Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

13. 5. 2011 - zasadala Mestská rada

Publikované: 13. 05. 2011 14:22

V piatok 13. mája 2011 sa uskutočnilo rokovanie Mestskej rady v Čadci. Prítomní členovia rady - poslanci, prijali k programu rokovania nasledujúce závery:

  • Odporučili MZ Čadca zobrať na vedomie informatívnu správu o vyhodnotení zimnej údržby za roky 2010/2011. Informatívnu správu predkladal Ing. Gonščák, prítomných v krátkom čase informoval o zimnej údržbe na miestnych komunikáciách, spôsobe vykonávania zimnej údržby a o nákladoch na zimnú údržbu.
  • Schválili zápis do kroniky mesta Čadca za rok 2009, ktorý predložila Mgr. Eva Palkovičová.
  • Odporučili MZ Čadca zobrať na vedomie Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru mesta Čadca za rok 2010.
  • Prerokovali a odporučili MZ Čadca schváliť bod rokovania- Efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad, ktoré vznikli na území mesta Čadca, čo znamená, že na základe žiadosti obyvateľov, ktorí vlastnia záhrady na území mesta Čadca, bude zadarmo poskytnutý biokompostér na bioodpad.
  • Odporučili MZ Čadca schváliť Návrh doplnku č. 1 VZN mesta Čadca o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca č. 58/2007. Doplnkom sa ruší pôvodný článok 2 a nahrádza sa novým a to z dôvodu zníženia schváleného rozpočtu mesta Čadca  na položke údržba zelene, keď finančné prostriedky budú postačovať len na dve kosby za rok.
  • Spoločne sa stotožnili s návrhom Komisie sociálnej zdravotnej  a bytovej na zvýšenie úhrady za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby z pôvodných 0,40€ na 0,80€ a teda odporučili MZ v Čadci schváliť Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
  • V ďalších dvoch bodoch rokovania odporučili na schválenie MZ v Čadci zverenie majetku mesta do správy príspevkovým organizáciám  mesta Čadca- KIC Čadca a DOMBYT Čadca.
  • Prerokovali návrh primátora Čadce na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca fotografovi a dokumentaristovi Karolovi Kállayovi pri príležitosti životného jubilea 85 rokov ako vyjadrenie úcty a poďakovania umelcovi za celoživotnú tvorbu, autorský prínos v oblasti slovenskej fotografie a šírenie dobrého mena mesta Čadca doma i vo svete.
  • Odporučili MZ Čadca zobrať na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia za obdobie rozpočtového provizória v roku 2011.
  • Prerokovali návrh Mesta Čadca na odpredaj, zámenu, kúpu a nájom prebytočných nehnuteľností a uvedené odporučili na schválenie MZ  v Čadci.

Záverečné dva body sa týkali zmien členstva Komisií pri MZ Čadca a v bode rôzne vystúpili poslanci predovšetkým s informáciami o športových areáloch, ako investičný zámer na rekonštrukciu tenisových kurtov v Čadci- Žarec, potreba multifunkčného ihriska, návrh na budovanie zimného štadióna, s ktorým sa stotožňujú viacerí občania mesta Čadca a iné.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk