Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto pristúpi k opatreniam v súvislosti s narúšaním verejného poriadku

Publikované: 20. 07. 2012 09:09

VZN o prevádzkovom čase umožňuje prevádzkovať bar CLIP v čase od 08:00 hod. do 04:00 hod. (§ 3 ods. 4) VZN). Výnimku povoľuje na základe žiadosti podnikateľa primátor mesta (§ 5) VZN). Podľa vyjadrenia p. Švábikovej z MsÚ Čadca ona nemá vedomosť o tom, že by im bola udelená výnimka na prevádzkovú dobu po 04:00 hod.

V zmysle ustanovení § 3 ods. 3)  zák. č. 96/1991 Zb. .z. o verejných kultúrnych podujatiach je usporiadateľ takéhoto podujatia to oznámiť písomne mestu Čadca najneskôr 7 dni pred začatím podujatia.

V zmysle ustanovení § 5) usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

Mesto je oprávnené v zmysle § 6 dozerať na to, či sa podujatie koná v súlade s oznámením. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by bolo v rozpore s týmto zákonom.

V zmysle § 3 písm. f)  zák. č. 473/2005 Zb. z. o súkromnej bezpečnosti je strážnou službou aj zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb. Predchádzajúci zákon č. 379/1997 v ustanoveniach § 3 písm. a bod 7) definoval strážnu službu ako zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia. Možno sa teda analogicky domnievať, že usporiadateľská služba v bare CLIP spadá pod strážnu službu a na jej prevádzkovanie je potrebné mať licenciu vydanú Policajným zborom SR. .

V zmysle ustanovení § 2 ods. 1 písm. a bod 4) zák. č. 219/1996 Zb. z. sa zakazuje podávať, predávať, alebo iným spôsobom umožňovať ich používanie na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach, s výnimkou piva a vína.

Možnosti riešenia

  1. Pri oznamovaní verejných kultúrnych podujatí vyžadovať oznámenie o tom, akým spôsobom bude zabezpečený poriadok v priebehu konania podujatia zo strany usporiadateľa. V súčasnej dobe sa v oznámení uvádza len počet usporiadateľov, bez ich bližšej špecifikácie. Poslať podnet na KR PZ SR Žilina na porušovanie ustanovení zákona o súkromnej bezpečnosti. Za porušenie podmienok usporiadania možno uložiť zo strany mesta pokutu do 331,-EUR, nakoľko sa jedná v prípade baru CLIP o právnickú osobu.
  2. Podľa VZN o prevádzkovom čase nie je možné zo strany mesta obmedziť prevádzkovú dobu v čase medzi 08:00 hod. a 04:00 hod. jednotlivo pre akúkoľvek prevádzku.
  3. Na podujatí nemožno podávať iný alkohol ako víno a pivo. Za porušenie týchto ustanovení možno uložiť pokutu v rozmedzí od 165,-EUR do 6.638,-EUR zo strany mesta.
  4. V najbližšej dobe bude predložený na Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca návrh novely VZN o verejnom poriadku.
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk