Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

4. apríla 2013 zasadala Mestská rada Mesta Čadca

Publikované: 04. 04. 2013 13:00

Vo štvrtok 4. apríla 2013 sa uskutočnilo rokovanie Mestskej rady (MR) Mesta Čadca. Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia MR k programu rokovania, ktorý obsahoval 3 dôležité body:

Správy o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2012 predložili riaditelia jednotlivých príspevkových organizácií. MR prerokovala správu o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie - Mestský podnik služieb Čadca za rok 2012, ktorej príjmy k 31.12.2013 predstavujú 1 144 777 € a výdavky 1 143 484 €, správu o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca za rok 2012, ktorej príjmy k 31.12.2012 predstavujú sumu 287 454,03 € a výdavky 230 054,97 €, správu o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, ktorej príjmy k 31.12.2012 predstavujú sumu 645 511,13 € a výdavky 639 628,38 €. MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu (MZ) Mesta Čadca schváliť predložené správy o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2012.

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca (priestorov a zariadenia Domu kultúry v Čadci) MR prerokovala a odporučila MZ schváliť v zmysle § 14 VZN Mesta Čadca č. 120/2011 (ktoré upravuje zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta Čadca) bezplatné užívanie majetku mesta v správe KIC mesta Čadca s účinnosťou od 1.6.2013 z dôvodov verejnoprospešného záujmu (činnosť kultúrnych, spoločenských a záujmových organizácií pôsobiacich na území mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca).

Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2012 MR prerokovala a odporučila MZ schváliť dosiahnuté hospodárske výsledky za rok 2012, kde celkové príjmy predstavujú sumu 14 984 572 € a celkové výdavky 14 896 259 €, schváliť presunutie prebytku hospodárenia za rok 2012 v sume 133 495 € do rezervného fondu a schváliť celoročné hospodárenie Mesta Čadca za rok 2012 bez výhrad.

V bode Rôzne, ktorý ukončil zasadnutie MR, primátor Milan Gura podrobne informoval prítomných poslancov o stave mostného objektu, ktorý spája mestskú časť Horelica a Mesto Čadca (tzv. horelický most).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk