Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Sumárny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov

Sumárny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov
Názov projektu, žiadosti Spracovateľ resp. partner Dátum podania Celkový rozpočet v EUR Zdroj a výška finančných prostriedkov v EUR Stav
Podpora opatrovateľskej služby v meste Čadca ORRaCR 17.8.2018 474 240 EUR Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 474 240 € V hodnotení
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa ORRaCR 21.6.2018 401 697,22 EUR Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 401 697,22 €
Spolufinancovanie: 20 084,86 €
V hodnotení
grantový program municipality 2018 - pozor! zebra na ceste KP 3,800 EUR Dotácia z Nadacie ČSOB: 3220,00 Schválený
Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocviční (Rekonštrukcia podláh malej a veľkej telocvične) – ZŠ MRŠ Čadca Žarec ORRaCR 11.5.2018 170 688 EUR Dotácia z MŠVVaŠ - 150 000,00 EUR
Spolufinancovanie - 20688,00 EUR
V hodnotení
Rezbárske sympózium Čadca mesto so srdcom 2018 KP 30.4.2018 3000,00 EUR Žiadaná dotácia zo ŽSK: 2300 ,00 EUR
Spolufinancovanie: 700,00 EUR
Schválený
Bezpečnejšie do školy KP 30.4.2018 3300,00 EUR Žiadaná dotácia zo ŽSK: 2700 ,00 EUR
Spolufinancovanie: 600,00 EUR
V hodnotení
Grantový program pre municipality 2017 – Pozor! Zebra na ceste KP 2.1.2018 4462,30 EUR Žiadaná dotácia: 4462,32 Schválený
Úrad vlády - Podpora rozvoja športu 2018
Podprogram 1 Multifunkčné ihrisko ZŠsMŠ Čadca Podzávoz
Podprogram 3 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v Čadci pri ZŠ J. A. Komenského – výmena umelého trávnika
ORRaCR 29.1.2018 59 002,78 EUR Žiadaná dotácia: Podprogram 1: 40 000 EUR
Podprogram 3: 15 000 EUR
Neschválený
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa ORRaCR 21. 3. 2018 356 612,69 EUR Celková výška oprávnených výdavkov projektu:
356 612,69 EUR
Spolufinancovanie: 17 830,63 EUR
V hodnotení
A0 materská škola Milošová, ČADCA ORRaCR 27. 10. 2017 324 121,73 EUR Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 324 121,73 €
Požadovaná výška NFP: 307 915,64 €
V hodnotení
Úprava a revitalizácia toku Čadečanka ORRaCR 17. 8. 2017 1 730 077,44 EUR Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 1 730 077,44 €
Požadovaná výška NFP: 1 643 573,57 €
Neschválený
Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca ORRaCR - Partnerský projekt : Vedúci partner - Mesto Čadca
partner - Powiat Żywiecki
30. 6. 2017 2 091 999,62 EUR Spolufinancovanie Mesto Čadca - 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Výška celkových oprávnených výdavkov Mesta Čadca 1 200 000 EUR
Schválený
Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste Čadca ORRaCR 29. 6. 2017 485 058,99 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 485 058,99 EUR
Požadovaná výška NFP: 460 806,04 EUR
Schválený
Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca - zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice, odborných učební chémie, polytechniky a IKT - ŽoNFP ORRaCR 23. 6. 2017 189 487,81 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 189 487,81 EUR
Požadovaná výška NFP: 180 013,42 EUR
Schválený
Základná škola Podzávoz 2739, Čadca - zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební biológie, polytechniky a IKT - ŽoNFP ORRaCR 23. 6. 2017 143 756,76 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 143 756,76 EUR
Požadovaná výška NFP: 136 568,92 EUR
Schválený
Základná škola Rázusova 2260 , Čadca - zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odborných učební polytechniky a IKT - ŽoNFP ORRaCR 23. 6. 2017 146 792,46 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 146 792,46 EUR
Požadovaná výška NFP: 139 452,84 EUR
Schválený
Zlepšenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie v Meste Čadca - ŽoNFP ORRaCR 22. 6. 2017 160 669,18 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 160 669,18 EUR
Požadovaná výška NFP: 152 635,72 EUR
Schválený
"Obozretnosť sa vypláca" projekt pre seniorov MsP 20. 6. 2017 16 480 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 16 480EUR
Požadovaná výška od MV SR: 15 656 EUR
V hodnotení
Tvorba a implemantácia nového interaktívneho preventívneho programu primárnej prevencie drogových závislostí – REVOLUTION TRAIN MsP 26. 5. 2017 43 343 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 43 343 EUR
Požadovaná výška od MZ SR: 41 161 EUR
V hodnotení
"Zvyšovanie bezpečnosti rizikových skupín obyvateľstva" MsP 15. 4. 2017 9 875 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 9 875 EUR
Požadovaná výška MV SR: 7 900 EUR
Schválený
Materská škola SNP 742 Čadca - zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu - ŽoNFP ORRaCR 13. 4. 2017 699 446,91 EUR Celkové oprávnené výdavky: 699 446,91 EUR
Požadovaná výška NFP: 664 474,56 EUR
Spolufinancovanie: 34 972,35 EUR
Schválený
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hurbanova v Čadci ORRaCR 11. 4. 2017 299 290,75 EUR Celkové oprávnené výdavky: 299 290,75 EUR
Požadovaná výška NFP: 284 326,21 EUR
Spolufinancovanie: 14 964,54 EUR
Schválený
"Nemusíš to zažiť" projekt pre teenegerov MsP 31. 3. 2017 1 150 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 1150 EUR
Požadovaná výška od ŽSK: 800 EUR
Schválený
Základná škola J.A.Komenského, ul. Komenského 752, Čadca - stavebné úpravy ORRaCR 13. 3. 2017 245 357,90 EUR Spolufinancovanie: 45 357,90 EUR
dotácia z environmentálneho fondu: 200 000 EUR
Neschválený
Čadca – mesto/miesto - bez čiernych skládok 2017 ORRaCR 7. 3. 2017 23 521, 20 EUR Spolufinancovanie:1 176,20 EUR
dotácia z environmentálneho fondu: 22 345,00 EUR
Neschválený
Projektový zámer: Základná škola M. R. Štefánika 2007, Čadca -  zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice, odborných učební chémie, polytechniky a  IKT ORRaCR 24.2.2017 189 998,00 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 189 998,00 EUR
Požadovaná výška NFP: 180 498,10 EUR
Pozitívna hodnotiaca správa
Projektový zámer: Základná škola  Podzávoz 2739, Čadca -  zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne,  odborných učební  biológie, polytechniky a  IKT ORRaCR 24.2.2017 163 484,14 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 163 484,14 EUR
Požadovaná výška NFP: 155 309,93 EUR
Pozitívna hodnotiaca správa
Projektový zámer: Základná škola Rázusova 2260 , Čadca - zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice  a odborných učební polytechniky a IKT ORRaCR 24.2.2017 158 254,14 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 158 254,14 EUR
Požadovaná výška NFP: 150 341,43 EUR
Pozitívna hodnotiaca správa
Projektový zámer: Zlepšenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie v Meste Čadca ORRaCR 22.2.2017 173 141,40 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 173 141,40 EUR
Požadovaná výška NFP: 164 484, 33 EUR
Pozitívna hodnotiaca správa
Projektový zámer: Materská škola SNP 742 Čadca  - zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti  a stavebno-technické úpravy areálu ORRaCR 19.1.2017 699 447,71 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu 699 447,71 EUR
Požadovaná výška NFP: 664 475,33 EUR
Pozitívna hodnotiaca správa
Geopark Megoňky - Šance ORRaCR 28.10.2016 1 011 287,16 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 011 287,16 EUR
Požadovaný výška NFP: 939 917,02 EUR
Schválený
Kanalizačná prípojka Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca ORRaCR 28.10.2016 82 036,31 EUR Spolufinancovanie: 4 102,31 EUR
Dotácia z environmentálneho fondu: 77 934,00 EUR
Neschválený
Žiadosť - Havárie ministerstvo ŠVVaŠ SR  -  Základná škola s materskou školou, Podzávoz,  Čadca - oprava strechy školský pavilón OŠKMaŠ 11.9.2016 83 961,43 EUR Spolufinancovanie 5% Neschválený
Wspólne dziedzictwo- wiele nas łączy / Spoločné dedičstvo - veľa máme spoločného Žiadateľ: Powiat Oswiecim
Partner: Mesto Čadca
10.9.2016 115 960,71 EUR Spolufinancovanie partnera: 1 095,20 EUR V hodnotení
Čadca – mesto/miesto - bez čiernych skládok ORRaCR 25.7.2016 23 521,20 EUR Environmentálny fond vo výške: 22 345,14 EUR
Vlastné zdroje mesta: 1 176,06 EUR
Neschvalený
Kompostáreň - Čadca ORRaCR 30.5.2016 524 489,33 EUR Celkové oprávnené výdavky 524 489,33 €
Požadovaná výška NFP: 498 264,86 €
Schválený
"Bezpečné cesty za poznaním" MsP 18.5.2016 3 450,- EUR spolufinancovanie 450 EUR
Požadovaná dotácia z Nadácie Orange
Neschválený
Pohybom proti obezite - Zdravie a bezpečnosť v školách 2016 Žiadateľ - Mesto Čadca
Realizátor: Základná škola s materskou školou Podzávoz 2739
13.5.2016 2 000 EUR Celkový rozpočet: 2 000 EUR
Požadovaná dotácia z MŠVVaŠ SR - 1 865 EUR
Spolufinancovanie: 135 EUR
V hodnotení
„Live books warn“ –Živé knihy varujú MsP

10.5.2016

13.608,- EUR spolufinancovanie 5 %- 685,- EUR
Požadovaná dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR
Neschválený
"Pouč sa na chybách druhých" MsP 31.3.2016 1 130,- EUR spolufinancovanie 330,- EUR- Požadovaná dotácia zo Žilinského samosprávného kraja Schválený
Rozvojový projekt rekonštrukcií  telocviční   základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. ORRaCR 25.2.2016 230 000 EUR Celkový rozpočet: 230 000 EUR
Požadovaná dotácia z MŠVVaŠ SR - 199 500 EUR                             Spolufinancovanie : 30 500 EUR
Schválený
Havarijný  stav verejných toaliet Čadca, Námestie slobody, LV č. 3053, C-KN 1763/2 - oprava ORRaCR 8.2.2016 20 600 EUR Celkový rozpočet 20 600 EUR
požadovaná dotácia z MF SR -  12 000 EUR
spolufinancovanie - 8 600 EUR
Neschválený
Žiadosť poskytovateľa o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby - Mesto Čadca ORRaCR 5.1.2016 547 560 EUR 40 opatrovateliek(1 opatrovateľka 507 EUR/mes.)
rok 2016 = 223 080 EUR
rok 2017 = 243 360 EUR
rok 2018 = 81 120 EUR
Schválený
Bezpečné Mesto Čadca MSP 14.1.2016 9.096,- EUR Rada vlády pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 20% - 1.516,- EUR
Schválený
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci ORRaCR 30.12.2015 801 199,27 EUR Celkový rozpočet: 801 199,27 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 799 913,32 EUR
Požadovaná výška NFP 759 917,65 EUR
Schválený
Rozvoňajme Palárikove námestie! ORRaCR 7.12.2015 6 450,- EUR Celkový rozpočet 6 450,00 EUR
dotácia Nadácia Ekopolis 5000,00 EUR
spolufinancovanie 1 450,00 EUR
V hodnotení
"Development of Urban Mobility Indicators (partnerský projekt , žiadateľ - UNIVERSITY OF ŽILINA University Science Park, partner - Mesto Čadca , Mesto Liptovský Mikuláš)" ORRaCR 20.11.2015 V hodnotení
Nákup špeciálneho vozidla na zber vyseparovaných zložiek tuhého komunálneho odpadu v meste Čadca. ORRaCR 26.10.2015 162 000,00 EUR Celkový rozpočet: 162 000,00 EUR,
požadovaná dot. z Environ. F- 153 900,00  EUR
vlastné zdroje: 8 100,00 EUR
Nepodporené – z dôvodu nedostatku financií vo výzve EF
Výmena okien v jednotlivých objektoch ZŠ J. A. Komenského súp. Č. 752 - pavilón F ORRaCR 9.10.2015 233 016,65 EUR Celkový rozpočet: 233 016,65 EUR,
požadovaná dot. z Environ. F- 200 000 EUR
vlastné zdroje: 33 016,65 EUR
Nepodporené – z dôvodu nedostatku financií vo výzve EF

Regional Tourism Innovative Plans and Practices (partnerský projekt - žiadateľ _Grécko, Partneri_ Slovensko, Rumunsko, Cyprus, Bulharsko)

ORRaCR 2.10.2015 30 000,00 EUR EACEA - Education,  Audiovisual  and Culture Executive Agency - Erasmus+ V hodnotení
"Nenápadné cesty extrémizmu a radikalizácie" MSP 22.9.2015 3 897,- EUR Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR,Program Priority, spolufinancovanie 800,- EUR. Neschválený
Modernizácia a doplnenie mestského kamerového systému MSP 17.9.2015 38 112,- EUR Rada vlády pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 20% - 6.352,- EUR
Schválené
Kanalizačná prípojka Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca ORRaCR 18.8.2015 56 866,60 EUR Celkový rozpočet: 56 866,60 EUR,
požadovvaná dot. z Environ.F - 54 023,27 EUR
vlastné zdroje:  2 843,33 EUR
Nepodporené – z dôvodu nedostatku financií vo výzve EF
Žiadosť na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl v meste Čadca ORRaCR 20.7.2015 196 950 EUR Celkový rozpočet : 196 950 EUR
požadovaná dotácia z MŠVVaŠ - 187 102,50 EUR
vlastné zdroje: 9 847,50 EUR
Neschválený
Čadca – mesto/miesto - bez čiernych skládok ORRaCR 9.6.2015 23 700 EUR Celkový rozpočet: 23 700 EUR
požadovaná dotácia z Environ. f.: 22 515 EUR
vlastné zdroje: 1 185 EUR
Schválený
Interaktívna tvorivá dielňa zameraná na prevenciu drogových závislostí MSP 20.5.2015 9 207 EUR Celkový rozpočet : 9 207 EUR
požadovaná dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR- 8747EUR
vlastné zdroje: 460 EUR
Schválená
Multifunkčné ihrisko ZŠsMŠ Čadca Podzávoz ORRaCR 11.5.2015 102 300,02 EUR Celkový rozpočet 102 300,02 EUR
Výška požadovanej dotácie z Úradu vlády: 50 000 EUR
vlastné zdroje: 52 300,02 EUR
Neschválený
Zvyšovanie bezpečnosti detí dobudovaním dopravného ihriska MSP 10.4.2015 5 700 EUR Celkový rozpočet : 5 700 EUR
požadovaná dotácia z Kia Motors - 3 000 EUR
vlastné zdroje: 2 700 EUR
Schválená
Aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí pod názvom "Nemusíš to zažiť" MSP 30.3.2015 1 130 EUR Celkový rozpočet: 1 130 EUR EUR
požadovaná dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja - 800 EUR
vlastné zdroje: 330 EUR
Schválená
Havarijný  stav verejných toaliet Čadca, Námestie slobody, LV č. 3053, C-KN 1763/2 - oprava ORRaCR 24.3.2015 20 600 EUR Celkový rozpočet 20 600 EUR,
požadovaná dotácia z MF SR - 12 000 EUR, spolufinancovanie - 8 600 EUR
Neschválený
Bezpečné mesto-rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému v meste Čadca MSP 15.12.2014 39 700 EUR Rada vlády pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 20% - 7 940 EUR
Neschválený
Národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby" ORRaCR
OSSZBaPC
27.11.2014 173 880 EUR Výška transferu na výkon opatrovateľskej služby v celkovej výške 644,00 € /pracovné miesto/mesiac Neschválený
Úprava a revitalizácia vodného toku Čadečanka ORRaCR september 2014 1 777 783,39 EUR Celkové výdavky: 1 777 783,39
Spolufinancovanie: 88 889,17 EUR
Neschválený
Q- HERITAGE Žiadateľ: ARR Bielsko-Biala
Partner:  SR - Mesto Čadca
Partneri zo štátov: CZ, Srbsko, Albánsko, Maďarsko
14.5.2014 79 949,10 EUR Visegrad+Programme
Zdroje na partnera Mesto Čadca: 22 854,30 EUR - nevyžaduje si zdroje partnera
Neschválený
Zmeny a doplnky územného plánu Mesta Čadca Mesto Čadca 2 784 EUR

Žiadaná dotácia: 2 784 EUR
Poskytnutá dotácia: 2 610 EUR

Schvalený
Turistické atraktivity měst Valašské Meziříčí a Čadca Žiadateľ: Valašské Meziřičí
Partner: Mesto Čadca
14.2.2014 23 520 EUR Celkové výdavky: 23 520 EUR
Zdroje EU: 19 992 EUR
Zdroje žiadateľa: 3 528 EUR
Schvalený
Drôtománia Čadca 2014 – 10. medzinárodný festival drotárskych tradícií 480 rokov od založenia mesta Čadca OŠKMaŠ
ORRaCR
6.12.2013 25 000 EUR Celkové výdavky 25 000 EUR
Vlastné zdroje: 17 000 EUR
Iné zdroje: 2 000 EUR
Požadovaná dotácia z MK SR: 6 000 EUR
Neschválený
Archival jewels V4 for Kysuce region / Archívne šperky V4 pre Kysucký región Partnerský projekt 1.12.2013 7 140 EUR Višehradský fond
Spolufinancovanie mesta: 1 200 EUR
Neschválený
Čadca - Mosty u Jablunkova, šanca pre zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny v slovensko-českom pohraničí ORRaCR 31.10.2013 25 685 EUR Celkové výdavky: 25 685 EUR
Zdroje EÚ: 21 832,25 EUR
Zdroje ŠR: 2 568,50 EUR
Zdroje žiadateľa: 1 284,24 EUR
Schválený
Spomienky stratené v čase - historická pamäť miest Valašské Meziříčí a Čadca v starých fotografiách Partnerský projekt: Žiadateľ: Valašské Meziřící
Partner: Mesto Čadca
21.10.2013 16 756,26 EUR Celkové výdavky: 16 491,25 EUR
Zdroje EÚ 14 017,56 EUR
Zdroje žiadatela: 2 473,69 EUR
Schválený
Podpora domáceho kompostovania v Meste Čadca ORRaCR 15.10.2013 68 040 EUR Požadovaná výška dotácie 64 638 EUR
Zdroje žiadateľa celkom 3 402 EUR
Neschválený
Odkanalizovanie regiónu Stredné Kysuce, Čadca Horelica – kanalizácia ORRaCR 19.8.2013 5 203 000 EUR Celkové oprávnené výdavky  4 712 617,13 EUR
Celkové neoprávnené výdavky 490 382,87 EUR
Požadovaná výška NFP  4 476 986,27 EUR
Zdroje žiadateľa celkom 235 630,86 EUR
Neschválený
"eMesto" ČADCA - elektronizácia služieb mesta Čadca ORRaCR 16.8.2013 899 180,50 EUR Požadovaná výška NFP: 854 221,48 EUR
Spolufinancovanie: 44 959,02 EUR
Schválený
Detské dopravné ihrisko v meste Čadca Mesto Čadca 15.8.2013 5 430 EUR Dotácia MV SR - 5 000 EUR Neschválený
MEGOŇKY - ŠANCE, šanca pre rozvoj slovensko-českého prihraničného regiónu ORRaCR 25.7.2013 23 000 EUR OP Cezhraničnej spolupráce SR-CR 2007 -2013 - Fond Mikroprojektov. Požadovaná výška FP z ERDF: 19 550 EUR. Spolufinancovanie: 1 150 EUR Neschválený
Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva v meste MSP 17.7.2013 3758 EUR MV SR - dotácia 3558 EUR, spolufinancovanie 200 EUR V hodnotení
15 rokov s priateľmi OŠKMaŠ 25.6.2013 4000 EUR Požadovaná dotácia 3 000 EUR, spolufinancovanie 1 000 EUR Neschválený
Galéria Čadca – stretnutia s umením OŠKMaŠ 25.6.2013 6 400 EUR Požadovaná dotácia 4 500 EUR, spolufinancovanie 1 900 EUR Neschválený
Spolu a bezpečne na cestách MsP 7.5.2013 4 900 EUR Nadácia Pontis z fondu SSE 4 350 EUR, spolufinancovanie 550 EUR Schválený
Chráňme sa navzájom II. MsP 2.5.2013 1 915 EUR Nadácia Orange 1 550 EUR, spolufinancovanie 365 EUR Neschválený
Poďme sa pýtať MsP 2.4.2013 5 590 EUR Nadácia Intenda 4 500 EUR, spolufinancovanie 1 090 EUR Neschválený
Vybavenie detského dopravného ihriska mesta Čadca Mesto Čadca 1.4.2013 2 980 EUR Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis 2 500 EUR Neschválený
Mládež bez závislostí MsP 25.3.2013 1 050 EUR Dotácia ŽSK - 800 EUR, spolufinancovanie 250 EUR Schválený
Podpora a ochrana ľudských práv na miestnej úrovni MsP 25.3.2013 10 580 EUR Dotácia MZVaEZ: 9 530 EUR, spolufinancovanie 1 050 EUR Neschválený
Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti ORRaCR 25.3.2013 17 019,70 EUR Príspevok ÚPSVaR: 16 154,20 EUR Schválený
Primar Club MsP 20.3.2013 3523 EUR Grantový program Hodina deťom, vlastné zdroje 416 EUR Schválený
I´m 65 and I want to live healthily - PLAY SPORTS ORRaCR 28.2.2013 3 310 EUR Dotácia z VF / small grant 2 290 EUR
Vlastné zdroje: 1 020 EUR
Neschválený
Beskidy na widelcu Žiadateľ: ARR S.A. Bielsko – Biala, partner: Mesto Čadca 28.2.2013 37 828 EUR Cezhraničná spolupráca PL - SR 2007-2013 EFRR: 32 153,80 EUR Schválený
TRZYMAJ FORME! Žiadateľ: Powiat Oswiecim, partner: Mesto Čadca 28.2.2013 31 526 EUR Cezhraničná spolupráca PL - SR 2007-2013 EFRR: 26 797,65 EUR Schválený
Megoňky - Šance, šanca pre rozvoj cestovného ruchu v SK - CZ pohraničí ORRaCR 7.2.2013 141 651,90 EUR Požadovaný NFP z OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013: 120 404,11 EUR
ŠR SR: 11 758,30 EUR
spolufinancovanie: 9 489,49 EUR
Neschválený
Bytový dom (99 bytov) - Komenského ulica v Čadci ODÚPSPVRMaS 31.1.2013 3 922 760 EUR Úver zo ŠFRB: 2 402 932 EUR
Dotácia Ministerstva dopravy SR: 1 029 028 EUR
Technická vybavenosť: 480 000 EUR
Schválený
Monitorovací a záznamový kamerový systém v meste MsP 15.1.2013 39 700 EUR MV SR - 7 940 EUR, vlastné zdroje Schválený
Bezpečné Mesto čadca MsP 15.1.2013 12 655 EUR MV SR - 3815 EUR, vlastné zdroje Schválený
Klub mládeže Mesta Čadca MsP 15.12.2012 8556 EUR MŠ SR - 2342 EUR, vlastné zdroje Neschválený
"Poďme sa pýtať" MsP 15.12.2012 4127 EUR MŠ SR - 809 EUR, vlastné zdroje Neschválený
Vybavenie detského dopravného ihriska mesta Čadca Mesto Čadca 19.12.2012 1 284 EUR Dotácia z rozpočtu ŽSK pre rok 2013 Schválený
Rezbárske sympózium Čadca – Mesto so srdcom 2013 Mesto Čadca 19.12.2012 10 080 EUR Požadovaná dotácia z MK SR: 8 960,00 EUR
Spoluúčasť: 1 120,00 EUR
Schválený
Budovanie a modernizácia cyklotrás v prihraničnom mesta Čadca Žiadateľ: Mesto Čadca, Partner: Mesto Valašské Meziříčí 16.11.2012 35 130 EUR Požadovaný NFP - Fond Mikroprojektov SR - ČR: 33 373,50 EUR
Spolufinancovanie 5%: 1 756,50 EUR
Neschválený
Vzdelávanie seniorov v meste Čadca ORRaCR 29.10.2012 190 634 EUR Požadovaný NFP z OP Vzdelávanie: 181 102,30 EUR
5% spolufinancovanie: 9 531,70 EUR
Schválený
Podpora domáceho kompostovania v Meste Čadca ORRaCR 24.10.2012 136 080 EUR Požadovaná dotácia z Environmentálneho fondu: 129 276 EUR
Vlastné zdroje: 6 804 EUR
Neschválený
The QUEST for Visegrad heritage - QUESTing Žiadateľ: Mesto Grajewo, partner: Mesto Čadca 13.9.2012 28 590 EUR International Visegrad Fund Schválený
The QUEST for European heritage - at the reQUEST of local traditions Žiadateľ: Mesto Grajewo, partner: Mesto Čadca 3.9.2012 9 000 EUR Program celoživotného vzdelávania. Schválený
Trvalá spolupráca medzi Mestom Čadca a Powiatom Oswiecim Žiadateľ: Mesto Čadca, partner: Powiat Oswiecim 31.7.2012 55 000 EUR Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 46 750 EUR, ŠR 5 500 EUR, Vlastné 2 750 EUR Schválený *
Bunker – naše miesto Žiadateľ: Mesto Čadca, partner: ARR Bielsko-Biala 31.7.2012 50 000 EUR Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 42 500 EUR, ŠR 5 000 EUR, vlastné 2 500 EUR Schválený *
Promocja Powiatu Oswiecimskiego. Polsko-Slowacke spotkanija kulturalno-sportowe Žiadateľ: Powiat Oswiecim, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 54 310 EUR Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 46 163,50 EUR , panstwo 5 431 EUR, vlastné 2 715,50 EUR Schválený
Polsko-slowacki strzal w dziesatke Žiadateľ: Powiat Oswiecim, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 58 798,50 EUR Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 49 978,50 EUR, panstwo 5 879,85 EUR, vlastné 2 939,93 EUR Schválený
Cool´inarne Beskidy Žiadateľ: ARR S. A. Bielsko – Biala, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 36 768 EUR Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF 31 252,80 €, vlastné 5 515,20 € Schválený
Eco – Transfer Beskidy Žiadateľ: ARR S.A. Bielsko – Biala, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 45 229 EUR Cezhraničná spolupráca PL - SR ERDF - 38 444,65 EUR, vlastné - 6 784,35 EUR Neschválený
Kultura i Edukacja – Wakacyjna integracja Žiadateľ: ARR S.A. Bielsko – Biala, partner: Mesto Čadca 31.7.2012 38 638 EUR Cezhraničná spolupráca PL - SR 32 842,30 EUR - ERDF, 5 795,70 EUR - vlastné Neschválený
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti zriadením viacúčelového zariadenia pre seniorov ROP - 2.1c - 2010/02, žiadosť predložená 3.5.2010, žiadosť schválená 13.7.2012 3.5.2010 1 283 903,09 EUR NFP: 1 219 707,94 EUR Schválený
Zabezpečenie športových aktivít detí - Športové poukazy Žiadateľ - Mesto Čadca
Realizátor - ZŠ Rázusová
Jún 2012 25 380 EUR 25 380 EUR - Dotácia z MŠVVaŠ SR Schválený
Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami na vodných tokoch Kysuca, Čierňanka, Rieka, Milošovský potok a drobných prítokoch v k.ú. Čadca ORRaCR 25.4.2012 26 300 EUR ÚPSVaR Schválený
Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky II. MSP 29.3.2012 4 324 EUR Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 240 EUR Schválený
Vzdelávanie k ľudským právam MSP 29.3.2012 4 264 EUR Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 300 EUR Neschválený
Senior bez strachu MSP 28.3.2012 2 205 EUR Nadácia Orange Schválený
S radosťou a bezpečne na bicykli MSP 28.3.2012 3 825 EUR Nadácia Pontis z fondu Kia Motors, spolufinancovanie 825 EUR Neschválený
Interaktívna tvorivá dielňa zamraná na protidrogovú výchovu MSP 27.3.2012 8 232 EUR Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 440 EUR Neschválený
Šanca na mesto bez vandalizmu MSP 26.3.2012 1 870 EUR Nadácia Orange Neschválený
Romano futbalos turnajis Čadca 2012 ORRaCR 21.3.2012 5 993 EUR Požadovaná dotácia Úrad vlády SR: 5 670 EUR
Spolufinancovanie: 323 EUR
Neschválený
Intervencia a osveta zameraná na predchádzanie diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a intolerancie na školách MSP 21.3.2012 7 868 EUR Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 400 EUR V hodnotení
Aktivity zamerané na predchádzanie užívania drog mladistvými osobami MSP 20.3.2012 1 040 EUR VÚC Žilina - spolufinancovania 240 EUR Schválený
Revitalizácia materských škôl 2012 Žiadateľ: Mesto Čadca
Realizátor: MŠ SNP
16.3.2012 3 765 EUR 3 300 EUR - požadovaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Neschválený
Revitalizácia materských škôl 2012 ̌iadateľ: Mesto Čadca
Realizátor: ZŠ s MŠ Podzávoz
16.3.2012 3 480 EUR 3 300 EUR - požadovaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Neschválený
5th Swieto Mazurskiego Kartoflaka Žiadateľ: Mesto Szcytno PL, Partneri: Čadca, Opava, Zywiec, Godollo 15.3.2012 7000 EUR Grant z Medzinárodného Visegrádskeho Fondu Schválený
CHESS QUEEN 2012 Predkladateľ: Kysucká šachová škola, v spolupráci ORRaCR 15.3.2012 16 189 EUR Dotácia z VF/standard grant 11 300 EUR
Vlastné zdroje: 4 889 EUR
Neschválený
K TROM VOJTOVSKÝM PRAMEŇOM Predkladateľ: TJ Lokomotíva Čadca - oddiel turistiky v spolupráci s ORRaCR 5.3.2012 1 318 EUR Nadácia Ekopolis - 1 318 EUR Neschválený
MF SR - dotácia na individuálne potreby obcí - modernizácia a rekonštrukcia majetku mesta - priestory bývalej Kysuckej galérie ORRaCR 20.2.2012 34 000 EUR Požadovaná dotácia: 10 000 EUR V hodnotení
Pomocou vzdelávania a umenia ku komunitnému rozvoju regiónov Mesto Valašské Meziřičí, Mesto Čadca 20.2.2012 Partnerský región 1: 21 300 EUR
Partnerský región 2: 13 900 EUR
Program celoživotného vzdelávania Comenius - Partnerstvá Comenius Regio. Partnerský región 1: 18 225 EUR Partnerský región 2: 12 925 EUR Schválený
Pomáhajme si navzájom-susedská ochrana MSP 15.2.2012 3 917 EUR Nadácia pre deti Slovenska – spolufinancovanie 775 EUR Neschválený
I ́m 65 and I want to live healthily ORRaCR 9.2.2012 3 850 EUR Dotácia z VF / small grant 2 690 EUR
Vlastné zdroje: 1 160 EUR
Schválený
Územný plán Mesta Čadca - Zmena a doplnok č. 3 ODÚPSRVRMaS 20.1.2012 5 400 EUR Požadovaná dotácia 4 320 EUR Neschválený
Sanácia havarijného zosuvu Čadca, Rieka - I. etapa ODÚPSRVRMaS 20.1.2012 66 684 EUR Dotácia z Environmentálneho fondu + 5 % spoluúčasť Schválený
Úprava a revitalizácia vodného toku Čadečanka ORRaCR 16.1.2012 1 337 300 EUR Požadovaný NFP z OP Životné prostredie: 1 270 435 EUR
Vlastné zdroje: 66 865 EUR
Neschválený **
Monitorovací a záznamový kamerový systém v meste – dokončenie III.etapy MSP 5.1.2012 54 000 EUR Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 10 800 EUR
Neschválený
Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva mesta MSP 5.1.2012 6 192 EUR Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Spolufinancovanie 1612 EUR
Neschválený
Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca OPZP-PO4-09-1, žiadosť predložená 13.5.2009, projekt ukončený 31.12.2011 31.11.2011 2 020 906,61 EUR NFP: 1 919 861,28 EUR Ukončený
Rezbárske sympózium Čadca – Mesto so srdcom 2012 ORRaCR 21.12.2011 10 950 EUR Požadovaná dotácia z MK SR: 10 050 EUR Vlastné zdroje: 900 EUR Schválený
Folklór bez hraníc Partnerský projekt: Žiadateľ: Valašské Meziřící. Partner: Mesto Čadca 19.12.2011 11 712 EUR Požadovaný NFP - Fond Mikroprojektov SR - ČR: 9 955,20 EUR
Vlastné zdroje: 1 756,80 EUR
Schválený
Srdečné pozdravy od priateľov Partnerský projekt: Žiadateľ Mesto Čadca. Partner: Valašské Meziříci 19.12.2011 23 530 EUR Požadovaný NFP - Fond Mikroprojektov SR - ČR: 19 665 EUR
Zdroj ŠR: 2 353 EUR
Vlastné zdroje: 1 512 EUR
Neschválený
Presentation of Cadca Town and Kysuce Region in countries V4 ORRaCR 29.11.2011 7095 EUR Internation Visegrad Fund / small grant: 4 962 EUR
Spolufinancovanie: 2 133 EUR
Neschválený
Druhý život stromov Spolok Priateľov Čadce, Mesto Čadca 21.11.2011 6.700 EUR Nádacia Ekopolis Neschválený
ZLEPŠENÍM INFORMOVANOSTI K PROSPERITE PRIHRANIČIA SR A ČR Partnerský projekt: Mesto Čadca - partner 31.10.2011 Neschválený
Spoločná príprava samosprávy vo využívaní IKT k prosperite prihraničia SR a ČR Partnerský projekt: Mesto Čadca - partner 31.10.2011 Neschválený
Partnerstvo miest Čadca a Rožnov pod Radhoštěm ORRaCR 31.10.2011 545 900,17 EUR
rozpočet VP - Mesto Čadca: 264 519,39 EUR
rozpočet HCP - KOMERČNÍ DOMY ROŢNOV, spol. s.r.o.: 281380,78 EUR
Mesto Čadca: Požadovaný NFP: 85 % zdroj EÚ, 10% zdroj ŠR, 5% spolufinancovanie Neschválený
Umění nám pomáha přátelit se přes hranice Partnerský projekt ZUŠ Jozefa Potočára, Mesto Čadca - partner 108 420,00 EUR Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 Schválený
PODPORA DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA V MESTE ČADCA OŽPaOH 28.10.2011 281 040 EUR Požadovaná dotácia z Enviro.f: 267 657,20 EUR, Vlastné zdr. 13 382,80 EUR Neschválený
Náučný chodník - K TROM VOJTOVSKÝM PRAMEŇOM ORRaCR 28.10.2011 20 806,01 EUR Požadovaná dotácia z Enviro.f: 15 338,05 EUR, Vlastné zdr. 2011 PD:1500 EUR Vlastné zdr. 2012: 3967,96 EUR Schválený
Dotácia v pôsobnosti MV SR - prevencia kriminality a boja proti kriminalite - rekonštrukcia ihriska vrátane obstaranie jeho vybavenia ORRaCR 26.10.2011 16 081 EUR Požadovaná dotácia: 15 276 EUR, Vlastné zdroje: 805 EUR Schválený
Dotácia v pôsobnosti MV SR - zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - Detské dopravné ihrisko ORRaCR 26.10.2011 29 507 EUR Požadovaná dotácia: 28 031 EUR, Vlastné zdroje: 1 476 EUR Schválený
2. Realizačný projekt revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 ORRaCR 16.9.2011 50 000 EUR Dotácia - Úrad vlády SR 20 000 EUR, Dotácia - UPSVaR 30 000 EUR Ukončený
Budovanie a modernizácia cyklotrás v prihraničnom mesta Čadca ORRaCR 09.9.2011 35 130 EUR Požadovaný NFP: 33 373,50 EUR, Spolufinancovanie 5%: 1 756,50 EUR Neschválený
Prezentácia Čadce a regiónu Kysúc v krajinách V4 ORRaCR 14.9.2011 12 250 EUR Dotácia z VF 8 575 EUR, Vlastné zdroje: 3 675 EUR Neschválený
Rómske športové Vianoce ORRaCR 03.8.2011 14 590 EUR Dotácia - Úrad vlády SR: 11 690 EUR iné zdroje: 1000 EUR, Vlastné zdroje: 1900 EUR Neschválený
Inováciou vyučovania k modernej škole 21. storočia ZŠ Horelica 31.5.2011 296 785,35 EUR Požadovaný NFP: 281 946,08 EUR, 5% spolufinancovanie: 14 839,27 EUR Neschválený
Vzdelávanie a posilnenie spolupráce pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky II.“ MSP 22.5.2011 2 702 EUR Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 200 EUR Ukončený
Rozvoj dobrovoľníckych aktivít v oblasti práce s mládežou MSP 18.5.2011 2 769 EUR Dotácia z MŠ SR – spolufinancovanie 1 000 EUR Ukončený
Aktivity na predchádzanie diskriminácie ,rasizmu,xenofóbie a intolerancie na školách MSP 24.4.2011 3 964 EUR Dotácia – Úrad vlády SR – spolufinancovanie 300 EUR Ukončený
Tvorme,športujme a zabávajme sa bez drog MSP 20.3.2011 950 EUR VÚC Žilina – spolufinancovanie 500 EUR Ukončený
1. Realizačný projekt - revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 ORRaCR 14.3.2011 117 725,50 EUR Dotácia - Úrad vlády SR - 92 700 EUR, Dotácia z UPSVaR - 25 015,50 EUR Ukončený
"Water in the environment" - žiadateľ RRA Kysuce Partneri projektu: Mesto Čadca, Miskolc Green Action, Zywiec Development Foundation, Mosty u Jablunkova Partneský projekt: Mesto Čada - partner 14.3.2011 12 540 EUR Dotácia z VF: 8 778 EUR, Spolufinan. všetkých partnerov: 3 762 EUR / vklad Mesta Čadca nepeňažné plnenie - zabezpečenie priestorov na konferenciu Ukončený
MF SR - dotácia na individuálne potreby obcí - modernizácia a rekonštrukcia majetku mesta - mestská informačná kancelária a výstavná sieň ORRaCR 07.3.2011 16 250 EUR Dotácia MF SR - 10 000 EUR, Spolufinancovanie: 6 250 EUR Neschválený
Riešme veci spoločne – stop sprejerom MSP 03.3.2011 8 560 EUR Nadácia pre deti Slovenska – spolufinancovanie 1 700 EUR Neschválený
Dotácia v pôsobnosti MV SR - zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky - nasvietenie priechodov pre chodcov ORRaCR 22.2.2011 36 772 EUR Dotácia MV SR - 33 760 EUR, Spolufinancovanie: 3 012 EUR Neschválený
Drôtománia - 7. medzinárodný festival drotárskych tradícií

ORRaCR OKaMV

08.2.2011 12 800 EUR Dotácia MK SR - 1 000 EUR Ukončený
Monitorovací a záznamový kamerový systém v meste – dokončenie III.etapy MSP 07.2.2011 44 000 EUR Rada vlády SR pre prevenciu kriminality - spolufinancovanie - 10 000 EUR Neschválený
Zvyšovanie bezpečnosti ohrozených skupín obyvateľstva mesta MSP 07.2.2011 3 950 EUR Rada vlády SR pre prevenciu kriminality - spolufinancovanie - 198 EUR Neschválený
Spoznaj svoje mesto a región - 1. časť ORRaCR 04.2.2011 10 400 EUR Dotácia MK SR - 9 360 EUR, Spolufinancovanie: 1 040 EUR Neschválený
Encyklopédia športu Kysúc a Oravy ORRaCR 31.1.2011 5 975 EUR Dotácia MŠVVaŠ SR - 5 375 EUR spolufinancovanie: 600 EUR Neschválený
Štefanský pohár - Memoriál M. Piteľa 16. ORRaCR 31.1.2011 11 700 EUR Dotácia MŠVVaŠ SR - 4 000 EUR spolufinancovanie: 7 700 EUR Neschválený
Pohár Vladimíra Čila - Futbalová olympiáda na Kysuciach - 1. ročník ORRaCR 31.1.2011 11 900 EUR Dotácia MŠVVaŠ SR - 4 400 EUR spolufinancovanie: 7 500 EUR Neschválený

* Schválený zaradený medzi "rezervné mikroprojekty"
** Žiadosť splnila všetky kritéria formálnej správnosti t. j splnila kritéria oprávnenosti a úplnosti , ako aj podmienky odborného hodnotenia a bola predložená na zasadnutie Výberovej komisie MŽP SR. Pre nízku alokáciu finančných prostriedkov v danom opatrení žiadosti neboli pridelené finančné prostriedky

Vysvetlivky k skratkám

 • ORRaCR - Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
 • OŽPaOH - Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
 • MSP - Mestská polícia
 • RRA - Kysuce Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
 • OKaMV - Oddelenie kultúry a medzinárodných vzťahov
 • UPSVaR - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
 • Dotácia z VF - Dotácia z Višegrádskeho fondu
 • MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • MK SR - Ministerstvo kultúry  Slovenskej republiky
 • MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Rozpočet VP - Rozpočet vedúci partner
 • Rozpočet HCP - Rozpočet hlavný cezhraničný partner
 • ODÚPSRVRMaS - Oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku,výstavby, rozvoja mesta a služieb
 • MZV a EZ SR - Ministerstvo zahraničných vecí a Európského rozvoja

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk