Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

17. 6. 2011- zasadala Mestská rada v Čadci

Publikované: 17. 06. 2011 15:07

V piatok  17. júna 2011 rokovali poslanci- členovia Mestskej rady v zasadačke primátora na MsÚ v Čadci. Pred samotným hlasovaním o jednotlivých bodov programu bol doplnený program o jeden bod- Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a udelenie Ceny primátora mesta Čadca. Po schválení celkového programu, prítomní členovia MR pristúpili k jednotlivým bodom rokovania.

Odporučili MZ Čadca schváliť zmenu organizačnej štruktúry štatútu Mestskej polície Čadca, ktorú predložil mjr. Mgr. František Linet. Navrhovaná organizačná štruktúra predpokladá vytvorenie pracovných pozícii, ktoré sa budú financovať z mimorozpočtových zdrojov zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti.

Prerokovali a odporučili MZ Čadca schváliť II. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2011 z dôvodu zmien príjmov a výdavkov (sčítanie obyvateľstva) a z dôvodu zmien rozpočtu mestských príspevkových organizácii. Zmena týkajúca sa MPS Čadca súvisí s odpredajom druhotných surovín a presunom zamestnanca separovaného zberu z MsÚ Čadca do MPS Čadca.

Prerokovali ďalšie dva body programu a odporučili MZ Čadca schváliť Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca - MPS Čadca a KIC Čadca. MR odporučila schváliť navýšenie bežného rozpočtu KIC Čadca.

Prerokovali Návrh na vyradenie majetku Mestského podniku služieb Čadca na rok 2011 z dôvodu nefunkčnosti a jeho poškodenia. Nakoľko zostatková hodnota majetku je nulová a jeho oprava nerentabilná, členovia MR odporučili MZ predmetný návrh schváliť.

Odporučili MZ Čadca schváliť Návrh na zrušenie správy majetku Mestského podniku služieb Čadca - Alcotest, nakoľko sa tento prístroj vedie v majetkovej evidencii uvedenej príspevkovej organizácie na základe Zmluvy o správe majetku mesta, ale je výlučne používaný Mestskou políciou Čadca.

Bod rokovania Návrh systému zvozu komunálnych odpadov na rok 2012 bol stiahnutý z rokovania. Členovia MR sa zhodli, že je potrebné doplniť materiál o súbor opatrení, ktoré by viedli k efektívnejšiemu nakladaniu s odpadmi . Doplnený materiál bude prerokovaný v najbližšom zasadnutí MR a následne MZ Čadca.

Prerokovali a odporučili MZ  Čadca vziať na vedomie predloženú správu o súdnom spore žalobcu Mesta Čadca proti žalovaným Mestskej teplárenskej spoločnosti, a.s. a spol., vedenom na Okresnom súde pod sp. zn. 6C/182/2009, o určenie neplatnosti zmluvy a neplatnosti ďalších právnych úkonov, ako aj jeho právny rozbor a schváliť navrhnutý spôsob ukončenia tohto súdneho sporu.

Prerokovali Informatívnu správu o príprave Bartolomejských hodových dní a 7. ročníka festivalu Drôtománia, ktorý predložila vedúca oddelenia kultúry a medzinárodných vzťahov Mgr. Katarína Šulganová.

Členovia rady  prijali doplnený bod programu a odporučili MZ Čadca schváliť Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca MUDr. Františkovi Kostkovi- chirurgovi a lekárovi, manželom Mgr. Márii a Mgr. Vojtechovi Marcibálovcom- pedagógom a športovcom a Ceny primátora mesta Čadca Jurajovi Šeríkovi- umeleckému drotárovi a atlétovi a Magdaléne Hacekovej- kultúrno-osvetovej aktivistke.

Prerokovali  návrh na predsedu a člena  Komisie kultúry a návrh na predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov MZ v Čadci. Následne odporučili MZ Čadca schváliť Mgr. Martina Klimeka za predsedu Komisie kultúry, Ing. Petra Glasnáka za  člena uvedenej komisie a za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Michala Duraja.

Odporučili schváliť MZ Čadca Zásady podávania, evidovania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností v podmienkach Mesta Čadca a navrhli Komisiu poslancov pre vybavovanie sťažnosti v zložení PeadDr. Mária Blendovská, JUDr. Jozef Pajer, Ing. Milan Liščák; Ing. Peter Laš - náhradník.

Bod Návrh Mesta Čadca na odpredaj, zámenu a nájom prebytočných nehnuteľností vo vlastníctve mesta a bod Rôzne, v ktorom vystúpili členovia MR s pripomienkami týkajúcich sa úpravy detských ihrísk, ciest, osvetlenia a iných, uzatvorili program rokovania členov MR Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk