Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Poradensko-tréningové centrum (PTC) Náruč v Čadci pomáha už od roku 2005

Publikované: 26. 09. 2012 10:45

Logo Náruč

O službách, ktoré poskytuje OZ NÁRUČ - Pomoc deťom v kríze, sme sa zhovárali s pani Jarmilou Majákovou a zamestnancami z PTC Náruč, Pomoc deťom v kríze Čadca.

Vieme, že vaša poradňa už 7 rokov poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia a prevenciu. Môžete občanom priblížiť, o akú pomoc ide?

Naše Poradensko-tréningové centrum Náruč v Čadci už od roku 2005 pomáha jednotlivcom a rodinám ohrozeným domácim násilím a krízami v rodine. Poskytujeme im bezplatné sociálne, právne a psychologické poradenstvo a celý rad podporných programov pre rodiny.

V rámci sociálneho poradenstva pomáhame riešiť najpálčivejšie sociálne problémy, zorientovať sa v možnostiach pomoci, ktorú občanom zo zákona môže poskytnúť obec alebo štát či sprostredkovať im kontakt na ďalšie pomáhajúce inštitúcie a odborníkov. V prípade potreby je súčasťou sociálneho poradenstva tiež sociálna asistencia a sprevádzanie jednotlivcov na príslušné inštitúcie.

Na sociálne poradenstvo nadväzuje sociálno-právne poradenstvo a právna pomoc v oblastiach, akými sú vypracovanie písomných podaní na súdy a políciu (trestné oznámenia, návrhy na doplnenie vyšetrovania, sťažnosti na postup vyšetrovateľa...), ako aj všetky druhy podaní na súdy do občiansko-právnych konaní (návrhy na rozvod, zverenie detí, výživné, vydanie predbežných opatrení...) či zastupovanie klientiek/klientov v trestnom konaní a sprevádzanie na občiansko-právne konania.

Neoddeliteľnú súčasť pomoci osobám, ktoré vyhľadajú našu pomoc, tvorí psychologické poradenstvo a terapia, v rámci ktorých sa zameriavame na prekonanie krízy, vyrovnávanie sa s ťaživými následkami prežitých udalostí a tiež na rozvíjanie ich schopnosti vyrovnať sa s prežitými útrapami a opäť sa postaviť na vlastné nohy.

Tiež dlhodobo vykonávame preventívne opatrenia. Učíme – trénujeme deti i dospelých interaktívnym spôsobom ako násiliu predchádzať. Ak nastane, ako ho konštruktívne riešiť.

Máme udelené 2 akreditácie MPSVaR v Bratislave, čím spĺňame kritéria na vykonávanie odborných činností v súlade so zákonom 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a na špecializované poradenstvo podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Čo sa vlastne rozumie pod pojmom domáce násilie?

Domáce násilie patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim formám násilia. Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje priame fyzické útoky. Treba si však uvedomiť, že domáce násilie zahŕňa akúkoľvek formu ubližovania, ponižovania, urážania či obmedzovania, pri ktorej násilná osoba opakovane a dlhodobo podriaďuje druhú osobu svojmu vplyvu a moci a kontroly. Domáce násilie teda môže mať rôzne podoby, spomedzi ktorých sa najčastejšie vyskytuje psychické týranie, fyzické týranie, ekonomické obmedzovanie, izolácia od priateľov, širšej rodiny, či vynútený sex a iné... . Dôležitým znakom domáceho násilia pritom je, že obeť je izolovaná od pomoci zvonku, keďže násilie sa odohráva za zavretými dverami.

Kto sú vaši najčastejší klienti?

Klientmi našej poradne sú najčastejšie ženy, matky, často bez podpory zo strany najbližších, bez možnosti brániť seba a deti, bez dostatočného finančného zabezpečenia či možnosti zamestnať sa. Nie je však výnimkou, keď našu pomoc vyhľadajú aj muži.

Osobitnú cieľovú skupinu našej poradne tvoria deti. Detí, ktoré sa na nás obrátia priamo, nie je veľa. Je však veľmi veľa tých, ktoré sa našimi klientmi stanú v procese pomoci ich matkám či otcom, pretože násilie v rodine už aj na nich zanechalo hlboké zranenia a potrebujú pomoc. Rovnako ako pre dospelých, aj pre deti máme osobitné podporné programy - napríklad detské skupinky, doučovanie, rovesnícke programy či letné denné a pobytové tábory. Množstvu detí však pomáhame nepriamo – tým, že pomôžeme ich rodičom a podporíme ďalšie fungovanie ich rodín.

Tiež nás kontaktuje kategória rodičov - seniorov, kedy ich dospelé deti sa správajú násilne z rôznych dôvodov.

V situácií ohrozenia asi nie je jednoduché vyhľadať pomoc zvonku. Nemajú s tým vaši klienti problém?

Máte pravdu. Pre ohrozené osoby je najnáročnejšie vymaniť sa zo spoluzávislosti na blízkej osobe, ktorá im ubližuje, zbaviť sa strachu a vystúpiť z kruhu domáceho násilia, ktorý sa upevňuje tým viac, čím dlhšie toto násilie trvá. Obeti domáceho násilia trvá niekedy roky, kým sa rozhodne riešiť svoju situáciu a vyhľadať odbornú pomoc. Každý, kto vyhľadá odbornú pomoc, si preto za tento krok zaslúži ocenenie a následnú pomoc.

Odbornú pomoc si zaslúži každý človek i osoba, ktorá sa správa násilne a ubližuje sebe i iným. I ona je v konečnom dôsledku obeťou toho v čom vyrastala a sama v detstve nedostávala potrebné zdravé podnety, ktoré teraz nevie odovzdať. Násilné správanie je naučené správanie zo sociálneho okolia. Hlavným znakom násilia je uplatňovanie moci a kontroly vo vzťahoch, čo považujeme za začiatok každého problému. Vo vzťahu medzi osobami je prirodzená sloboda – partnerstvo, nie moc a kontrola. Vyhľadanie odbornej pomoci nie je hanbou, ale „zdravým krokom pre všetkých“.

Ako vyzerá Váš pracovný deň?

Naša práca je veľmi rozmanitá, rovnako ako sú rozmanité príbehy ľudí, ktorí vyhľadajú našu pomoc.

Náš pracovný deň môže vyzerať nasledovne:

Pripravujeme písomný návrh na súd ohľadom výživného pre dieťa, na ktoré jeden z rodičov odmieta prispievať a druhý nemá taký príjem, aby zvládol všetky výdavky.

Potom máme v rámci sociálneho poradenstva osobnú konzultáciu s klientkou/om, ktorá/ý dlhodobo využíva naše služby, pretože rieši rozvod manželstva, závislosť partnera/ky na alkohole a neúmerné zadlženie rodiny, exekučné pohľadávky, doučovanie detí v rámci podporných služieb a iné aktuálne veci podľa potreby rodiny....

Zúčastňujeme sa na súdnom konaní o zvýšenie výživného na maloleté deti, poskytujeme prípravu na uvedené konanie a tiež osobnú asistenciu na spomínané a iné konania....

Zachytávame telefonickú intervenciu od učiteľky ZŠ – koordinátorky sociálno-patologických javov, ktorá sa na nás obrátila, nakoľko potrebuje pomoc pre žiačku, kde rodičia zanedbávajú starostlivosť, požívajú alkohol, dievča nemá na cestovné do školy, nemáva desiatu a učiteľka je bezradná, ako jej pomôcť....

Inokedy zachytíme krízovú situáciu, kedy na dvere zaklope matka s dvoma deťmi. Rozišla sa s druhom, zostala na ulici a nemá kde hlavu skloniť, nakoľko byt, v ktorom žila s druhom, nebol v jej vlastníctve. Svoje deti má rada a bojí sa, že jej ich odoberú do ústavnej starostlivosti, keď je bez strechy nad hlavou. Chce situáciu riešiť a my spolu s ňou hľadáme možnosti, ako jej a deťom pomôcť...

Iný deň absolvujeme prevenciu na ŽŠ, či SŠ , trénujeme, vzdelávame a vyhľadávame deti, ktoré potrebujú pomoc sociálneho pracovníka.

Momentálne rozbiehame i nový preventívny projekt Kiko a ruka v materských škôlkach.

Podľa potreby realizujeme i filiálnu terapiu.

Alebo pripravujeme projekty, aby sme mali financie na prevádzku našich služieb....

Zaujal ma program Kiko a ruka. O čom je?

Rada Európy v roku 2011 v rámci kampane pripravila a rozšírila Jedno z piatich – kampaň zameranú na prevenciu a zamedzenie sexuálneho násilia na deťoch. Hlavným cieľom kampane je upozorniť na problém sexuálneho násilia na deťoch a rozšíriť brožúrku (rozprávkovú knižku) pre deti smerujúcu k pochopeniu problému a jeho prevencii. Brožúrka KIKO a RUKA jemnou a prístupnou formou približuje hranice intimity v medziľudskom vzťahu. Podstatou programu je naučiť deti pravidlo „TU SA NEDOTÝKAJ“, prostredníctvom ktorého môžu rodičia deťom vysvetliť, kde by sa ich ostatní nemali dotýkať, ako reagovať na sexuálne zneužívanie a kde hľadať pomoc.

Viete povedať, koľkým ľuďom ste za dobu existencie poradne pomohli?

Od roku 2005 ku dňu 17. 10. 2011 poradňa zaevidovala 712 klientov/klientiek. Je potrebné si však uvedomiť, že čo človek – to iný problém, alebo skôr celá „kopa“ problémov. V tých najjednoduchších prípadoch stačí záujemcovi o naše služby poskytnúť radu a ďalej si už dokáže poradiť sám. Vo väčšine prípadov nás však ľudia vyhľadajú neskoro, keď už sa situácia vyhrotila natoľko, že ju bez pomoci zvonku nedokážu zvládnuť. Potrebujú si vyriešiť množstvo problémov, ktoré sa za roky nahromadili. Tak sa stáva, že niektoré klientky/klienti využívajú naše služby aj viac rokov, z toho najintenzívnejšie v prvých týždňoch či mesiacoch, keď je potrebné čo najskôr vyriešiť najväčšie ohrozenia (zdravotné, psychické, sociálne...).

A ešte dôležitá otázka: kde vás nájdu ľudia, ktorí potrebujú vašu pomoc?

Poradensko-tréningové centrum Náruč sídli na Májovej Ul. 1099 v Čadci. Záujemcov/záujemkyne o služby vybavujeme v čase pracovných dní v dobe od 7:00 do 15: 00hod. Telefonicky sa môžu záujemcovia o naše služby informovať na čísle 041/433 22 44, mobil 0907 840 552, alebo e-mailom poradnacadcaa@naruc.sk.

Základné informácie a kontaktné údaje možno nájsť aj na stránke občianskeho združenia Náruč - Pomoc deťom v kríze www.naruc.sk, ktoré činnosť Poradne pre rodinu v kríze zastrešuje.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk