla, že návrat do školy je možný. Preto aj mesto Čadca pristupuje k otváraniu od 1. júna s tým, že na všetkých základných školách a takisto v materských školách spúšťame systém preverovania záujmu rodičov poslať dieťa do školy, keďže ide o dobrovoľné rozhodnutie zákonných zástupcov. Ak sa tak rozhodnú, okrem výchovno-vzdelávacej činnosti pre dieťa zabezpečíme stravu a v prípade prvého stupňa aj služby školského klubu, aby rodičia a deti mali zabezpečený rovnaký štandard, na aký boli zvyknutí. O tom ako to bude vyzerať v praxi sme dnes na pôde Mestského úradu v Čadci rokovali s riaditeľkami všetkých materských a základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Návrat nebude jednoduchý – školy musia zabezpečiť množstvo detailov, aby splnili hygienické podmienky,“ reaguje primátor Ing. Milan Gura.

Ako bude vyučovanie prebiehať a čo treba dodržať?

Materské školy otvoríme za prísnych podmienok. 

V rámci materských škôl sa musí dbať na dodržiavanie viacerých opatrení. V triede môže byť maximálne 15 detí. Vzhľadom na kapacitné možnosti budú prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, to znamená zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského, záchranného a policajného zboru, ale aj deti pedagogických zamestnancov.

Prísny ranný zdravotný filter zahŕňa meranie telesnej teploty pred vstupom do materskej školy a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom.  
Na základe usmernenia bude prevádzka materskej školy maximálne 9 hodín denne, to znamená že všetky materské školy budú otvorené od 7hod. do 16 hod.  Dieťa môže do materskej školy prísť a odísť len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.

Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. Zabezpečená bude aj dezinfekcia hračiek a priestorov.

Predbežný záujem o návštevu materskej školy budú zisťovať riaditeľky materských škôl v spolupráci s pedagógmi.

Všetky ďalšie potrebné informácie budú priebežne zverejňované na stránkach materských škôl.

Otvoríme aj základné školy pre ročníky 1 – 5

K 1. júnu pripravuje aj otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl, školských klubov detí a školských jedální. V tejto súvislosti riaditelia základných škôl vykonávajú prieskum prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov prvého až piateho ročníka na zistenie záujmu rodičov. Taktiež vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia vyučovania a aktivít v školskom klube detí.

Rovnako ako v prípade detí v materských školách aj deťom v školách sa bude pri príchode merať teplota a zabezpečená bude aj dezinfekcia rúk. V triede bude skupina do 20 detí, pri pobyte v skupine ale nemusia mať deti rúška. Školáci budú v kontakte len s určenými pedagogickými či nepedagogickými pracovníkmi s minimalizovaním stretov s inými skupinami detí.

Žiaci, ktorí zostanú doma a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ, sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

Rodičia pozor na Vaše povinnosti

Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia je čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ktoré musí obsahovať informácie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho prenosného ochorenia a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu. Do zariadenia pre deti a mládež môže byť prijaté len zdravé dieťa.

Dieťa do školy vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami, ktorými sú buď rúško, šál, či šatka. Nezabudnite na jedno náhradné rúško.