Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

26. októbra 2012 zasadala Mestská rada Mesta Čadca

Publikované: 29. 10. 2012 09:30

Posledný októbrový piatok 26. októbra 2012 sa uskutočnilo  rokovanie Mestskej rady (MR) Mesta Čadca. Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia MR k jednotlivým bodom rokovania, ktorých obsahom bolo:

Aktualizácia zloženia komisií pri Mestskom zastupiteľstve (MZ) Mesta Čadca v zmysle Rokovacieho poriadku komisií MR prerokovala a odporučila ju MZ schváliť. Aktualizácia sa udiala za účelom sfunkčnenia celkovej činnosti komisií, z dôvodov realizovaných zmien-neúčasti ich členov na rokovaniach komisie, úmrtia a vzdania sa členstva zo strany jednotlivých členov.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou pri MŠ-Milošová a výšku nájomného za prenájom multifunkčného ihriska MR prerokovala a odporučila MZ schváliť.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012 MR prerokovala a odporučila MZ zobrať predmetnú správu na vedomie. Správa obsahuje komplexné údaje o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, týkajúce sa napr. počtu žiakov, tried, zamestnancov, prospechu, klasifikácie a pod.

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca MR odporučila MZ schváliť. Návrh na zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (1€/1 dieťa/1 mesiac) na činnosti CVČ navrhla zvýšiť riaditeľka CVČ z dôvodu meniacej sa legislatívy a financovania CVČ od 1. januára 2013.

Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2012/2013 MR prerokovala a odporučila ho MZ schváliť. Mestský podnik služieb (MPS) v Čadci je už v terajšom čase pripravený na prípadné mrznúce obdobie či sneženie.

VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu, ktoré predložila vedúca sociálneho oddelenia Ing. Božena Cvečková, MR odporučila MZ schváliť.

Dôvodovú správu s návrhom VZN Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti MR prerokovala a odporučila MZ schváliť predmetné VZN v zmysle doplňujúcich návrhov členov MR.

Správu o zverení majetku Mesta Čadca príspevkovým a rozpočtovým organizáciám Mesta Čadca MR prerokovala. MZ odporučila schváliť zverenie majetku do správy nasledovným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám Mesta Čadca: ZUŠ J. Potočára v Čadci- Prestavba, prístavba a nadstavba ZUŠ, ZŠ J. A. Komenského Čadca – pavilón telocvičňa, MPS Čadca- HBV Čadca- Kýčerka, II. etapa- technická vybavenosť a dve detské ihriská na ul. SNP a v Martinkovom Potoku.

V rámci bodu Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností boli prerokované požiadavky občanov Čadce na odkúpenie, resp. zámenu pozemkov, ďalej žiadosti právnických subjektov (SEZ Žilina- zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Čadca, SSC Žilina- vysporiadanie pozemkov pod tzv. malý obchvat) a MR odporučila MZ schváliť odpredaj jednoizbového bytu verejnou obchodnou súťažou.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk