Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

24. mája 2012 zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Publikované: 25. 05. 2012 13:09

Dňa 24. mája 2012 sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca (MZ), na ktorom boli prerokované nasledujúce body programu:

Spoluúčasť Mesta Čadca na projekte Digitalizácie kina

Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca podalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu na projekt s názvom „Digitalizácia kina“ a na základe hodnotenia a odporúčania príslušnej odbornej komisie bol tento projekt schválený a bolo rozhodnuté o poskytnutí finančných prostriedkov na uvedený projekt formou dotácie v sume 33.000 €. MZ prerokovalo a schválilo spoluúčasť Mesta Čadca na projekte Digitalizácie kina vo výške 99.210 €.

Informatívne správy

Informatívnu správu o I. zmene rozpočtu Mesta Čadca na rok 2012, informatívnu správu s vyhodnotením zimnej údržby 2011/2012, ďalej informatívne správy o stave nájomných bytov na území Mesta Čadca a o činnosti oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti MZ prerokovalo a všetky predmetné správy vzalo na vedomie.

Zrušenie uznesení MZ Mesta Čadca

MZ prerokovalo bod Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Čadca a zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 114/2011 zo dňa 23.6.2011 a č. 115/2011 zo dňa 23. júna 2011, predloženú správu k uvedenému bodu prerokovalo, zobralo na vedomie a zrušilo uznesenie MZ Mesta Čadca č. 114/2011 zo dňa 23.júna 2011 a uznesenie  MZ Mesta Čadca č. 115/2011 zo dňa 23.júna 2011.

Návrh cenníka služieb Krytej plavárne v Čadci

Návrh cenníka bol predložený na rokovanie MZ z dôvodu zlacnenia vstupného pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca (vstupné sa navrhlo vo výške 0,40 € / 1 hod. pre jednu osobu s tým, že počet žiakov ZŠ v skupine bude minimálne 10 a jeden dospelý ako dozor). MZ schválilo cenník služieb Krytej plavárne v Čadci s účinnosťou od 24. mája 2012 a zrušilo uznesenie MZ č. 101/2010 zo dňa 2. júla 2010. Počas mesiacov júl- august 2012 zároveň MZ schválilo občanom Mesta Čadca do 15 rokov bezplatný vstup do Krytej plavárne na návrh poslanca V. Malíka.

VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu

Mesto navrhuje zníženie úhrady u občanov s nižším príjmom, a teda MZ prerokovalo VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu vzhľadom na to, že od 1. marca 2012 je účinná novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v zmysle § 72 ods. 2 uvedeného zákona si mesto určuje sumu úhrady za sociálnu službu tak, aby úhrada za túto službu bola najmenej vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Náklady na jednu hodinu opatrovania predstavujú sumu 3,07 €, 50 % nákladov na jednu hodinu predstavuje sumu 1,53 €. Vzhľadom k tomu, že úhrada v uvedenej výške by bola pre väčšinu zdravotne ťažko postihnutých občanov, odkázaných na opatrovateľskú službu likvidačná, Mesto Čadca navrhlo zníženie úhrady u občanov s príjmom do 500 € resp. do 850 € pri spoločne posudzovaných osobách.

Zásady odmeňovania poslancov

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca, ktoré predložil zástupca primátora Ing. Rudolf Cyprich, MZ prerokovalo a schválilo. V zmysle týchto zásad poslancovi Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca  patrí za výkon verejnej funkcie základná mesačná odmena vo výške 200 €. V prípade, že mandát poslanca netrvá celý mesiac, sa táto odmena primerane kráti. Za každú neúčasť na pracovnom rokovaní MZ alebo účasť kratšiu ako 75 % z celkového času zasadnutia sa mu základná mesačná odmena podľa § 2 bod 1 týchto zásad kráti o 50 %. Poslancovi, ktorý je členom Mestskej rady Mesta Čadca (MR) patrí k poslaneckej odmene podľa § 2 týchto zásad aj mesačná odmena vo výške 100 €. V prípade neúčasti poslanca na pracovnom rokovaní MR sa mu mesačná odmena podľa § 3 bod 1 týchto zásad kráti o 50 %. Sobášiacim poslancom, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva pred Matričným úradom v Čadci patrí odmena v sume 35 € za obrad.

Správy hlavného kontrolóra

MZ prerokovalo a vzalo na vedomie nasledujúce správy: Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za II. polrok 2011, Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za obdobie roka 2011 a Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011. MZ prerokovalo dôvodovú správu a plán kontrolnej činnosti za II. polrok 2012, ktorý schválilo. Ďalej konštatovalo, že plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 je predložený v súlade s ustanovením § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Modernizácia, rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia v meste Čadca

V rámci úpravy a doplnenia uznesenia MZ č. 4/2010 vo veci „Modernizácie, rekonštrukcie a údržby verejného osvetlenia v meste Čadca MZ prerokovalo a schválilo modernizáciu, rekonštrukciu a údržbu verejného osvetlenia na celom území mesta Čadca s prefinancovaním - formou údržby po dobu 15 rokov a vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (verejného obstarávania), predmetom ktorého bude dodanie nového komplexného riešenia verejného osvetlenia v rámci územia mesta Čadca za účelom zníženia energetickej náročnosti súčasného verejného osvetlenia, a to v súlade s postupmi a zásadami v zmysle právnych predpisov, najmä formou súťažného dialógu.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk