Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Dôležité termíny pre rodičov! Zápisy do materských škôl už čoskoro.

Publikované: 08. 02. 2017 14:45

Blížia sa zápisy detí do materských škôl, aj v meste Čadca.

Už o týždeň začnú prebiehať zápisy budúcich škôlkarov. Preto ak chcete, aby aj vaše dieťatko nastúpilo v septembri, mali by ste v termíne vo vašej materskej škole odovzdať prihlášku.

Ohľadne zápisu do materských škôl informoval primátor mesta Ing. Milan Gura:

„Rodičia majú možnosť zapísať dieťa do MŠ podľa vlastného výberu. Mesto Čadca má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 materských škôl. K prihláške o prijatí dieťaťa do MŠ sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Prihlášky obdržia rodičia na riaditeľstve každej materskej škol. Prednostne sú prijaté naše „čadčanské deti“ no ak to kapacita školy dovolí môžu sa prijať aj detí mimo mesta Čadca.“

Čo všetko by ste mali vedieť? 5 vecí k zápisu do „škôlky“

Termín a miesto podávania žiadostí o prijatie dieťaťa

  • Zápis detí do materskej školy začína v termíne od 15 februára do 15 marca 2017.
  • Žiadosť o prijatie dieťaťa sa podáva priamo v škôlke, obvykle k rukám riaditeľky alebo poverenej osoby.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

  • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak na to existujú materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností. Dieťa musí byť „odplienkované“.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  • Ostatné podmienky prijímania detí určuje riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou školy a zverejní ich na viditeľnom mieste, prípadne webovom sídle škôlky.
  • Do škôlky sa deti prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok (v čase zápisu do materskej školy). Priebežne sa do materskej školy prijímajú počas roka deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

Náležitosti podávanej žiadosti o prijatie

Riaditeľ materskej školy postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z..

Škôlky majú obvykle vypracované svoje formuláre prihlášky dieťaťa. Ich súčasťou je  aj miesto, na ktoré potvrdzujú všeobecní lekári pre deti a dorast zdravotný stav dieťaťa.

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť, napr. i rukou písanú. Nemusí tak urobiť len na tlačive pripravenom materskou školou.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti  a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Čo sa vás v prihláške škôlka môže pýtať

Riaditeľ materskej školy v prihláške môže požadovať informácie iba v rozsahu § 11  ods. 6 školského zákona, ktorý vymedzuje právo pre školy a školské zariadenia získavať a spracovávať osobné údaje a to:

  • o deťoch a žiakoch v rozsahu - meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzického zdravia a duševného zdravia, mentálnej úrovne, vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky,
  • o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka - meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefonický kontakt.

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do škôlky

Toto rozhodnutie by mal dostať zákonný zástupca dieťaťa poštou alebo si osobne prevziať u riaditeľky škôlky do konca júna 2016.

Bližšie informácie o zápise a kritériach prijímania detí do MŠ poskytne každá škola. Kontakty: http://www.mestocadca.sk/kontakty/skoly-a-skolske-zariadenia.html

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk