Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

20. septembra 2012 zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Publikované: 21. 09. 2012 09:30

Vo štvrtok 20. septembra 2012 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci  konalo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. Po otvorení zasadnutia mestského zastupiteľstva (MZ) a po schválení procedurálnych náležitostí pristúpili poslanci k samotnému programu rokovania, ktorý pozostával z dvanástich bodov.

II. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2012 MZ prerokovalo a schválilo. II. zmena rozpočtu spočíva v úprave- zvýšení príjmovej aj výdavkovej časti o 314 664 € na celkovú výšku 16 115 036 €. MZ ďalej schválilo kontokorentný úver vo výške 200 000 € na financovanie prevádzkových potrieb, t.j. preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu a krátkodobý preklenovací úver vo výške 99 210 € na zabezpečenie spoluúčasti na projekte „Digitalizácia kina“. Schválilo aj navýšenie fondu rozvoja bývania (FRB) z príjmov za predaj bytov v roku 2011 o 658,07 € na celkovú výšku 4200,74 € a rozdelenie prostriedkov FRB na investičné akcie technickej vybavenosti IBV a HBV. Zároveň splnomocnilo riaditeľov príspevkových organizácií mesta úpravou jednotlivých položiek rozpočtu v rámci výšky príspevku schválenej MZ.

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2012, ktorú predložili riaditelia jednotlivých príspevkových organizácií, MZ prerokovalo a schválilo. (Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca - navýšenie o 153 907 € z dôvodu digitalizácií kina, Mestský podnik služieb Čadca - navýšenie o 57 790 € z dôvodu budovania detských ihrísk a zakúpenia radaru, DOMBYT Čadca - navýšenie o 4 800 € z dôvodu zvýšenia výkonu elektrickej energie v športovej hale Pratex).

MZ prerokovalo a schválilo zmenu prílohy č. 1 pre rok 2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca. Návrh na zmenu sa týka škôl: MŠ  Hurbanova (pôvodná výška dotácie na jedno dieťa 1 857,16 € sa zvýšila o 7,31 € ) a ZUŠ Jozefa Potočára (pôvodná výška dotácie na jedného žiaka 629,88 € sa zvýšila o 3,59 €).

Informatívny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov (stav k 31.07.2012), ktorú predložil RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., MZ vzalo na vedomie. Počas pôsobenia nového vedenia mesta bolo vypracovaných 45 projektov Oddelením regionálneho rozvoja a cestovného ruchu MsÚ Čadca v období od 15. januára 2011 do 31. júla 2012 (z toho 26 bolo schválených a 12 je vo fáze hodnotenia). Pre porovnanie, v predchádzajúcom období vypracovalo OIVaRR za celé volebné obdobie 2006-2010 celkovo 25 projektov (z toho 12 bolo schválených).

Informatívnu správu o stave cintorínov na území mesta Čadca MZ vzalo na vedomie. Informatívna správa obsahuje konkrétne problémy, zákonné postupy,  číselné a iné údaje zriadených štyroch pohrebísk- cintorínov na území mesta Čadca (Ul. 17. novembra, U Krkošky, Horelica, Kýčera). Veľké problémy s nemožnosťou vykopania hrobových miest na cintoríne U Krkošky (kvôli skalám) začal riešiť primátor Ing. Milan Gura. V spolupráci s firmou Alpine, ktorá realizuje na území mesta stavebné práce, dohodol odvoz materiálu a navozenie hliny.

MZ prerokovalo Zmenu a Doplnok č. 3 Územného plánu mesta Čadca a súhlasilo s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Čadca. MZ schválilo Zmenu a a Doplnok č. 3 Územného plánu Mesta Čadca podľa ustanovenia § 26 ods. 3 stavebného zákona a Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Čadca o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Čadca podľa ustanovenia § 27 ods. 3 stavebného zákona.

Nadobudnutie nehnuteľnosti C-KN č. 1193/5 o výmere 2500 m² v k.ú. Čadca spôsobom vymoženia pohľadávok mesta v exekučnom konaní EX 156/11, EX 169/11 v celkovej výške 37 579, 90 € MR MZ prerokovalo a schválilo. Nadobudnuté pozemky bude môcť mesto využívať na rekreačné účely.

Správu o výsledkoch kontroly predložil hlavný kontrolór Mesta Čadca JUDr. Ján Klučka. MZ vzalo predmetnú správu na vedomie.

Posledné body Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a Rôzne ukončili program septembrového zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk