Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

14. marca 2013 zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Publikované: 14. 03. 2013 14:45

Vo štvrtok 14. marca 2013 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci  konalo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva (MZ) Mesta Čadca. Po zahájení zasadnutia MZ a po schválení procedurálnych náležitostí pristúpili poslanci k samotnému programu rokovania, ktorý pozostával z celkovo osemnástich bodov.

Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2012, ktorú  predložil mjr. Mgr. František Linet, MZ vzalo na vedomie. Správa pozostáva z troch častí- z opisnej, štatistickej a preventívnych aktivít.

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácií Mesta Čadca MZ prerokovalo a schválilo zveriť majetok Mesta Čadca do správy príspevkových organizácií Mesta Čadca. Kultúrnemu a informačnému centru Mesta Čadca prestavbu a modernizáciu Domu kultúry v Čadci v celkovej obstarávacej cene 234 732, 75 € z dôvodu zabezpečenia jeho užívania a prevádzkovania a Mestskému podniku služieb Čadca čítačku čiarových kódov v celkovej obstarávacej cene 2 208, 00 €, z dôvodu jej užívania.

Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2012, ktorú predložila  vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku Mgr. Erika Dávidiková, MZ vzalo na vedomie.

Inventarizáciu majetku mesta Čadca k 31.12.2012, inventarizáciu majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií Mesta Čadca a inventarizáciu majetku mesta v správe rozpočtových organizácií (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Čadca) k 31.12.2012 MZ prerokovalo a schválilo. Mesto spravuje svoj majetok vo výške 26,4 mil. €, príspevkové organizácie - KIC majetok v hodnote 1,8 mil. €, MPS spravuje majetok mesta v objeme 5,2 mil. € a DOMBYT v hodnote 8,9 mil. €. Školy a školské zariadenia (rozpočtové organizácie) spravujú majetok mesta v hodnote 15 mil. €.

Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013 MZ prerokovalo a schválilo dotácie športovým klubom v meste Čadca (finančné prostriedky v objeme 30 tisíc €), kultúrnym inštitúciám, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, spolkom a iným subjektom so sídlom v Čadci (finančné prostriedky v objeme 5 tisíc €). Rozdelenie dotácií bolo navrhnuté príslušnými komisiami MZ a Mestskou radou Mesta Čadca. Mesto Čadca zároveň vychádza v ústrety športovým klubom bezplatným užívaním dvoch športových hál v Čadci a kultúrnym inštitúciám poskytuje bezplatné užívanie Domu kultúry v Čadci, čím nastalo enormné zlepšenie podmienok pre šport a kultúrnu činnosť záujmových združení v Čadci.

Zrušenie členstva Mesta Čadca v Združení Región Beskydy MZ prerokovalo a konštatovalo, že uznesením č. 109/1999 zo dňa 28.12 1999 sa Mesto Čadca stalo členom Združenia Región Beskydy ako súčasť Euroregiónu „Beskydy“. V zmysle stanov združenia Mesto Čadca požiadalo listom o ukončenie členstva, ktoré bolo Združením Región Beskydy potvrdené listom zo dňa 04.03. 2013. MZ schválilo predmetné zrušenie členstva a zároveň zrušilo uznesenie MZ č. 109/1999 zo dňa 28.12. 1999.

Informatívnu správu o činnosti Mestského hasičského zboru (MsHZ) Mesta Čadca za rok 2012 predložil veliteľ MsHZ Ladislav Oravec. Po prerokovaní predmetnú správu vzalo MZ na vedomie.

Informácie o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce predložil RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., ktorý prítomných poslancov informoval o jej aktivitách, činnosti a výstupoch organizácie v roku 2012. MZ prerokovalo dôvodovú správu o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce a následne ju vzalo na vedomie.

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012, Kontrolu vybavovania sťažnosti a petícií za obdobie roka 2012 a Správu o plnení Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca za II. polrok 2012 MZ prerokovalo a vzalo na vedomie. Predmetné správy predložil hlavný kontrolór Mesta Čadca JUDr. Ján Klučka.

Spoločný obecný úrad - predĺženie pôsobnosti MZ prerokovalo a schválilo Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu medzi obcami Čadca a Dunajov na úseku územného plánovania a stavebného poriadku o predĺžení pôsobnosti tohto úradu do 31.12.2013.

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a posledný bod Rôzne ukončili marcové zasadnutie MZ.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk