Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mestskí poslanci rokovali - MZ. 24. 3. 2011

Publikované: 29. 03. 2011 13:06

Vo štvrtok 24. 3. 2011 sa na Mestskom úrade v Čadci uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Čadca. V úvode prítomní minútou ticha vyjadrili úctu zosnulému pánovi Pavlovi Pálenikovi, dlhoročnému riaditeľovi Mestského podniku služieb v Čadci.

V bohatom programe sa poslanci zaoberali nasledujúcimi bodmi

 • Uprázdnenie mandátu poslanca a nastúpenie náhradníka – z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca Ing. Mariána Fúrika ho v mestskom zastupiteľstve nahradí Ing. Vladimír Hruška.
 • Inventarizácia majetku Mesta Čadca a príspevkových organizácií k 31.12.2010 a správa o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií za rok 2010.
 • Podnet obyvateľov mesta Čadca o situácii v Lesoparku Lány, ktorý už nie je vo vlastníctve Lesov SR. T.č. v tejto lokalite prebieha výrub, podľa vyjadrení občanov ide o výrub aj zdravých stromov. Mestské zastupiteľstvo požiadalo vedenie mesta zaoberať sa týmto problémom a poslancov o každej zmene bezodkladne informovať.
 • Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Mesta Čadca , Rokovací poriadok a určenie sekretára komisií pri MZ Čadca.
 • Hlavný kontrolór mesta Čadca JUDr. Ján Klučka poslancov informoval o petícii obyvateľov proti odpredaju pozemkov pod Palárikovým domom a o petícii za zmenu územného plánu mesta. Zároveň predložil správu o plnení uznesení MZ za II. polrok 2010 a správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.
 • Náčelník mestskej polície František Linet poslancov informoval o.i. aj o stave verejného poriadku v meste Čadca za minulý rok.
 • Informatívnu správu o vykonanej IX. zmene rozpočtu za rok 2010 zobrali poslanci na vedomie.
 • Najdôležitejšími bodmi rokovania boli  Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2010 a Návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013. Ing. Husár prítomných oboznámil s nepriaznivým stavom podielových daní, ktorý ovplyvnil výsledok hospodárenia za minulý rok. Tento výpadok predstavuje sumu 1,3 mil. €, ktorá sa musela sanovať z vytvorenej rezervy minulého obdobia 2 mil. € a použili sa tiež kapitálové výdavky v sume 700 tis. € na úhradu výdavkov bežných, nakoľko to v minulom roku povoľovala výnimka Ministerstva financií SR. Taktiež sa musel sanovať výpadok na strane príjmov čo sa týka predaja pozemkov v priemyselnom parku, ktorý bol minimálny. Pri spracovaní návrhu rozpočtu na roky 2011 až 2013 sa  vychádzalo z predchádzajúceho hospodárskeho výsledku a zo skutočnosti, že hospodárska kríza nekončí a až v roku 2014 podielové dane dosiahnu úroveň podielových daní z roku 2008. Ministerstvo financií SR svojimi legislatívnymi zmenami nedovoľuje samospráve vykryť bežné výdavky z plánovaných kapitálových výdavkov, preto je rozpočet na nasledujúce obdobie zredukovaný, ale na strane výdavkov kapitálových je rozvojový. Čo sa týka príjmov mesta, v nasledujúcom období sa počíta aj s príjmami z predaja pozemkov v Priemyselnom parku a z bežných predajov nepotrebného majetku. Reorganizáciou na mestskom úrade, v oblasti školstva a v príspevkových organizáciách dôjde k úspore financií a to najmä mzdových prostriedkov. Čo sa týka investícií, výstavba letného bazéna je dočasne pozastavená a budú sa hľadať mimorozpočtové  zdroje na jeho výstavbu, a odkladá sa tiež projekt hydroizolácie mestského úradu. Naopak, rozpočet počíta s vybudovaním multifunkčného ihriska na Milošovej a budovaním detských ihrísk, s revitalizáciou pozemkov pod bývalým Palárikovým domom, kde bude vybudované námestie a bude sa tiež pokračovať v rekonštrukcii Kultúrneho a informačného centra mesta Čadca.
 • V ďalšom rokovaní poslanci schválili personálne zmeny v obsadení orgánov spoločností s majetkovou účasťou Mesta Čadca, návrhy rozpočtov príspevkových organizácií Mesta Čadca na obdobie rokov 2011-2013 a zmeny organizačných štruktúr v Kultúrnom a inf. centre a v Mestskom podniku služieb Čadca.
 • Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o podmienkach umiestnenia, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Čadca nenašlo potrebnú poslaneckú podporu.
 • Prijaté boli Zásady na prideľovanie nájomných bytov spolufinancovaných z dotácie na obstarávanie nájomných bytov a Príloha č. 1 pre rok 2011 k VZN  č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta.
 • Nový cenník služieb Krytej plavárne v Čadci bol primátorom mesta z programu rokovania stiahnutý, z dôvodu výhrad viacerých  poslancov.
 • Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca k 31.12.2010 dokazuje vyrovnaný stav medzi účtovným a fyzickým stavom majetku a záväzkov.
 • Schválením Zásad na odmeňovanie poslancov sa ich mesačná odmena  mení na 160 € a poslancom mestskej rady sa táto odmena zvyšuje o ďalších 60 €. Čo sa týka valorizácie platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, poslancami im nebola schválená žiadna odmena.
 • Poslanci boli oboznámený s pripravovaným sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a s VZN č. 117/2011 – Požiarny poriadok Mesta Čadca.
 • V bode Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností bola poslancami stanovená nová cena pozemkov v Priemyselnom parku z pôvodných 20 €/m2 na 15 € /m2. Poslanci tiež zrušili verejnú obchodnú súťaž na pozemky pod bývalým Palárikovým domom z dôvodu, že tento majetok nie je prebytočný, nakoľko tam má vyrásť nové Palárikove námestie. Ďalej bolo prerokovaných 22 žiadostí, pričom 8 žiadostí o odpredaj pozemkov mestské zastupiteľstvo nechválilo.

V bode Rôzne poslanci tlmočili požiadavky obyvateľov jednotlivých volebných obvodov: P. Štrba upozornil na potrebu vysprávok ciest a vybudovanie zvodidiel, F. Kučák sa dotazoval na parkoviská na ul. Ľ. Podjavorinskej a výstavbu ihrísk na sídlisku Žarec, P. Glasnák upozornil na súčasnú nedostatočnosť kroniky mesta a na vynakladanie financií na mestskú TV, zároveň sa vzdal svojho pôsobenia v mestskej rade, v Komisii kultúry pri MZ Čadca, v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov

a postu sobášiaceho. O. Kostková upriamila pozornosť prítomných sa potrebu riešenia rozmáhajúceho sa požívania drog medzi mladistvými a tlmočila požiadavku obyvateľov blokov č. 12 a 13 na Kýčerke, ktorí požadujú odstránenie kovových tyčí pred týmito blokmi a vybudovanie detského ihriska.

Primátor mesta M. Gura poslancov informoval o vykonaných zmenách na MsÚ – bol schválený nový pracovný poriadok úradu, zmenila sa organizačná štruktúra a k 1.4.2011 bude znížený stav pracovníkov na 93. Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a poprial im veľa zdravia a optimizmu do ďalšej práce.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk