Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto si musí vziať úver

Publikované: 19. 01. 2011 15:58

Mestské zastupiteľstvo v Čadci sa v piatok 14. januára zišlo v novom roku už po druhýkrát a v navrhovanom programe čakalo poslancov 13 dôležitých bodov. V úvode poslanci schválili program rokovania, pracovné predsedníctvo a zapisovateľa. Za overovateľov boli zvolení poslanci: Mária Blendovská, Michal Duraj, za členov návrhovej komisie poslanci Milan Liščák, Martin Klimek.

Nová Mestská rada

Mestské zastupiteľstvo v Čadci zvolilo členov Mestskej rady: Rudolf Cyprich (NEZA), Mária Blendovská (KDH), Peter Glasnák (NEZA), Jozef Kanaba (SMER-SD), Peter Laš (SaS), Milan Liščák (SMER-SD), Jozef Pajer (SaS), František Prívara (KDH) - zástupca primátora.

Okrem primátora bude sobášiť Mária Blendovská a Peter Glasnák

Za sobášiacich boli schválení poslanci Mária Blendovská, Peter Glasnák a z postu primátora Milan Gura. Návrh poslanca Jozefa Vražela, aby bol sobášiacim poslanec František Kučák, nenašiel potrebnú podporu.

Zastupiteľstvu bude pomáhať 11 komisií a výbory v mestských častiach

V ďalšom bode rokovania bolo odsúhlasené zriadenie 11 komisií, 15-členných poradných orgánov zastupiteľstva. Vo vzácnej a príkladnej zhode takmer všetkých poslancov boli nominovaní a schválení kandidáti všetkých klubov. Komisie a predsedovia: finančná - predseda Peter Laš, podnikateľská - František Prívara, výstavby - Jozef Pajer, dopravy - Michal Duraj, životného prostredia - Jaroslav Velička, školstva - Martin Klimek, športu - Eduard Gábriš, sociálna - Milan Liščák, pre prevenciu protispoločenskej činnosti - Ján Macura, kultúry - Peter Glasnák, cestovného ruchu - Anna Korduliaková. V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 bola schválená Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov, predseda - Peter Glasnák.
Poslanci ďalej odsúhlasili a zriadili štyri výbory v mestských častiach, ktorých členmi sú všetci poslanci MZ zvolení za jednotlivé obvody.

Školské rady obsadené

Menšie nezhody medzi poslancami sa vyskytli pri schvaľovaní zástupcov do pätnástich školských rád pre základné a materské školy na území mesta z dôvodu obmedzeného počtu zástupcov zo strany zriaďovateľa. Keďže zriaďovateľ Mesto Čadca deleguje od jedného do štyroch členov podľa veľkosti školy, nie je možné zabezpečiť delegovanie každého poslanca podľa jeho bydliska. Napriek tomu prejavili poslanci vôľu dohodnúť sa a na najbližšom zasadnutí aj ústretovo korigovať niektoré nominácie. Do obecnej školskej rady boli schválení poslanci Anna Korduliaková a Martin Klimek.

Lariš nahradí Vojára, Straková Labákovú

V bode č. 7 zobralo plénum na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľa Mestského podniku služieb (MPS) od doterajšieho riaditeľa Ľubomíra Vojára a za nového riaditeľa MPS vymenovalo Petra Lariša. V nasledujúcom bode poslanci v znení zákona odvolali doterajšiu riaditeľku KIC Čadca Dagmar Labákovú a za novú riaditeľku vymenovali Annu Strakovú. V diskusii k tomuto bodu vystúpili viacerí poslanci, primátor mesta poďakoval doterajšej riaditeľke za odvedenú prácu a novovymenovanej poprial veľa úspechov pri práci na rozvoji kultúry v našom meste.

Rešpektovali kritický stav mestskej pokladne

Čadčianski poslanci pri schvaľovaní vlastných odmien a platu primátora vyslali verejnosti jasný odkaz, rešpektovali nelichotivý stav mestskej pokladnice i trvajúcu ekonomickú krízu a ich odmena bude predstavovať sumu 99,58 € (v platnosti tak zostáva uznesenie č.90/2010 z 2.7.2010, ktoré kráti poslancom odmenu na polovicu). Pri neúčasti na rokovaní MZ alebo MR sa výška kráti o 100 % za každú neospravedlnenú absenciu a 50 % za každú ospravedlnenú neúčasť. Primátorovi bol schválený plat bez nároku na odmenu podľa zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch vo výške 2.867,80 €.

Mesto od kolapsu zachráni zvýšenie kontokorentného úveru

V poslednom veľmi dôležitom bode rokovania bolo prijaté uznesenie o zvýšení úveru z dôvodu veľmi nepriaznivej finančnej situácie mesta, nakoľko na mestských účtoch nie sú peniaze ani na základné a nevyhnutné samosprávne funkcie, ako chod MsÚ a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.

Otázka na volebnú komisiu a poďakovanie

V bode „rôzne“ vystúpil poslanec Jozef Marec s požiadavkou o poskytnutí informácie o následkoch porušenia volebného zákona v čase konania komunálnych volieb 27.11.2010. Vystúpila aj bývalá riaditeľka KIC Dagmar Labáková, poďakovala všetkým, ktorí ju podporovali a popriala svojej nástupkyni Anne Strakovej, dlhoročnej pracovníčke kultúrnych organizácií, veľa elánu, zdravia a pracovných úspechov.

Silvia Cisáriková, poradca primátora pre styk s médiami

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk