Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

11. 11. 2011 zasadala Mestská rada v Čadci

Publikované: 11. 11. 2011 13:12

V piatok 11. novembra 2011 sa uskutočnilo rokovanie Mestskej rady v Čadci. Po otvorení, schválení programu a overovateľov zápisnice pristúpili prítomní členovia MR k jednotlivým bodom rokovania.

Odporučili MZ Čadca schváliť IV. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2011 a návrhy na zmenu rozpočtov príspevkových organizáciách mesta Čadca na rok 2011 (KIC Čadca, MPS Čadca)

Zmena rozpočtu Mesta Čadca je potrebná z dôvodu nenaplnenia výšky príjmovej časti- nedosiahli sa plánované kapitálové príjmy a štát nepoukázal mestu podielové dane v pôvodnej výške stanovenej MF SR..

Odporučili MZ Čadca zobrať na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti

Jej výsledkoch a tiež podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2010/2011. Členovia MR Čadca zároveň odporučili vedúcemu oddelenia školstva, kultúry, mládeže  a športu  Mgr. Mariánovi Fúrikovi zriadiť pracovnú komisiu pre prípravu racionalizačných opatrení škôl. Termín zriadenia uvedenej komisie je do konca roka 2011.

Prerokovali a odporučili MZ Čadca schváliť návrhy VZN

Návrhy všeobecne záväzných nariadení Mesta Čadca sa týkajú mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca (zvýšenie mesačného príspevku z 10 € na 12 €) a mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca (zvýšenie z 5 € na 7 €). Deti z rodín v hmotnej núdzi sú od poplatkov samozrejme oslobodené.

Odporučili MZ Čadca schváliť Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach umiestnenia povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Čadca

Vzhľadom na to, že na území mesta Čadca rastie záujem o umiestňovanie letných terás a mnohé sú umiestňované bez príslušných povolení, Mesto Čadca pripravilo VZN, ktoré podrobnejšie vymedzuje podmienky pre umiestňovanie, povoľovanie a prevádzkovanie sezónnych vonkajších obslužných zariadení, pričom sú rešpektované oprávnené záujmy obyvateľov Čadce i samotného mesta Čadca.

Všeobecné záväzné nariadenie o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území mesta Čadca a katastrálnom území Horelica v mieste, kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná

Mestská rada v Čadci prerokovala dôvodovú správu s návrhom VZN a odporučila MZ Čadca schváliť predmetné VZN.

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a záverečný bod Rôzne

Ukončili program zasadnutia mestskej rady v Čadci. V závere programu vystúpil JUDr. Ján Klučka, aby informoval prítomných o výsledkoch kontrolnej činnosti.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk