Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

23. 8. 2011 zasadala Mestská rada v Čadci

Publikované: 23. 08. 2011 15:38

V utorok, 23.augusta 2011 sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách na MsÚ rokovanie Mestskej rady (MR) v Čadci. Prítomní členovia rady - poslanci, prijali k schválenému programu rokovania nasledujúce závery:

Odporučili MZ Čadca schváliť III. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2011, II. zmenu rozpočtov mestských príspevkových organizáciách- KIC Čadca, MPS Čadca a I. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca na rok 2011.

Zmeny v rozpočte mesta Čadca a príspevkových organizácií mesta nastali z dôvodu nenaplnenia predpokladanej výšky príjmov (kapitálové príjmy). Adekvátne k nižším príjmom bola upravená aj výdavková časť rozpočtu s ohľadom na polročné plnenie jednotlivých položiek.

Prerokovali cenu za prenájom športovej haly Pratex

V štvrtom bode programu riaditeľ príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca Ján Kantorík na základe vyššie uvedeného prevzatia športovej haly Pratex, predložil návrh na stanovenie ceny za prenájom haly pre fyzické  a právnické osoby vo výške 52 € za 1 hodinu. Niektorí členovia MR vyslovili pozmeňujúce návrhy na výšku ceny, a teda odporučili MZ Čadca schváliť sumu 42 € za 1 hodinu pri športových aktivitách a  52 € za 1 hodinu pri kultúrno-spoločenských aktivitách.

Odporučili MZ Čadca schváliť upravené a zosúladené Zásady hospodárenia s majetkom mesta s platnou legislatívou

Členovia MR prerokovali predložený návrh a odporučili schváliť MZ Čadca Všeobecne záväzné nariadenie upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Čadca.

Prerokovali výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel

Výška úhrady, ktorú odporučili MZ Čadca schváliť s účinnosťou od 1.10.2011,  predstavuje sumu 0,40 €/hod. a 0,20 €/ 0,5 hod.

Odporučili MZ Čadca schváliť Návrh systému zvozu komunálnych odpadov na rok 2012

Členovia MR prerokovali predložený návrh a odporučili MZ Čadca schváliť Návrh systému zvozu komunálnych odpadov na rok 2012 a ponechať doterajší množstvový systém zvozu komunálnych odpadov na rok 2012.

Informatívna správa o organizácií školského roka 2011/2012 , Návrh VZN Mesta Čadca a Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca

Informatívna správa o organizácií školského roka 2011/2012, škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca a Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca boli predmetom rokovania ďalších bodov programu a boli odporučené MZ Čadca na schválenie.

Prerokovali dve možnosti predloženia  žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

Členovia MR odporučili MZ Čadca schváliť predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Skatepark Čadca“, a preloženie žiadosti o finančný príspevok na mikroprojekt pod názvom: Infraštruktúra cyklotrás prihraničného mesta Čadca.

Predmetom rokovania bol aj návrh na odňatie majetku mesta zo správy Dombyt-u Čadca

Členovia MR odporučili MZ Čadca schváliť odňatie majetku Mesta Čadca „Bytový dom súp. č. 1579, nachádzajúci sa na Májovej ulici, zo správy príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca a jeho navrátenie Mestu Čadca v celkovej obstarávacej cene 14 020,22 € z dôvodu, že nehnuteľný majetok neslúži terajšiemu správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti dňom 1.10.2011. Mesto Čadca o odňatie správy majetku mesta požiadalo z dôvodu prebytočného majetku (deložovanie neplatičov).

Záverečné body: Kúpa predaj a nájom nehnuteľností a Rôzne

Posledné tradičné body ukončili program Mestskej rady Čadca a  v samotnom závere programu vystúpila vedúca oddelenia kultúry Mgr. Katarína Šulganová, aby informovala prítomných členov MR o programe významnej udalosti Bartolomejské hodové dni.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk