Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

19. apríla 2012 zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Publikované: 20. 04. 2012 09:13

Vo štvrtok 19. apríla 2012 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci  konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. Po otvorení zasadnutia mestského zastupiteľstva a po schválení procedurálnych náležitostí pristúpili poslanci k samotnému programu rokovania, ktorý pozostával z pätnástich dôležitých bodov.

Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2011

Po prerokovaní Záverečného účtu Mesta Čadca za rok 2011 Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca vzalo na vedomie správu nezávislého audítora o uskutočnení auditu účtovnej závierky Mesta Čadca k 31.12.2011 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. Mestské zastupiteľstvo schválilo dosiahnuté  hospodárske výsledky za rok 2011, kde celkové príjmy predstavujú sumu 14 250 027 € a celkové výdavky sumu 13 901 159 €, a tiež schválilo celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad. Mesto Čadca dosiahlo kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami. Záverečný účet predložila prednostka MsÚ v Čadci Ing. Anna Zbojanová, ktorá sa v závere poďakovala všetkým zamestnancom, vedúcim a vedeniu Mesta Čadca za konsolidáciu verejných zdrojov a stabilizáciu rozpočtu mesta. Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ročne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu odo dňa účinnosti uvedeného zákona (od 1. januára 2011).

Správy o výsledkoch hospodárenia a hospodárenie za rok 2011 mestských príspevkových organizácií

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo správy o výsledkoch hospodárenia  a hospodárenie za rok 2011 mestských príspevkových organizácií – Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, DOMBYT Čadca, Mestský podnik služieb Čadca. Zároveň schválilo V. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca za rok 2011.

Informatívna správa o mimoriadnych situáciách

Informatívnu správu o mimoriadnych situáciách v meste Čadca, snehovej kalamite a III. stupni povodňovej aktivity, ktorú predložil vedúci oddelenia dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti Ing. František Ščury, vzalo na vedomie Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca. Poslanci Pavol Štrba a Mgr. Rastislav Kaličák vyslovili poďakovanie Mestu Čadca za príkladné zvládnutie situácie počas snehovej kalamity.

Príprava stavby „Nájomný bytový dom Kýčerka- Čadca“

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo dôvodovú správu o možnostiach prestavby jestvujúceho objektu- bývalej materskej školy na Kýčerke a schválilo zahájiť práce na príprave a realizácii stavby „Nájomný bytový dom Kýčerka- Čadca“.

Informácie o možnostiach vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

Po prerokovaní mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o možnostiach vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Dôvodom zriaďovateľa na hľadanie vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení je pokles žiakov (oproti šk. roku 2002/2003 nastal v šk. roku 2011/2012 pokles počtu žiakov ZŠ v Čadci o 37,86 %), normatívny spôsob financovania podľa počtu žiakov a zníženie dotácie z podielových daní.

Schválenie odmien členom komisií mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo schválilo  návrh priznania a vyplatenia odmien členom komisií  pri MZ (ktorí nie sú poslancami) vo výške 12 € za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej komisie.

Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Všeobecné záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác právnických a fyzických osôb- podnikateľov na území mesta Čadca

Stanovenie platu primátora Mesta Čadca a valorizácia platu hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo určilo od 1. januára 2012 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa osobitného zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov primátorovi Mesta Čadca základný plat vo výške 2 271,54 €/mes. a zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 zákona – 30%, t.j. o 681,46 €. Ďalej mestské zastupiteľstvo určilo s účinnosťou od 1. januára 2012 v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra Mesta Čadca JUDr. Jána Klučku vo výške 1 761 €. Mestské zastupiteľstvo plat primátora a plat hlavného kontrolóra opätovne každoročne prerokuje a tiež každoročne upraví vždy po oficiálnom zverejnení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za predchádzajúci rok na základe údajov ŠÚ SR s účinnosťou od 1. januára príslušného roka.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 a správa o výsledkoch kontroly

Po prerokovaní predloženej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra JUDr. Jána Klučku, mestské zastupiteľstvo konštatovalo, že predložená správa nebola celkom prepracovaná na základe pripomienok zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca zo dňa 16. februára 2012, predložený návrh stiahlo a uložilo hlavnému kontrolórovi povinnosť upraviť predmetnú správu a túto správu predložiť na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. V opačnom prípade bude vyvodený postih v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Posledné dva body programu Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a Rôzne ukončili rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk