Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

11. mája 2012 zasadala Mestská rada Mesta Čadca

Publikované: 11. 05. 2012 14:17

V piatok 11. mája 2012 sa uskutočnilo v poradí už štvrté tohtoročné rokovanie Mestskej rady Mesta Čadca (MR). Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia MR k jednotlivým bodom rokovania, z ktorých vyberáme:

Spoluúčasť Mesta Čadca na projekte Digitalizácie kina

Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca podalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na projekt s názvom „Digitalizácia kina“ a na základe hodnotenia a odporúčania príslušnej odbornej komisie bol tento projekt schválený a bolo rozhodnuté o poskytnutí finančných prostriedkov na uvedený projekt formou dotácie v sume 33.000 €. MR prerokovala spoluúčasť Mesta Čadca na projekte Digitalizácie kina vo výške 99.210 € a odporučila ju Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca schváliť (MZ).

Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca

MR prerokovala bod Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Čadca a zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 114/2011 zo dňa 23.6.2011 a č. 115/2011 zo dňa 23.6.2011 a odporučila Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca zrušiť uznesenie MZ Mesta Čadca č. 114/2011 zo dňa 23.6.2011 a uznesenie  MZ Mesta Čadca č. 115/2011 zo dňa 23.6.2011.

Zmena prílohy č. 1 pre rok 2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca

MR prerokovala zmenu prílohy č. 1 pre rok 2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca, ktorú odporučila MZ schváliť. Návrh na zmenu prílohy je z dôvodu I. zmeny rozpočtu na rok 2012 a týka sa MŠ Ul. SNP (zvýšenie dotácie na jedno dieťa o 8,75 €) a ZUŠ, Ul. M. R. Štefánika (zvýšenie dotácie na jedno dieťa o 6 €).

Mesto navrhuje zníženie úhrady u občanov s nižším príjmom

MR prerokovala VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu vzhľadom na to, že od 1.3.2012 je účinná novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v zmysle § 72 ods. 2 uvedeného zákona si mesto určuje sumu úhrady za sociálnu službu tak, aby úhrada za túto službu bola najmenej vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Náklady na jednu hodinu opatrovania predstavujú sumu 3,07 €, 50 % nákladov na jednu hodinu predstavuje sumu 1,53 €. Vzhľadom k tomu, že úhrada v uvedenej výške by bola pre väčšinu zdravotne ťažko postihnutých občanov, odkázaných na opatrovateľskú službu likvidačná, Mesto Čadca navrhuje zníženie úhrady u občanov s príjmom do 500 € resp. do 850 € pri spoločne posudzovaných osobách.

Zásady odmeňovania poslancov

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca, ktoré predložil zástupca primátora Ing. Rudolf Cyprich, členovia Mestskej rady Mesta Čadca prerokovali a odporučili ich Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca schváliť. V zmysle týchto zásad poslancovi Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca  patrí za výkon verejnej funkcie základná mesačná odmena vo výške 200 €. Poslancovi, ktorý je členom Mestskej rady Mesta Čadca patrí k poslaneckej odmene mesačná odmena vo výške 100 €. Za každú neúčasť na pracovnom rokovaní MZ v Čadci a MR v Čadci sa základná mesačná odmena kráti o 50 %. Sobášiacim poslancom, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva pred Matričným úradom v Čadci patrí odmena v sume 35 € za obrad.

Modernizácia, rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia

MR prerokovala predložený návrh úpravy uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca  v Čadci č. 4/2010 vo veci „Modernizácie, rekonštrukcie a údržba verejného osvetlenia v Meste Čadca“ v časti C/ a odporučila Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca schváliť modernizáciu, rekonštrukciu a údržbu verejného osvetlenia na celom území mesta Čadca s prefinancovaním - formou údržby po dobu 15 rokov a vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (verejného obstarávania), predmetom ktorého bude dodanie nového komplexného riešenia verejného osvetlenia v rámci územia mesta Čadca za účelom zníženia energetickej náročnosti súčasného verejného osvetlenia, a to v súlade s postupmi a zásadami v zmysle právnych predpisov, najmä formou súťažného dialógu.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk