Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto bez vrakov, alebo ako zlikvidovať vozidlo ktoré chceme vyradiť z evidencie vozidiel

Publikované: 24. 02. 2016 13:00

Osobitnú kategóriu priestupkov Mestskej polície Čadca  tvoria staré vozidlá, resp. vraky motorových vozidiel. V roku 2015 sme zadokumentovali 38 takýchto motorových vozidiel. Vo všetkých prípadoch sa podarilo vozidlá z miestnych komunikácií odstrániť. V súčasnej dobe je  evidovaných 6 vrakov starých vozidiel, ktoré sa nachádzajú v štádiu objasňovania. V jednom prípade ide o motorové vozidlo, ktoré je zablokované niekoľkými exekučnými príkazmi.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na to, že mestská polícia sa nesústredí len na zisťovanie a odstraňovanie vrakov vozidiel, ale aj ako ich vzniku a tvorbe predchádzať. Pri osobných rozhovoroch s domovníkmi, občanmi, ale aj vlastnou systematickou činnosťou sú dokumentované motorové vozidlá, ktoré stoja na verejných komunikáciách a nemajú platnú pravidelnú technickú kontrolu, alebo pravidelnú emisnú  kontrolu. Je veľký predpoklad, že z takéhoto vozidla sa postupne stane vrak.

Od 01.01.2016 nadobudli účinnosť ustanovenia § 60  zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto ustanovenia zákona riešia problematiku starých vozidiel, ktoré svojim vzhľadom narušujú estetický vzhľad obce, alebo osobitne chránenej časti prírody alebo krajiny, poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie.

Aký postup teda zvoliť, aby sme sa nedostali do rozporu so znením zákona a vyhli sa uloženiu pokút?

Ak vozidlo fyzicky máme a chceme ho vyradiť z evidencie vozidiel, postup je nasledovný:

 • vozidlo je potrebné odovzdať autorizovanému spracovateľovi / v meste Čadca napr. spol. K&T Horelica/,
 • vozidlo musí byť kompletné, t.j. musí mať min.  90% hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh, a musí obsahovať motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení,
 • vozidlo vám zoberú bez poplatku alebo inej služby,
 • vozidlo musí mať VIN číslo alebo iný čitateľný identifikátor,
 • musíte predložiť originál osvedčenia o evidencii vozidla tzv. veľký a malý technický preukaz, doklad totožnosti, ak ste majiteľ vozidla, popr. splnomocnenie na zastupovanie,
 • odovzdáte obidve tabuľky s EVČ,
 • od spracovateľa dostanete potvrdenie o odovzdaní vozidla,
 • s týmto potvrdením, preukazom totožnosti /alebo so splnomocnením/, a ak ste podnikateľ tak s originálom výpisu z obchodného registra  alebo živnostenským listom sa dostavíte na príslušný dopravný inšpektorát za účelom odhlásenia vozidla s evidencie vozidiel,
 • poplatok je 5,-EUR.

Ak vozidlo už fyzicky nemáme, vozidlo teda neexistuje, postup je nasledovný:

 • najskôr je potrebné podať žiadosť na Okresný úrad – odbor životného prostredia o vydanie Potvrdenia o neexistencii vozidla – poplatok je jednotný 500,-EUR,
 • po obdržaní Potvrdenia o neexistencii vozidla na príslušný dopravný inšpektorát predložíte vyplnenú žiadosť, Potvrdenie o neexistencii vozidla, osvedčenie o evidencii vozidla, tabuľky s EVČ, preukaz totožnosti alebo splnomocnenie, ak ste podnikateľ tak s originálom výpisu z obchodného registra alebo živnostenským listom,
 • poplatok je 5,-EUR .

Vraky alebo  vozidlá bez evidenčného čísla  na verejných priestranstvách rieši Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca č. 103/2009. Ponechávanie vrakov a vozidiel bez evidenčného čísla je na verejných priestranstvách  vrátane parkovísk a miestnych komunikácií zakázané.

Pre fyzickú osobu, ktorá neodovzdá vozidlo  autorizovanej osobe na spracovanie hrozí pokuta do výšky 2.500,-EUR, pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa je výška pokuty stanovená v rozmedzí od 1.200,-EUR do 120.000,-EUR.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk