Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

15. februára 2013 zasadala Mestská rada Mesta Čadca

Publikované: 15. 02. 2013 13:30

V piatok 15. februára 2013 sa uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie Mestskej rady (MR) Mesta Čadca. Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia MR k jednotlivým bodom rokovania, z ktorých vyberáme:

Správu o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2012 predložil mjr. Mgr. František Linet. Správa pozostáva z troch častí- z opisnej, štatistickej a preventívnych aktivít. MR ju prerokovala a vzala na vedomie.

Zápis do kroniky mesta Čadca za rok 2011, ktorý predložila kronikárka mesta Mgr. Eva Palkovičová, MR prerokovala a schválila.

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácií Mesta Čadca MR prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu (MZ) Mesta Čadca schváliť zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca- Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca. Ide o prestavbu a modernizáciu Domu kultúry v Čadci v celkovej obstarávacej cene 234 732, 75 € z dôvodu zabezpečenia jeho užívania a prevádzkovania.

Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2012, ktorý predložila vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku Mgr. Erika Dávidiková, MR prerokovala a odporučila MZ zobrať na vedomie predmetnú správu.

Inventarizáciu majetku mesta Čadca k 31.12.2012, inventarizáciu majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií Mesta Čadca a inventarizáciu majetku a záväzkov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca k 31.12.2012 MR prerokovala a odporučila MZ schváliť predložené inventarizácie.

Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013 MR prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť dotácie športovým klubom v meste Čadca, kultúrnym inštitúciám, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, spolkom a iným subjektom so sídlom v Čadci v zmysle pripomienok. Rozdelenie dotácií bolo navrhnuté príslušnými komisiami MZ.

Informácie o činnosti oblastnej organizácie CR „Kysuce“ predložil RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., ktorý prítomných poslancov- členov MR podrobne informoval o jej aktivitách, činnosti a výstupoch organizácie v roku 2012. MR prerokovala dôvodovú správu o činnosti oblastnej organizácie CR „Kysuce“ a odporučila ju MZ schváliť.

Spoločný obecný úrad- predĺženie pôsobnosti prerokovala MR a odporučila MZ schváliť Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu medzi obcami Čadca a Dunajov na úseku územného plánovania a stavebného poriadku o predĺžení pôsobnosti tohto úradu do 31.12.2013.

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a posledný bod Rôzne ukončili piatkové zasadnutie MR.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk