Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

8. 9. 2011 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Publikované: 09. 09. 2011 09:30

Primátor Čadce Ing. Milan Gura vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku hokejistov

Šieste tohtoročné zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Čadci sa konalo vo štvrtok 8. septembra 2011 vo veľkej zasadačke MsÚ Čadca. Pred schválením procedurálnych náležitostí poslancami, ako schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov a určenie zapisovateľa, si prítomní minútou ticha uctili pamiatku hokejistov, ktorí tragicky zahynuli pri leteckom nešťastí v Rusku dňa 7. septembra 2011. Pri tomto nešťastí zahynula i slovenská hokejová legenda- Pavol Demitra.

Zloženie sľubu nového poslanca, voľba člena MR, zmeny v členstve komisií MZ a v zastúpení zriaďovateľa v radách škôl na území mesta Čadca

Na základe vzdania sa poslaneckého mandátu MUDr. Jozefa Marca na vlastnú žiadosť, nastúpil na uprázdnený mandát MZ Čadca Ing. Ján Drobil, ktorý ako ďalší v poradí získal vo volebnom obvode č. 4 najvyšší počet hlasov. Za nového člena Mestskej rady v Čadci poslanci zvolili Mgr. Martina Klimeka. Z komisie športu a mládeže na vlastnú žiadosť odstúpil PaedDr. Stanislav Špila a do uvedenej komisie bol zvolený Mgr. Marián Maják. Poslanec Ing. Ján Drobil sa stal členom komisie finančnej a komisie dopravy. Poslanci schválili i návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa Mgr. Vieru Strýčkovú do rád škôl na území mesta Čadca.

Zmeny v rozpočte mesta Čadca a mestských príspevkových organizáciách

Poslanci MZ Čadca schválili III. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2011, II. zmenu rozpočtov mestských príspevkových organizáciách- KIC Čadca, MPS Čadca a I. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca na rok 2011. Tiež schválili i prijatie kontokorentného úveru vo výške 500.000 € na financovanie prevádzkových potrieb, to znamená na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu roku na dobu 12 mesiacov. Nejde o nový úver, ale o úver schválený ešte 14. januára 2011, uznesením č. 17/2011.

Ceny za prenájom športovej haly Pratex sú stanovené

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Michala Duraja na stanovenie ceny za prenájom športovej haly Pratex nasledovne: na 1 hodinu 42 € vo vykurovacom období, 35 € mimo vykurovacieho obdobia pre športové aktivity a 52 € pri využívaní na kultúrne a spoločenské podujatia (koncerty,...). Poslanec Mgr. Eduard Gábriš uviedol, aby táto športová hala mohla slúžiť aj ako domovský stánok pre niektoré športové kluby (podobne ako je to so športovou halou pri futbalovom štadióne).

Schválenie výšky úhrady za dočasné parkovanie , systému zvozu komunálnych odpadov a VZN upravujúce zásady hospodárenia

S účinnosťou od 1.10.2011 poslanci MZ Čadca schválili výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, ktorá predstavuje sumu 0,40 €/hod. a 0,20 €/ 0,5 hod. Schválili i Všeobecne záväzné nariadenie upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Čadca s účinnosťou od 1.1.2012 a návrh systému zvozu komunálnych odpadov na rok 2012 s doplňujúcim návrhom poslanca Ing. Petra Laša. Návrh poslanca predstavoval doplnenie materiálu o nový bod- efektívnejšie vypracovanie materiálu zvozu komunálnych odpadov na rok 2013.

Informatívna správa o organizácií školského roka a návrh VZN o výške príspevku na jedlo v školskej jedálni

Poslanci MZ Čadca vzali na vedomie Informatívnu správu o organizácií školského roka 2011/2012, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca, schválili návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca a Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca od 1.októbra 2011.

Dve možnosti predloženia žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

Poslanci MZ Čadca schválili predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 za účelom realizácie projektu „Skatepark Čadca“, a preloženie žiadosti o finančný príspevok na mikroprojekt pod názvom: Budovanie a modernizácia cyklotrás v prihraničnom meste Čadca. Poslankyňa Oľga Kostková pozitívne hodnotila úmysel vedenia mesta budovať cyklotrasy v meste Čadca.

Odňatie i zverenie majetku mesta

Poslanci MZ Čadca schválili odňatie majetku Mesta Čadca „Bytový dom súp. č. 1579, nachádzajúci sa na Májovej ulici, zo správy príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca a jeho navrátenie Mestu Čadca v celkovej obstarávacej cene 14 020,22 € z dôvodu, že nehnuteľný majetok neslúži terajšiemu správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti dňom 1.10.2011. Mesto Čadca o odňatie správy majetku mesta požiadalo z dôvodu prebytočného majetku (deložovanie neplatičov). Poslanci odsúhlasili zverenie majetku Mesta Čadca (športová hala Pratex a niektoré pozemky v jej blízkosti) do správy spomínanej príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca.

Záverečné a tradičné dva body programu

Posledné body programu Kúpa predaj a nájom nehnuteľností a bod „Rôzne“ ukončili zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Čadci. V bode rôzne sa poslanci vyslovili predovšetkým za podnety týkajúce sa dopravy- poslanec Pavol Štrba za zrušenie zachádzania MHD do Svrčinovca- Závršie, Mgr. Eduard Gábriš za opravu 500 m úseku cesty na Horelici u Bargari a u Klimka vybudovanie a spevnenie cesty, na druhej strane tlmočil poďakovanie od obyvateľov Horelice- Vyšný koniec za dobudovanie autobusovej zastávky. Mgr. Martin Klimek vystúpil s požiadavkou obyvateľov z Pribinovej ulice o možnom umiestnení zákazu zastavenia a taktiež sa informoval na umiestnenie radaru alebo priechodu na ceste pod Žarcom kvôli bezpečnosti školákov. Ing. Ján Drobil vyslovil požiadavku na priechod pre chodcov na Kollárovej ulici. PaedDr. Mária Blendovská vyslovila poďakovanie za organizáciu Bartolomejských hodových dní a za opravu ciest v Bukove, avšak dodala, že obyvatelia Bukova sa potešia, až keď v Bukove bude odstránené smetisko. Poslanec Vladimír Malík poďakoval za kladné vybavenie žiadosti o umiestnení zrkadla a požadoval, aby sa vyriešila situácia s dopravou a parkovaním na Chalupkovej ulici. Primátor Čadce Ing. Milan Gura sľúbil, že sa všetky tieto návrhy a požiadavky budú riešiť, avšak Krajský úrad dopravy pri riešení niektorých záležitostí nevychádza v ústrety požiadavkám mesta Čadca (montovanie radarov,...).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk