Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

15. novembra 2012 zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Publikované: 15. 11. 2012 14:47

Vo štvrtok 15. novembra 2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Čadci rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. Po otvorení a schválení programu rokovania, voľbe návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní poslanci MZ k jednotlivým bodom rokovania, ktorých obsahom bolo:

Aktualizácia zloženia komisií pri Mestskom zastupiteľstve (MZ) Mesta Čadca v zmysle Rokovacieho poriadku komisií MZ prerokovalo a schválilo. Aktualizácia sa udiala za účelom sfunkčnenia celkovej činnosti komisií, z dôvodov realizovaných zmien- neúčasti ich členov na rokovaniach komisie, úmrtia a vzdania sa členstva zo strany jednotlivých členov.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou pri MŠ - Milošová a sadzbu nájomného za prenájom multifunkčného ihriska MZ schválilo.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012 MZ prerokovalo a vzalo predmetnú správu na vedomie. Správa obsahuje komplexné údaje o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, týkajúce sa napr. počtu žiakov, tried, zamestnancov, prospechu, klasifikácie a pod. a je spracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. .

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca MZ schválilo. Návrh na zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (1€/1 dieťa/1 mesiac) na činnosti CVČ navrhla zvýšiť riaditeľka CVČ cestou zriaďovateľa z dôvodu meniacej sa legislatívy a financovania CVČ od 1. januára 2013.

VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu, ktoré predložila vedúca sociálneho oddelenia Ing. Božena Cvečková, MZ schválilo.

Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2012/2013 MZ prerokovalo a schválilo. Mestský podnik služieb (MPS) v Čadci už začiatkom mesiaca november začal so zimnou údržbou z dôvodu predčasného nástupu zimného obdobia. Zverenie majetku Mesta Čadca príspevkovým a rozpočtovým organizáciám Mesta Čadca MZ prerokovala. MZ schválilo zverenie majetku do správy nasledovným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám Mesta Čadca: ZUŠ J. Potočára v Čadci - Prestavba, prístavba a nadstavba ZUŠ, ZŠ J. A. Komenského Čadca – pavilón telocvičňa, MPS Čadca- HBV Čadca- Kýčerka, II. etapa - technická vybavenosť, dve detské ihriská na ul. SNP a v Martinkovom Potoku a majetok nadobudnutý z NFP Ministerstva životného prostredia SR v rámci projektu Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca. K zvereniu majetku nadobudnutého z NFP do správy MPS Čadca dôjde až po udelení súhlasu Ministerstva životného prostredia SR.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, ktorú predložil hlavný kontrolór Mesta Čadca JUDr. Ján Klučka, MZ schválilo a poverilo hlavného kontrolóra vykonaním kontrolných akcií podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.

Správu o výsledkoch kontroly, ktorú predložil hlavný kontrolór, MZ prerokovalo a vzalo na vedomie.

V rámci bodu Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností boli prerokované požiadavky občanov Čadce na odkúpenie, resp. zámenu pozemkov, ďalej žiadosti právnických subjektov (SEZ Žilina - zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Čadca, SSC Žilina - vysporiadanie pozemkov pod tzv. malý obchvat) a MZ schválila odpredaj jednoizbového bytu verejnou obchodnou súťažou.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk