Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Modernizácia Materskej školy na Ul. Hurbanovej v Čadci finišuje

Publikované: 05. 10. 2018 15:15

Nový školský rok 2018/2019 začal v Materskej škole na Ul. Hurbanovej (MŠ) čulým stavebným ruchom. Dĺžka termínu realizácie rekonštrukcie MŠ bola deväť mesiacov (do apríla 2019). Primátorovi mesta Ing. Milanovi Gurovi sa podarilo skrátiť tento termín do 30. 10. 2018. Samotná modernizácia MŠ prinesie veľkú zmenu nielen deťom, ale aj ich rodičom a zamestnancom školy. Materská škola bude patriť medzi najmodernejšie školy v kraji. Samotný projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ“  má hodnotu 286 680 EUR.

Dňa 20. augusta 2018 začala realizácia projektu. Zahŕňa demontáž radiátorov, osvetlenia, stavbu lešenia, zatepľovanie budovy a ďalšie stavebné práce. Tieto skutočnosti podnietili zriaďovateľa – Mesto Čadca a riaditeľstvo školy hľadať náhradné riešenie, ktoré zabezpečí plynulý chod MŠ počas rekonštrukcie. Preto sme koncom augusta presťahovali do priestorov Centra voľného času na Komenského ulici v Čadci (CVČ) koberce, lehátka, stoly, stoličky, učebné pomôcky ďalší mobiliár potrebný pre riadny chod MŠ. Predškoláci nastúpili v prvom septembrovom týždni ešte do priestorov MŠ. Prípravné práce na budove MŠ sa už v tom čase začali. Počas tohto  prvého týždňa nám v priestoroch ZŠ J. A. Komenského (ZŠ) uvoľnili dve triedy pri školskej jedálni (ŠJ). Povynášali sme školské lavice, stoličky, upravili priestory pre detské šatne a počas 6. a 7. septembra sme do týchto priestorov previezli zariadenie z MŠ. Takto vznikli dve triedy pre predškolákov, ktorí nastúpili v pondelok 10. septembra 2018 a pokračovali bez prerušenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

Zásluhou pána primátora je realizácia projektu na našej materskej škole v súčasnosti v plnom prúde. Myšlienku realizovať projekt zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ začalo zabezpečovať formou získania financií Mesto Čadca ešte koncom roka 2016. Začiatkom roka 2017 sa začalo s projektovou dokumentáciou a následne bol vypracovaný projekt 28. marca 2017 zaslaný na Ministerstvo životného prostredia SR do operačného programu Kvalita životného prostredia. Čakali sme celý jeden rok na jeho vyhodnotenie. 15. marca 2018 prišla odpoveď, že projekt bol schválený. Zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku medzi mestom Čadca a Ministerstvom životného prostredia SR v sume 298 888,72 EUR bola podpísaná a nadobudla účinnosť 27. apríla 2018. Verejné obstarávanie na túto stavbu bolo zo strany mesta ukončené a predložené na druhu ex ante kontrolu na riadiaci orgán 20. júna 2018. Dňa 2. augusta 2018 sme z riadiaceho orgánu dostali kladnú hodnotiacu správu, na základe ktorej mesto mohlo podpísať Zmluvu o dielo s víťaznou firmou (9. 8.2018), ktorá nadobudla účinnosť 15. 8. 2018. Verejným obstarávaním mesto vysúťažilo túto stavbu za sumu 286 680 EUR. Dňa 21. 8. 2018 bola zaslaná podpísaná zmluva na následnú ex post kontrolu na riadiaci orgán, ktorý nám 3. 9. 2018 zaslal kladnú správu z kontroly. Takáto dlhá je cesta od vypracovania žiadosti až po možnosť reálneho začatia stavby. Tento podrobný opis cesty projektu od konca roku 2016 po súčasnú realizáciu je odpoveďou pre tých, ktorí sa pýtajú, prečo sa začalo až v auguste 2018.

Treba si uvedomiť, že Mesto Čadca nevyužilo možnosť, ako iné mestá a obce a nezatvorilo materskú školu na 9 mesiacov, kým projekt skončí podľa určeného harmonogramu prác. Mesto Čadca v zastúpení primátorom Ing. Milanom Gurom, vedúcim OŠKMaŠ a riaditeľkou materskej školy túto službu rodičom zabezpečilo v náhradných priestoroch ZŠ, ŠJ a CVČ za dobrej spolupráce s ich vedením.

Na prekvapenie všetkých, túto zmenu najlepšie zvládli a zvládajú deti. V nových priestoroch si rýchlo zvykli, veľkú školskú jedáleň považujú za reštauráciu, pobyt vonku trávia na školských ihriskách, robia vychádzky okolo ZŠ, ku kostolu. Nestratili nič zo svojej detskej veselosti a hravosti a zamestnanci materskej školy, učiteľky, upratovačky, kuchárky, robia všetko pre to, aby sa v novom prostredí cítili príjemne a nič im nechýbalo.

A čo by povedali tí rodičia, ktorí sa sťažovali, že to majú „strašne ďaleko“, hoci je to stále v Čadci, len v inej časti sídliska a tí, ktorí to majú od brány cez areál školy okolo telocvične „tak veľmi ďaleko“, keby nebodaj neboli náhradné priestory, alebo nastala nejaká živelná katastrofa (povodeň, požiar) a vtedy by si deti museli nechať doma zo dňa na deň na niekoľko týždňov či mesiacov?

Hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. Obetujme všetci, v záujme detí, trocha trpezlivosti, ohľaduplnosti a straty vlastného komfortu. Odmenou nám bude radosť v očiach detí pri návrate do vynovenej materskej školy, ktorá bude mať zateplenú novú fasádu, všetky nové okná a dvere, komplexne prebudovaný systém vykurovania, vymenené svietidlá, zateplenú strechu so solárnymi a fotovoltaickými panelmi a kompletnou rekuperáciou v celom objekte. Naša MŠ bude patriť medzi najmodernejšie v kraji.

Touto cestou ďakujem primátorovi mesta Ing. Milanovi Gurovi, oddeleniu školstva, kultúry, mládeže a športu, ako aj oddeleniu regionálneho rozvoja za vypracovanie a úspešné získanie prostriedkov na realizáciu projektu. Zároveň ďakujem všetkým zamestnancom materskej školy, ktorí sa podieľali na presťahovaní zariadenia MŠ do náhradných priestorov a to aj na úkor zrušenia vlastnej dovolenky a počas soboty. Zato, že aj v zmenených pracovných podmienkach učiteľky  uskutočňujú kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, upratovačky zabezpečujú hygienicky čisté prostredie a kuchárky sa starajú o kvalitné stravovanie. Tiež ďakujem všetkým rodičom, ktorí chápu dôležitosť realizácie projektu pre budúce pohodlie a zlepšenie kvality života detí v materskej škole.

Držme si a držte nám palce, aby sa firme podarilo projekt úspešne dokončiť a aby sme sa s deťmi v novembri vrátili späť „domov“ – do našej MŠ  na Hurbanovej ulici v Čadci.

Marta Lejtrichová, riaditeľka materskej školy

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk