Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

30. novembra 2012 zasadala Mestská rada Mesta Čadca

Publikované: 04. 12. 2012 09:00

V piatok 30. novembra 2011 zasadala na pôde Mestského úradu v Čadci Mestská rada (MR) Mesta Čadca. Prítomných poslancov- členov MR čakal program pozostávajúci zo 14-tich bodov, ktorých obsahom bolo:

Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2013-2015, ktorý predložila prednostka Mestského úradu (MsÚ) Čadca Ing. Anna Zbojanová, MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu (MZ) Mesta Čadca schváliť v zmysle doplňujúcich návrhov členov MR. Rozpočet Mesta Čadca na roky 2013-2015, ktorý je spracovaný podľa zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je vyrovnaný a zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu všetky samosprávne funkcie Mesta ako aj prenesený výkon štátnej správy. Rozpočet na roky 2013-2015 má ambíciu naštartovať rozvojové programy Mesta Čadca.

MR odporučila MZ schváliť príspevky príspevkovým organizáciám Mesta Čadca - Kultúrne a informačné centrum (KIC) Čadca, DOMBYT Čadca, Mestský podnik služieb (MPS) Čadca, schváliť rozpočty rozpočtových organizácií na úseku školstva, schváliť prijatie úveru vo výške 500 000 EUR na investičné akcie- Palárikov dom- úprava priestranstva, rekonštrukcia futbalového štadiónu s oválom na atletickú a korčuliarsku dráhu, multifunkčné ihrisko pri športovej hale na ul. Športovcov. MR ďalej odporučila MZ schváliť investičný zámer výstavby nájomných bytov v rámci investičnej akcie „Bytový dom Komenského ulica“ a schváliť jeho spôsob financovania dotáciou z MDVaRR SR, úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a vlastnými zdrojmi, tiež schváliť ručenie úveru zo ŠFRB bankovou zárukou.

Návrhy rozpočtov príspevkových organizácií Mesta Čadca - KIC Čadca, DOMBYT Čadca a MPS Čadca predložili riaditelia príspevkových organizácií. MR odporučila MZ schváliť predložené návrhy rozpočtov.

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe DOMBYT-u Čadca MR prerokovala a odporučila MZ schváliť bezplatné užívanie majetku mesta- Športovej haly na Ul. Športovcov a Športovej haly na Ul. A. Hlinku športovým klubom a školám  so sídlom v meste Čadca s účinnosťou od 1. januára 2013. Ďalej odporučila splnomocniť primátora vo výnimočných a odôvodnených situáciách na základe písomnej žiadosti žiadateľa so sídlom v meste udeliť súhlas DOMBYT-u Čadca na uzatvorenie zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) predmetných športových hál.

Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Čadca a zrušenie Všeobecne záväzného nariadenie (VZN) Mesta Čadca o verejnom poriadku na území mesta Čadca účinného od 17.10.1997 MR prerokovala a odporučila MZ v celom rozsahu zrušiť predmetné VZN.

Zmena prílohy č. 1 pre rok 2013 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta MR prerokovala a odporučila MZ predmetnú prílohu k VZN schváliť.

Dodatok č. 2 k VZN Mesta Čadca o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ) na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca č. 78/2008 MR prerokovala a odporučila ho MZ schváliť. Mesačný príspevok sa navrhuje zvýšiť z 10 na 12 € z dôvodu nedostatočného pokrytia výdavkov v MŠ.

Návrh VZN Mesta Čadca o podmienkach držania psov na území Mesta Čadca MR prerokovala a odporučila ho MZ schváliť. Účelom tohto návrhu VZN je upraviť výšku sumy, ktorá sa uhrádza za náhradnú evidenčnú známku psa (vo výške 3 €) a ustanovuje podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev na území Mesta Čadca.

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území Mesta Čadca MR prerokovala a odporučila ho MZ schváliť. Doteraz bol v Čadci uplatňovaný systém množstvového zberu komunálneho odpadu, ktorý ako sa ukázalo, nemá priaznivý dopad na životné prostredie, nakoľko občania a podnikatelia nepochopili túto filozofiu, ročne si objednávali minimálny odvoz nádob a odpadu sa zbavovali tým, že vytvárali nepovolené skládky odpadov. Nové VZN pre rok 2013, ktoré by malo byť spravodlivejšie, pretože objem nádob a minimálny interval odvozu je určený podľa počtu osôb v domácnosti a podľa počtu zamestnancov.

VZN Mesta Čadca č. 131/2012 o miestnych daniach predložila vedúca ekonomického oddelenia Mgr. Erika Dávidiková. MR predmetný návrh VZN prerokovala a odporučila ho MZ schváliť.

Doplnok č. 1 k VZN Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Čadca č. 102/2009 a Doplnok č. 2 k VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81/2008 predložil vedúci referátu dopravy Ing. Ferdinand Gonščák. MR oba doplnky prerokovala a odporučila ich MZ schváliť.

Posledný bod Rôzne ukončil piatkový program zasadnutia MR.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk