Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

26. októbra 2012 zasadala Mestská rada Mesta Čadca

Publikované: 29. 10. 2012 09:30

Posledný októbrový piatok 26. októbra 2012 sa uskutočnilo  rokovanie Mestskej rady (MR) Mesta Čadca. Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia MR k jednotlivým bodom rokovania, ktorých obsahom bolo:

Aktualizácia zloženia komisií pri Mestskom zastupiteľstve (MZ) Mesta Čadca v zmysle Rokovacieho poriadku komisií MR prerokovala a odporučila ju MZ schváliť. Aktualizácia sa udiala za účelom sfunkčnenia celkovej činnosti komisií, z dôvodov realizovaných zmien-neúčasti ich členov na rokovaniach komisie, úmrtia a vzdania sa členstva zo strany jednotlivých členov.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou pri MŠ-Milošová a výšku nájomného za prenájom multifunkčného ihriska MR prerokovala a odporučila MZ schváliť.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2011/2012 MR prerokovala a odporučila MZ zobrať predmetnú správu na vedomie. Správa obsahuje komplexné údaje o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, týkajúce sa napr. počtu žiakov, tried, zamestnancov, prospechu, klasifikácie a pod.

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca MR odporučila MZ schváliť. Návrh na zmenu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (1€/1 dieťa/1 mesiac) na činnosti CVČ navrhla zvýšiť riaditeľka CVČ z dôvodu meniacej sa legislatívy a financovania CVČ od 1. januára 2013.

Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2012/2013 MR prerokovala a odporučila ho MZ schváliť. Mestský podnik služieb (MPS) v Čadci je už v terajšom čase pripravený na prípadné mrznúce obdobie či sneženie.

VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu, ktoré predložila vedúca sociálneho oddelenia Ing. Božena Cvečková, MR odporučila MZ schváliť.

Dôvodovú správu s návrhom VZN Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti MR prerokovala a odporučila MZ schváliť predmetné VZN v zmysle doplňujúcich návrhov členov MR.

Správu o zverení majetku Mesta Čadca príspevkovým a rozpočtovým organizáciám Mesta Čadca MR prerokovala. MZ odporučila schváliť zverenie majetku do správy nasledovným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám Mesta Čadca: ZUŠ J. Potočára v Čadci- Prestavba, prístavba a nadstavba ZUŠ, ZŠ J. A. Komenského Čadca – pavilón telocvičňa, MPS Čadca- HBV Čadca- Kýčerka, II. etapa- technická vybavenosť a dve detské ihriská na ul. SNP a v Martinkovom Potoku.

V rámci bodu Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností boli prerokované požiadavky občanov Čadce na odkúpenie, resp. zámenu pozemkov, ďalej žiadosti právnických subjektov (SEZ Žilina- zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Čadca, SSC Žilina- vysporiadanie pozemkov pod tzv. malý obchvat) a MR odporučila MZ schváliť odpredaj jednoizbového bytu verejnou obchodnou súťažou.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk