Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

28. júna 2012- zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Publikované: 28. 06. 2012 14:18

Dňa 28. júna 2012 zasadli do poslaneckých lavíc poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca (MZ), aby prerokovali jedenásť bodov programu. Po otvorení programu a schválení procedurálnych náležitostí pristúpili poslanci ku konkrétnym bodom, ktorých obsahom bolo:

Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia ZZO Čadca, a. s. za rok 2011, ktorú predložil predseda  spoločnosti a zároveň poslanec MZ Mgr. Eduard Gábriš, ktorý prítomných podrobne informoval o činnostiach a hospodárení spoločnosti ZZO Čadca, a.s. . Zároveň informoval o prijatí opatrení, ktoré výrazným spôsobom zefektívnili činnosť spoločnosti  a šetrili jej výdavky. Historicky najväčšiu stratu v hospodárení vyprodukovala ZZO Čadca, a.s. za r. 2010  – 13 054 €. Nové vedenie spoločnosti dokázalo túto stratu aj napriek menším dotáciám a vyplateniu odstupného prepusteným zamestnancom znížiť o 54 %. Zároveň sa podarilo zvýšiť tržby z prevádzky bazéna, sauny, fitnes centra a z prevádzky parkovacieho systému. Poslanci vzali na vedomie predloženú správu a taktiež vzali na vedomie kompetenciu predstavenstva ZZO Čadca, a.s. upraviť prevádzkový poriadok plavárne počas mesiacov júl- august 2012.

Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia MTS, a. s. za rok 2011, ktorú MZ prerokovalo a konštatovalo, že Mestská teplárenská spoločnosť, a.s. si splnila v súlade s § 21 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov svoju povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2011, ktorú predložila Mestu Čadca. Ďalej konštatovalo, že spáva za rok 2011 a účtovníctvo MTS, a.s. poskytuje pravdivý a verný obraz všetkých účtovných prípadov v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. MZ vzalo predmetnú správu na vedomie.

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca, predložil Ing. Ľubomír Vojár. Predmetný návrh MZ schválilo.

Návrh na udelenie ocenení- Cena Mesta Čadca, Cena primátora Mesta Čadca v roku 2012 MZ prerokovalo a schválilo udelenie Ceny Mesta Čadca MUDr. Jozefovi Kanabovi, MUDr. Věre Kufovej a Eve Matysovej a Ceny primátora mesta Čadca Ing. Miroslavovi Janíkovi, MUDr. Petrovi Szegymu a Rastislavovi Hajnošovi v zmysle Štatútu Mesta Čadca.

Informatívnu správu o príprave Bartolomejského jarmoku a 8. ročníka festivalu Drôtománia Čadca 2012 predložila prítomným poslancom MZ Mgr. Katarína Šulganová. MZ  prerokovalo predloženú správu a konštatovalo, že zo strany Mesta Čadca a KIC  mesta Čadca je pripravená koncepcia a organizácia Bartolomejského jarmoku a Drôtománie Čadca 2012 a vzalo predmetnú správu na vedomie.

Dohoda o spolupráci medzi okresom Osvienčim ( Poľská republika) a Mestom Čadca (Slovenská republika) bola prerokovaná a schválená v MZ. V rámci tejto spolupráce sa chcú partnerské mestá uchádzať o finančné prostriedky EUROREGIÓNY Beskydy.

Správa o výsledkoch kontroly, ktorú predložil hlavný kontrolór Mesta Čadca JUDr. Ján Klučka, bola prerokovaná v MZ. MZ vzalo predmetnú správu na vedomie.

Body Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a Rôzne, ktoré boli prerokované v MZ, ukončili júnové zasadnutie MZ.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk