Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

30. marca 2012 zasadala Mestská rada v Čadci

Publikované: 30. 03. 2012 13:42

Posledný marcový piatok – 30. marca 2012 sa uskutočnilo rokovanie Mestskej rady v Čadci. Prítomní členovia rady  prijali k programu rokovania nasledujúce závery:

Po prerokovaní Záverečného účtu Mesta Čadca za rok 2011 odporučili Mestskému zastupiteľstvu Mesta Čadca zobrať na vedomie správu nezávislého audítora o uskutočnení auditu účtovnej závierky Mesta Čadca k 31.12.2011. Ďalej odporučili schváliť dosiahnuté  hospodárske výsledky za rok 2011, kde celkové príjmy predstavujú sumu 14 250 027 € a celkové výdavky sumu 13 901 159 €, a tiež schváliť celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad. Mesto Čadca dosiahlo kladný rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami . Ďalej odporučili schváliť tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 18 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ročne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu odo dňa účinnosti uvedeného zákona (od 1. januára 2011).

Prerokovali a odporučili MZ Mesta Čadca schváliť správy o výsledkoch hospodárenia  a hospodárenie za rok 2011 mestských príspevkových organizácií – Kultúrne  a informačné centrum mesta Čadca, DOMBYT Čadca, Mestský podnik služieb Čadca. Súčasne odporučili MZ Mesta Čadca schváliť V. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca za rok 2011.

Odporučili MZ Mesta Čadca zobrať na vedomie informatívnu správu o mimoriadnych situáciách v meste Čadca, snehovej kalamite a III. stupni povodňovej aktivity . Správu predložil Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu dopravy Mestského úradu v Čadci, správa bola prerokovaná aj v komisii dopravy.

Odporučili MZ Mesta Čadca zobrať na vedomie informáciu o možnostiach vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Dôvodom zriaďovateľa na hľadanie vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení je pokles žiakov (oproti šk. roku 2002/2003 nastal v šk. roku 2011/2012 pokles počtu žiakov ZŠ v Čadci o 37,86 %), normatívny spôsob financovania podľa počtu žiakov a zníženie dotácie z podielových daní.

Prerokovali návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca a odporučili uvedený návrh schváliť, podľa ktorého poslancovi MZ patrí za výkon verejnej funkcie základná mesačná odmena vo výške 110 € a za každú účasť na pracovnom rokovaní MZ Mesta Čadca odmena vo výške 50 €.  Poslancovi, ktorý je členom MR patrí k poslaneckej odmene podľa § 2 týchto Zásad aj odmena za každú účasť na rokovaní MR vo výške 60 €. Ďalej prerokovali a schválili  návrh priznania a vyplatenia odmien členom komisií  pri MZ (ktorí nie sú poslancami) vo výške 12 € za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej komisie.

Prerokovali predloženú dôvodovú správu s návrhom VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác právnických a fyzických osôb- podnikateľov na území mesta Čadca a odporučili MZ Mesta Čadca schváliť Všeobecné záväzné nariadenie o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác PO a FO- podnikateľov na území mesta Čadca.

Body Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností  a Rôzne ukončili program rokovania členov Mestskej rady Mesta Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk