Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

27. apríla 2012 zasadala Mestská rada v Čadci

Publikované: 27. 04. 2012 12:39

V piatok 27. apríla 2012 sa konalo rokovanie Mestskej rady v Čadci. Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia MR k jednotlivým bodom rokovania, z ktorých vyberáme:

Informatívnu správu o I. zmene rozpočtu mesta Čadca na rok 2012 Mestská rada v Čadci prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Čadci (MZ) vziať na vedomie. Zmena rozpočtu je z dôvodu navýšenia bežných príjmov a navýšeniu príjmových finančných operácií. Zároveň odporučila splnomocniť riaditeľov príspevkových organizácií mesta úpravou jednotlivých položiek rozpočtu v rámci výšky príspevku schválenej MZ.

Zápis do kroniky mesta za rok 2010 predložila Mgr. Eva Palkovičová, kronikárka mesta. Mestská rada zápis prerokovala a  schválila.

Návrh cenníka služieb Krytej plavárne v Čadci bol predložený na rokovanie mestskej rady z dôvodu návrhu zlacnenia vstupného pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca (vstupné sa navrhlo vo výške 0,40 € / 1 hod. pre jednu osobu s tým, že počet žiakov ZŠ v skupine bude minimálne 10 a jeden dospelý ako dozor). Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh cenníka služieb Krytej plavárne v Čadci s účinnosťou od 17. mája 2012 a zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva  Mesta Čadca č. 101/2010 zo dňa 2. júla 2010.

Informatívne správy o vyhodnotení zimnej údržby 2011/2012, o stave nájomných bytov na území Mesta Čadca a o činnosti oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti Mesta Čadca mestská rada prerokovala a odporučila mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk