Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Aquafilm Čadca 2011

Publikované: 07. 10. 2011 15:49

Medzinárodný festival filmov o vode, ktorý sa konal 29. septembra t.r. v Dome kultúry v Čadci, patril k profilovým kultúrne- spoločenským podujatiam širšieho než len regionálneho dosahu.

Zainteresovaní vedia, že toto podujatie je súčasťou vládneho Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí, čiže ochrany pred povodňami, ktorý sa tento rok realizuje vo dvesto obciach na Slovensku. Voľba miesta jeho konania nie je náhodná. Veď zo spomínaného počtu obcí je dvadsať z regiónu Kysúc, čo len dosvedčuje, že tento program bol u nás prijatý s veľkým porozumením a záujmom. A ani to nie je náhoda. Kysuce totiž patria k územiam, ktoré sú najviac ohrozované vodnou eróziou: Relatívne vysoké úhrny zrážok v priebehu roka a prevládajúce flyšové podložie s nízkou nasiakavosťou, ktoré počas dažďov nie je schopné zadržať zrážkové vody, to všetko sú faktory, ktoré vyžadujú starať sa o krajinu oveľa dôslednejšie, než je to inde. Navyše, celý náš región je súčasťou Chránenej vodohospodárskej oblasti Javorníky- Beskydy, od vyhlásenia ktorej uplynie onedlho 25 rokov.

Organizačnú stránku festivalu zabezpečovala Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, jej riaditeľka Marta Sláviková a exriaditeľ Peter Bronček. Zainteresovaní však vedia , že za podujatím a jeho prípravou bola aj dvojica známych aktivistov a odborníkov vo vodohospodárskej problematike Michala Kravčíka z nadácie Ľudia a voda v Košiciach a teraz poradcu pri realizácii spomenutého vládneho programu a . Pavla Šutého z firmy Ekostav, Oščadnica, ktorá sa významne podieľa na jeho realizácii.

Význam podujatia podčiarkli jeho partneri: Úrad vlády SR, Mesto Čadca, Vyšehradský fond Bratislava, Žywiecka Fundacja Rozwoju zo Žywca, Zsóld Akció Egyesúlet Miskolc, obec Mosty u Jablunkova a Ekostav Oščadnica.

Celkove sa na jednotlivých častiach programu zúčastnilo 200. osôb, prevažne zástupcov miest a obcí z celého Slovenska.

Čo sme videli

Program festivalu Aquafilm Čadca mal tri nosné súčasti. Prvou bola prezentácia krátkometrážnych (od jednej do pätnásť minút) zväčša amatérskych filmových záznamov o vode a jej mnohostrannom pôsobení v prírode a v spoločnosti. Účastníci zhliadli spolu 16 takýchto filmov. Ich tematická skladba bola veľmi pestrá a zaujímavá. Viaceré filmy sa zaoberali povodňami. Veľmi pôsobivý bol záznam o povodni na rieke Torysa, ktorému dlho, ale nakoniec beznádejne odolávala železná lávka cez rieku. Zaujal aj maďarský film o povodni na riekach Hornád a Tisa a o spôsoboch ako zachraňujú ľudí a zver pred jej následkami. Prevahu mali inštruktážne- dokumentárne filmy, informujúce o opatreniach na zadržiavanie vody v krajine. Spomedzi nich zaujal najmä film Štefana Vaľu o protipovodňových opatreniach v obci Ťahanovce pri Košiciach. Svoje zastúpenie tu mali aj filmy z Kysúc. Rybári z Kysuckého Nového Mesta prispeli dvoma krátkymi filmami o potrebe očisty potokov a záznamom o vysádzaní nových druhov rýb do našich tokov. Zaujímavý bol záznam zo splavovania rieky Bystrica a Kysuce od Skríželného v Starej Bystrici až po Budatín, ktorý absolvovala skupina odvážlivcov (Šutý, Lapihuska, Bronček plus dve) po povodni pred desiatimi rokmi.

Ocenené filmy

Odborná porota (predsedníčka novinárka Katarína Začková) odmenila prvou cenou poľský film Piotra Topińskeho, ktorý na príklade rieky Sola v neďalekej obci Jelešnia poukazuje na dôležitosť ochrany lesov, absorbujúcich veľké množstvá zrážkových vôd, aby ich stupne uvoľňovali do prostredia. Varuje pred snahami všetko odkanalizovať, čo vysušuje krajinu. Druhú cenu získal film Pomoc Kysuciam autora Jozefa Papíka o vodozádržných stavbách na Kysuciach, ktoré sa realizujú v súčasnosti. Tretiu cenu udelila odborná porota filmu Umenie prežiť o výskyte šťuky bielej vo vodách Štrbského plesa.

Filmová časť festivalu mala vo svojom názve radovú číslovku jedna, čiže prvý. Zámerom jeho organizátorov je, aby po ňom nasledovali ďalšie, ktoré by sa mali opakovať každý druhý (nepárny) rok. Mesto Čadca takto môže popri známom Etnofilme, ktorý sa usporadúva v párnych rokoch, hostiť ďalší filmový festival, svojím dosahom nemenej významný. Prvý ročník bol poznačený chybami krásy, ktoré sprevádzajú začiatok každého nového diela.. Nepochybujme o tom, že v ďalších ročníkoch sa zaskvie v plnej kráse a užitočnosti a že v Čadci sa môžeme tešiť na ponuku zaujímavých filmov až z dvoch festivalov.

Čo sme počuli

Veľa cenných podnetov priniesla konferencia Ako ďalej s vodami v Karpatoch, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia obcí, zapojených do vládneho programu revitalizácie krajiny. Svoje názory a skúsenosti tu predniesli odborníci zo všetkých štyroch krajín Vyšehradskej štvorice štátov. V priebehu rokovania sa konštatovalo, že sme v ostatných desaťročiach hrubo zanedbali starostlivosť o krajinu a o vodu v nej, ktorá je jej nevyhnutnou súčasťou. Voda sa oceňovala len ako súčasť ekonomických procesov a podceňovali sa jej všeužitočné ekosystémové funkcie. Napríklad po vojne bolo na Slovensku okolo 3000 väčších vodných plôch, skoro v každej obci bola rybník s protipožiarnou funkciou, dnes ich nie je ani tisíc. Situáciu navyše komplikujú vplyvy globálneho otepľovania, keď sa už málokedy vyskytuje dlhšie trvajúci pokojný dážď a namiesto toho obdobie sucha striedajú prudké prívalové dažde. Poškodenie krajiny odhalili najmä vlaňajšie povodne. Voda je dôležitá nielen v tokoch, ale aj v pôde, my ju však likvidujeme betónovaním a asfaltovaním. Nakladanie s dažďovou vodou je základom hospodárenia s ňou. Slovensko má dobrú hydrologickú sieť, tá je však veľmi zanedbaná. Niekdajšie Agrostavy a Lesostavy, ktoré obhospodarovali vodu v pôde a v lesoch, nikto nenahradil. Chýba spoločné koordinované obhospodarovanie lesa, vody a pôdy, čo vedeli už naši predkovia.

Vládny splnomocnenec pre revitalizáciu krajiny Martin Kováč vo svojom vystúpení odôvodnil akútnu potrebu riešiť problémy, ktoré boli roky zanedbávané. V ostatných desaťročiach sme na Slovensku stratili 250 mil. m3 vody. Teraz sa robia prvé kroky v tom, aby sme ju zadržali v území. Cestou k tomu je vládny program Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí, do ktorého sa v tomto roku zapojilo 200 obcí. Realizácia opatrení v nich sa toto manko zníži o 6 mil. m3 . Teraz v septembri bolo uzavreté druhé kolo výberu obcí do tohto programu. Ide najmä o obce, v ktorých pramenia potoky a rieky, kde treba so zadržiavaním vody začať predovšetkým. Vládnu dotáciu na splnenie ich projektov získa 350 obcí, čím by sa spomenuté manko malo znížiť o ďalších 14 mil. m3.

Z Kysúc sa v tomto kole do revitalizácie krajiny zapojili obce Čadca, Dlhá n. Kys., Dunajov, Klubina, Korňa, Krásno n. Kys., Lodno, Nová Bystrica, Ochodnica, Oščadnica, Podvysoká, Povina, Radoľa, Radôstka, Raková , Stará Bystrica, Zákopčie a Zborov n. B. Ako vidno, niektoré obce získali dotáciu na revitalizačné práce už druhý raz

O čom sme sa presvedčili

Do programu festivalu boli zaradené aj výjazdy do terénu k vodohospodárskym stavbám, ktoré sa budujú na Kysuciach. Záujemcovia navštívili stavby a protipovodňové opatrenia v obciach Čierne, Čadca, Dunajov, Stará Bystrica, Snežnica. Tí, ktorí sa tam nedostali, mali možnosť pozrieť si aspoň fotodokumentáciu o realizovaných projektoch vo vestibule Domu kultúry. Firma Ekostav Oščadnica názorne prezentovala viaceré druhy stavieb: zasakovacie pásy, kamenné prehrádzky, drevené odrážky na cestách, garnisáže , drevené stupne s protiprahom, účelové nádrže v tokoch, až po palisádové stupne a sypané hrádze. Aj človek nezapojený do programu ich budovania získa predstavu o tom, čo sa to v tých našich lesoch deje.

Záverom možno povedať, že Aquafilm Čadca svojím mnohoúrovňovým obsahom (filmy, konferencia, exkurzie) bol príkladom dobre premysleného podujatia, ktoré nesporne prispelo k správnej motivácii a aktivizácii všetkých účastníkov, zainteresovaných na plnení vládneho programu, spomenutého v úvode.

Len tak mimochodom poznamenávam, že v názve by sa latinský prepis slova voda (aqua) nemusel pridržiavať latinčiny tak úzkostlivo. Veď už bežne píšeme slová akvaparky, akvabely a iné vodné vymoženosti a radovánky.

Rudo Gerát

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk