Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

5. 12. 2011 - zasadala Mestská rada v Čadci

Publikované: 06. 12. 2011 14:09

V pondelok 5. decembra 2011 rokovali poslanci - členovia Mestskej rady v zasadačke primátora na MsÚ v Čadci. Pred samotným hlasovaním o jednotlivých bodov programu bol na návrh poslanca Ing. Petra Laša doplnený program o bod č. 5- Práca hlavného kontrolóra pri zasadaniach Mestskej rady (MR) a Mestského zastupiteľstva (MZ) v Čadci. (Program rokovania bol doplnený tiež o body č. 12,13 a 14.) Po schválení doplneného programu rokovania prítomní členovia MR pristúpili k jednotlivým bodom, z ktorých vyberáme:

Odporučili MZ v Čadci schváliť Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2012- 2014

ktorý je v krízovom režime z dôvodu nižšieho plnenia podielových daní, nízkeho plnenia poplatkov za TKO a z dôvodu finančných splátok, ktoré boli posunuté ešte v minulom období do terajšieho volebného obdobia (splátky za odkúpenie pozemkov pri športovej hale od firmy SEVAK vo výške 292.920 € a úverové splátky mesačne vo výške 10.800 €, za výstavbu mestských nájomných bytov, ktoré sa začali splácať až od mája 2011, hoci úver 1.818.369 € bol použitý ešte v roku 2010).

Prerokovali návrhy rozpočtov príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2012-2014

a predložené návrhy riaditeľov organizácií DOMBYT Čadca, KIC Čadca, MPS Čadca odporučili MZ v Čadci schváliť.

Prerokovali a odporučili MZ v Čadci schváliť nové doplnky, návrhy dodatkov a prílohu k Všeobecne záväzným nariadeniam Mesta Čadca

  • Doplnok č. 1 k VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č.81/2008
  • Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 107/2010 o dani z nehnuteľnosti
  • Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 108/2010 o dani za psa, ktorým sa sadzba dane podľa § 5 písm. a) 5 € zvýšila na 7 € u psov v rodinných domoch a od dane je oslobodený dôchodca nad 70 rokov, ktorý žije v samostatnej domácnosti a nežije spolu s inou zárobkovo činnou osobou.
  • Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 109/2010 o dani za ubytovanie, kde sa sadzba dane zvýšila z 0,40 € na 0,50 €.
  • Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 110/2010 o dani za predajné automaty, kde sadzba dane je 70 € za 1 predajný automat a kalendárny rok.
  • Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 111/2010 o dani za nevýherné hracie prístroje sa sadzba zvýšila z 200 € na 250 €.
  • Prílohu č. 1 pre rok 2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca.

Konštatovali, že Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti ktoré vznikli na území mesta Čadca

je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a odporučili predmetné VZN schváliť. V nadväznosti na uvedené VZN odporučili MZ v Čadci schváliť s účinnosťou od 1.1.2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sú zvýšené o 5 % z dôvodu inflácie, prípadne iných nepredvídaných vplyvov.

Odporučili MZ v Čadci schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

s názvom „Úprava a revitalizácia vodného toku Čadečanka“ s celkovými oprávnenými výdavkami na projekt vo výške 1. 337. 000 € a zobrať na vedomie informatívny prehľad o stave žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov k 25.11.2011.

Posledný bod Rôzne

v ktorom sa členovia MR zaoberali znížením ceny za prenájom športovej haly Pratex za jednu hodinu a jej bezplatným zapožičaním športovým klubom na území mesta, ukončil zasadnutie Mestskej rady v Čadci.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk