Presunúť na hlavný obsah

Prevencia a strety s medveďom hnedým podľa: Programu starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku

Mesto

Úvod

Medveď hnedý je neodmysliteľnou súčasťou našej prírody. Na Kysuciach žil dávno pred tým, než človek začal aktívne krajinu využívať. Majme preto na pamäti zachovať jeho prítomnosť, ako súčasť prírodného bohatstva a dedičstva „matky prírody“. V rôznych častiach Slovenska či Európy, kde medveď hnedý žije, sa ľudia naučili žiť  v jeho blízkosti. Preto pevne veríme, že sa v spoločnosti nebude zbytočne šíriť strach a panika, ale skôr opatrnosť, rešpekt a rozum. Prajeme vám veľa príjemných chvíľ strávených v prírode.

Predchádzanie nebezpečným stretom človeka s medveďom.

Nebezpečné strety vznikajú z viacerých dôvodov, ktoré je však možné aspoň čiastočne eliminovať:

a) výkon práva poľovníctva – v tomto prípade je možné znížiť riziko nebezpečných stretov tým, že spoločné poľovačky nebudú organizované v období keď medveď ešte nehibernuje, alebo poľovačky budú lokalizované do miest, kde medveď nemá brlohy (každý užívateľ má v rámci revíru prehľad o rozmiestnení týchto brlohov). Čo sa týka individuálneho poľovania, tam sa riziko nebezpečných stretov minimalizuje len ťažko, nakoľko tento spôsob si vyžaduje nehlučný a opatrný pohyb po lese, čím môže dôjsť k nepredvídanému stretnutiu.

b) lesnícka činnosť – v tomto prípade, je možné nebezpečným stretom predísť skôr ako pri výkone práva poľovníctva, nakoľko ľudia pracujúci v lese sa nemusia pri výkone povolania správať úplne ticho, môžu hlasnejšie rozprávať, upozorňovať na seba rôznymi zvukovými efektmi (pískanie, rolničky, poklepávanie po okolitých stromoch ap.) vhodne upozorniť. V takomto prípade medveď včas človeka zaregistruje, nemá záujem o nebezpečný stret a vo väčšine prípadov opustí lokalitu.

c) turistika a iné podobné aktivity realizované v prírode – tak ako v prechádzajúcom prípade, návštevníci hôr a turisti môžu počas pohybu v prírode upozorniť na svoju prítomnosť rôznymi zvukovými efektmi. Veľmi dôležitá je aj disciplinovanosť, ktorá spočíva v pohybe len po vyznačených turistických chodníkoch (viaceré prípady napadnutia sú spôsobené pohybom mimo týchto chodníkov, v kalamite, hustom lesnom poraste, kde zväčša majú medvede brlohy, alebo si tam schovávajú zdroj potravy). Dôležitá je aj zvedavosť, nakoľko v praxi sa ukázal ako významný zdroj nebezpečných stretov fakt, že ľudia sa pohybujú v blízkosti brlohov a ležovísk medveďa. Nemenej významná je aj skutočnosť nezabezpečenia si potravín v táboroch a pri prenocovaní priamo v lese.

d) prevádzka turistických, rekreačných a liečebných zariadení – predstavuje veľmi významnú zložku pri vzniku nebezpečných stretov, nakoľko je v súčasnosti významný fenomén prikrmovania odpadom z potravín. Mnohí prevádzkovatelia takto lákajú do svojich zariadení ľudí, ktorí sa približujú veľmi blízko k medveďom hnedým, alebo ich priamo aj kŕmia, čím neprimerane toto riziko zvyšujú.

e) nakladanie s komunálnym odpadom – v tomto prípade už na Slovensku bolo vykonaných viacero opatrení na zabezpečenie komunálneho odpadu. V tomto prípade je teda nevyhnutné striktné dodržiavanie zákona o odpadoch.

f) pasenie hospodárskych zvierat, včelárstvo a poľnohospodárstvo – aj v tomto prípade je veľmi ťažké zabezpečiť minimalizovanie nebezpečných stretov. Chovatelia hospodárskych zvierat, včelári, poľnohospodári a ovocinári by mali sledovať pobytové znaky prítomnosti medveďa hnedého (trus, stopy ap.) pri realizácii činnosti v prírode. Čo sa týka poľnohospodárov a ovocinárov, jedno z možných riešení je aj zber poľnohospodárskych plodín v agrotechnickom termíne a ovocných plodov počas dozrievania a nenechávanie ich popadaných v okolí stromov. Pre všetky tieto potenciálne hrozby zvýšenia nebezpečných stretov však platia všeobecné zásady ako sú napríklad nepribližovať sa k mláďatám medvedice, v prípade, že sa medveď stavia na zadné nohy nepovažovať to za hrozbu, ale skôr za určitý monitoring situácie zo strany medveďa hnedého, nepohybovať sa v hustom lesnom poraste, zabezpečovať si nespotrebovanú potravu, neprikrmovať medvede hnedé lákavou potravou, snažiť sa rozpoznávať pobytové znaky poukazujúce na jeho aktuálnu prítomnosť v blízkosti (trus, stopy, čerstvé kadávery, ap.)

Zásady správania sa pri útoku medveďa hnedého na človeka

Aj napriek všetkým uvedeným spôsobom a možnostiam predchádzania nebezpečných stretov, nie je možné tieto strety úplne vylúčiť. Vo väčšine prípadov medveď hnedý opustí lokalitu skôr ako človek spozoruje jeho prítomnosť. Aj v prípade, že dôjde k blízkemu stretu, medveď

hnedý väčšinou zmapuje situáciu a miesto stretu opustí. Keď však príde k jeho preľaknutiu, môže na človeka zaútočiť a vo väčšine prípadov tak aj urobí. Čo je teda potrebné spraviť v prípade takýchto blízkych stretov? Ani jeden z navrhovaných možností nezaručuje, že nedôjde k útoku, rešpektovaním týchto zásad je však možné toto riziko aspoň čiastočne minimalizovať:

Čas návštevy lesa – viacerí autori odporúčajú nechodiť do lesa zavčasu ráno počas svitania alebo večer za šera, kedy sú medvede hnedé najaktívnejšie. Podľa výskumov etológie medveďa na Slovensku, medvede majú najnižšiu aktivitu tesne v poobedňajších hodinách (cca 13.00 –15.00).

Správanie sa pri strete – od tohto správania veľmi závisí či medveď zaútočí alebo nie. Je potrebné na seba upozorniť zvýšeným hlasom, ale nikdy nie krikom. Je potrebné pomaly začať ustupovať, pričom sa netreba pozerať medveďovi do očí ani robiť príliš prudké pohyby.

Správanie pri strete s mláďatami – v prípade, že sú pozorované mláďatá s najväčšou pravdepodobnosťou je na blízku aj ich matka. V žiadnom prípade sa k nim netreba približovať, ale naopak čo najskôr a opatrne opustiť lokalitu.

Použitie obranných prostriedkov – tu sa rozumie použitie špeciálnych sprejov založených na báze účinnej látky – kapsaicíne, ktorá spôsobuje dočasný opuch sliznice očí, nosa a membrány pľúc. Sú to špeciálne vyrobené spreje na ochranu proti medveďom a netreba si ich zamieňať s inými obrannými prostriedkami používanými pri sebaobrane, prepadoch, políciou ap. Podľa Smitha et al. 2008 takýto sprej je účinný až na 98 % prípadov. Podľa názoru viacerých odborníkov je sprej účinnejší ako strelná zbraň, nakoľko v praxi existujú prípady, kedy poľovník nestihol na útočiaceho medveďa ani vystreliť. V praxi sa ukazuje ako problém aj skutočnosť, že použitím strelnej zbrane mnoho krát nedôjde k okamžitému usmrteniu medveďa, len k jeho poraneniu a tým dochádza k závažnejším zraneniam pri útoku. Pri použití spreja toto riziko odpadá a kým dôjde k zníženiu účinku použitého spreja, vytvorí sa dostatočný časový priestor na únik z miesta útoku. V súčasnosti na Slovensku trhu existujú viacerí dodávatelia týchto sprejov. Väčšinou ide o predajne s poľovníckymi potrebami športové či outdoorové obchody. Tieto spreje sa odporúčajú používať na spoločných poľovačkách.

Priamy útok – tu je potrebné poznamenať, že v takomto prípade, keď dôjde k útoku je veľmi ťažko uviesť postup obrany. Odporúča sa brániť pasívnym spôsobom, to znamená ležať na bruchu a chrániť si rukami krk a hlavu a prečkať, kým medveď útok nedokončí. Aktívna obrana by mohla predĺžiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho zranenia (Herrero 1985, Quigley a Herrero 2005). Občas sa však z praxe stretávame so skutočnosťou, že aktívny odpor (kopanie nohami, údery rukami do tvárovej časti hlavy medveďa) môže medveďa hnedého od útoku odradiť.