Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Ako ďalej Mestský podnik služieb?

Publikované: 14. 04. 2011 11:28

Mestský podnik služieb v Čadci bude aj naďalej pokračovať v tom, čo je z pohľadu vedenia správne nasmerované. Tým je postupné vybudovanie a presťahovanie podniku do priestorov priemyselného parku. Má to ale jeden zásadný problém - financie. Finančná situácia Mesta Čadca, a tým aj príspevkových organizácií, nie je dobrá. O všetkom hovorí tohtoročný rozpočet Mestského podniku služieb. Iba pre porovnanie je o 33% nižší, ako tomu bolo v roku 2010. Z minulého roka zostali neuhradené faktúry vo výške 111 000 Eur a ďalšie dlhy za nedokončené stavebné práce. Je divné, že ich realizácia začala až koncom novembra, kedy bolo jasné, že mesto, a tým aj MPS, nemá na ich finančné krytie prostriedky. Aj napriek tomu je mojim cieľom, aby MPS plnil svoje úlohy, pre ktoré bol zriadený čo najlepšie a v čo najväčšom rozsahu. Chcem, aby boli pridelené financie čo najefektívnejšie využívané. Zároveň by som sa vyjadril k niektorým činnostiam, ktoré MPS zabezpečuje pre obyvateľov Čadce:

1. Letná a zimná údržba ciest

Čo sa týka zimnej údržby, po mojom nástupe som apeloval na okamžitom riešení problémov, ktoré vznikli v dôsledku hlavne častých porúch vodovodu, výtoku vody na vozovky a tvorenie náľadia. Odstránil som v spolupráci so svojím zástupcom viaceré nedostatky, ktoré bránili riadnemu chodu zimnej údržby mesta. Letná údržba začala v predstihu čistením ciest od posypového materiálu. Nasledovať bude oprava ciest, výtlkov po zime.

2. Vyrezávanie a orezávanie stromov

Dbal som osobne na to, aby podľa možnosti všetky oprávnené požiadavky obyvateľov boli splnené a stromy, ktoré je možné a robia občanom problémy, boli odstránené, resp. orezané.

3. Verejné osvetlenie

Mojou snahou bude operatívne reagovať na požiadavky občanov. Taktiež som navrhol a začal v spolupráci s vedením mesta realizáciu intenzívnejšieho osvetlenia kritických  prechodov pre chodcov v Meste Čadca. V prípade úspechu podanej žiadosti o finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR, by sme chceli tento projekt realizovať v čo najkratšom čase. V prípade získania finančných prostriedkov z eurofondov na verejné osvetlenie, by sme sa podieľali na oprave súčasného, alebo jeho rekonštrukcii.

4. Zvoz TKO a separovaný zber

Zabezpečiť zvoz TKO v plnom rozsahu a dbať na dozbieranie odpadkov  a čistotu v okolí zberných nádob. Separovaný zber a jeho triedenie bolo po mojom nástupe na hranici únosnosti, čo sa týka kapacít hál, a to hlavne haly na Horelici, kde sa triedia plasty. Museli sme pristúpiť na dočasne dvojsmennú prevádzku a hneď sme začali hľadať vhodnejšie priestory, do ktorých by sme presťahovali aj prevádzku z haly na triedenie papiera. Tieto priestory sú neustále v paľbe kritiky občanov pre neporiadok. Sťažnosti sú z môjho pohľadu

oprávnené. Tento problém občanov sme sa podujali riešiť a aj sme ho vyriešili. Prevádzky budú presťahované pod jednu strechu za nižšie mesačné nájomné. Z vyskladňovaním papiera začneme 11. 4. 2011  a do mesiaca by sme mali daný priestor odovzdať majiteľovi.

5. Údržba miestnej zelene

Týka sa hlavne kosenia verejných priestranstiev. VZN nás zaväzuje kosiť 3x do roka. Príspevok na danú činnosť je veľmi nízky a bude ťažké bez jeho navýšenia túto úlohu splniť, ale pokúsime sa, aby boli občania spokojní.

6. Správa cintorínov

Mesto má v správe štyri cintoríny. Našou snahou bude oprava poškodeného oplotenia na hlavnom cintoríne a na Horelici. Postupne chceme dokončiť Dom smútku na Horelici. Taktiež som zabezpečil, aby oprávnenie na správu cintorínov mali dve osoby. Odborný kurz v týchto dňoch absolvoval súčasný správca cintorínov.

Čo sa týka ostaných úloh, ktoré plníme pre občanov mesta je mojou prioritou, aby sme pružne reagovali na ich požiadavky a podľa možnosti im vychádzali v ústrety.

Na záver by som chcel ešte predostrieť pár ďalších nápadov, ktoré sa budem snažiť v spolupráci s vedením mesta presadiť.

Chceli by sme inštalovať na stĺpy verejného osvetlenia v centre mesta kvetinovú výzdobu. Taktiež si viacerí občania iste všimli, že sme nainštalovali elektronický radar pri nemocnici. Chceme podobné radary umiestniť aj pod Žarcom a na Podzávoze na miesta, kde často dochádza k smrteľným dopravným nehodám a aspoň takto dbať o zvýšenie bezpečnosti chodcov. Taktiež máme v pláne zabezpečiť vyčistenie verejných priestranstiev na sídliskách od psích výkalov a iných drobných nečistôt. Plánov a nápadov je veľa a ja pevne verím, že sa nám podarí realizovať aspoň niektoré z nich.

Ing. Peter Lariš
riaditeľ MPS Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk