Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

13. decembra 2012 zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Publikované: 14. 12. 2012 14:45

Posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MZ) Mesta Čadca sa konalo vo štvrtok 13. decembra 2012  na pôde Mestského úradu (MsÚ) v Čadci.

Pre poslancov MZ bol pripravený na prerokovanie program pozostávajúci zo 16-tich bodov, ktorých obsahom boli dôležité dokumenty pre rok 2013:

Doplnok č. 1 k VZN Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca č. 102/2009 a Doplnok č. 2 k VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81/2008 predložil vedúci referátu dopravy Ing. Ferdinand Gonščák. Sadzby za daň ostali nezmenené, zmena spočíva v spôsobe úhrady, ktorá sa doteraz realizovala platobným výmerom, od roku 2013 sa bude realizovať prostredníctvom rozhodnutia. MZ oba doplnky schválilo.

Dodatok č. 2 k VZN Mesta Čadca o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ) na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca č. 78/2008 MZ prerokovalo a schválilo. Mesačný príspevok sa zvýši z 10 na 12 € z dôvodu nedostatočného pokrytia výdavkov v MŠ.

VZN Mesta Čadca o podmienkach držania psov na území Mesta Čadca MZ prerokovalo a schválilo. VZN upravuje výšku sumy, ktorá sa uhrádza za náhradnú evidenčnú známku psa (vo výške 3 €) a ustanovuje podrobnosti o znečisťovaní a údržbe verejných priestranstiev na území Mesta Čadca.

VZN Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,  vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností MZ  prerokovalo a schválilo. Doteraz bol v Čadci uplatňovaný systém množstvového zberu komunálneho odpadu, ktorý ako sa ukázalo, nemá priaznivý dopad na životné prostredie, nakoľko občania a podnikatelia nepochopili túto filozofiu, ročne si objednávali minimálny odvoz nádob a odpadu sa zbavovali tým, že vytvárali nepovolené skládky odpadov.

Nové VZN pre rok 2013, ktoré by malo byť spravodlivejšie, pretože objem nádob a minimálny interval odvozu je určený podľa počtu osôb v domácnosti a podľa počtu zamestnancov. Ďalšia zmena spočíva v eliminácií zvozových oblastí (zníženie počtu z 5 na 2) a vyčlenenie oblastí so stálym ponechaním veľkoobjemového kontajnera.

VZN Mesta Čadca o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území Mesta Čadca vychádza z novelizovaného zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. V predmetnom VZN sú určené typy nádob podľa objemu a minimálny interval odvozu podľa počtu osôb. Zľavy sú ponechané ako v minulom roku, je doplnená forma a miesto na zaplatenie poplatku. Kritériá pre určenie minimálneho intervalu odvozu podľa počtu osôb a výšky poplatku sú nastavené tak, aby boli nediskriminačné, transparentné, zdôvodniteľné a z hygienického hľadiska vyhovujúce. MZ predmetné VZN schválilo

VZN Mesta Čadca č. 131/2012 o miestnych daniach predložila vedúca ekonomického oddelenia Mgr. Erika Dávidiková. MZ predmetný návrh VZN schválilo. VZN upravuje členenie miestnych daní s účinnosťou od 1. januára 2013 v súlade so zákonom č. 460/2011 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, sadzbu daní, oslobodenie od daní,... Mesto Čadca nezvýšilo dane ako iné mestá SR, len svoje nariadenie zosúladilo s uvedenou novelizáciou zákona č. 582/2004 Z.z. .

Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2013-2015, ktorý predložila prednostka MsÚ Čadca Ing. Anna Zbojanová, MZ prerokovalo a schválilo. Rozpočet Mesta Čadca na roky 2013-2015, ktorý je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je vyrovnaný a zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu všetky samosprávne funkcie Mesta ako aj prenesený výkon štátnej správy. Rozpočet na roky 2013-2015 má ambíciu naštartovať rozvojové programy Mesta Čadca, nakoľko predchádzajúce 2 roky boli rokmi stabilizácie. Celkový rozpočet  Mesta Čadca v objeme 16,65 mil. € na rok 2013 je vyrovnaný, bežný rozpočet je mierne prebytkový (13 tis. €).

MZ schválilo príspevky príspevkovým organizáciám Mesta Čadca - Kultúrne a informačné centrum (KIC) Čadca, DOMBYT Čadca, Mestský podnik služieb (MPS) Čadca, schválilo rozpočty rozpočtových organizácií na úseku školstva, schválilo prijatie úveru vo výške 500 000 EUR na investičné akcie- Palárikov dom- úprava priestranstva, zateplenie MŠ Žarec, rekonštrukcia futbalového štadiónu s oválom na atletickú a korčuliarsku dráhu, multifunkčné ihrisko (hokejbalový štadión) pri športovej hale na ul. Športovcov. MZ schválilo ručenie úveru na investičné akcie podľa dohody s príslušnou bankou vystavením vlastnej blankozmenky a ručenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) bankovou zárukou.

Zmena prílohy č. 1 pre rok 2013 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta MR prerokovala a odporučila MZ predmetnú prílohu k VZN schváliť.

Návrh rozpočtov príspevkových organizácií Mesta Čadca - KIC Čadca (vo výške 503 175 €), DOMBYT Čadca (291 180 €) a MPS Čadca (1 378 734 €) predložili riaditelia jednotlivých príspevkových organizácií. MZ prerokovalo a schválilo predložené návrhy rozpočtov.

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe DOMBYT-u Čadca MZ prerokovalo a schválilo bezplatné užívanie majetku mesta- Športovej haly na Ul. Športovcov a Športovej haly na Ul. A. Hlinku športovým klubom a školám  so sídlom v meste Čadca s účinnosťou od 1. januára 2013. Ďalej splnomocnilo primátora vo výnimočných a odôvodnených situáciách na základe písomnej žiadosti žiadateľa so sídlom v meste udeliť súhlas DOMBYT-u Čadca na uzatvorenie zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) predmetných športových hál.

Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Čadca a zrušenie Všeobecne záväzného nariadenie (VZN) Mesta Čadca o verejnom poriadku na území mesta Čadca účinného od 17.10.1997 MZ vzalo na vedomie v celom rozsahu zrušilo predmetné VZN.

Bod Rôzne, v ktorom poslanci sprostredkovali požiadavky obyvateľov týkajúce sa predovšetkým zimnej údržby, ukončil posledné zasadnutie MZ v roku 2012.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk