Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Prečo musí Mesto Čadca zmeniť systém nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta?

Publikované: 02. 08. 2013 09:30

Mesto Čadca začalo v roku 2008 realizovať zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov systémom množstvového zberu. Myšlienka to bola veľmi dobrá, pretože občan by mal zaplatiť len za to, čo vyprodukuje. Tento systém mal občanov motivovať k tomu, aby sa aktívnejšie zapájali do systému triedenia odpadu, pretože čím viac odpadu sa vytriedi, tým menej sa uloží na skládku a samozrejme sa ušetrí na poplatkoch. Ak však chce pôvodca ušetriť na poplatkoch za odpady, musí preto aj niečo urobiť. Okrem spomínaného triedenia odpadu, musí znižovať aj jeho množstvo. Po šiestich rokoch realizácie tohto systému možno konštatovať, že tento systém pre Mesto Čadca nepriniesol úspech, aký sa očakával. Naopak viac motivuje občanov k špekulatívnemu správaniu, ako k zvýšenému triedeniu zložiek komunálneho odpadu. Produkcia odpadu sa neznížila a z povinne triedených odpadov (papier, sklo, plasty a kovy) sa každoročne vytriedi len okolo 10%. Možno to vidieť v tabuľke č.1:

Tabuľka č. 1
Komodita v tonách Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Papier a lepenka 227,05 209,93 311,53 258,64 386,83 285,87
Sklo 275,78 205,17 259,67 308,16 331,59 323,57
Plasty 66,20 61,95 116,60 103,17 146,24 146,0
Kovy 3,470 9,08 11,34 12,47 11,50 8,80
Spolu 572,5 486,13 699,14 682,44 876,16 764,24

Prečo sa Mesto Čadca rozhoduje zmeniť systém nakladania s odpadmi na území mesta?

Od roku 2002 bol poplatok za komunálne odpady pre občanov 480,-Sk/osoba/rok (15,93€), v rokoch 2006 a 2007 1,35 Sk/osoba/deň, t.j. 492,75 Sk/osoba/rok (16,35€). Po zavedení množstvového zberu, kedy je priemerný poplatok 9,44€/osobu/rok (284,38 Sk), občania sú aj tak nespokojní. Akákoľvek výška poplatku je vysoká, pretože podľa vyjadrenia väčšiny z nich komunálny odpad netvoria, odpad triedia, pália, alebo ho dokonca vozia svojím deťom do iných obcí a pod. Samozrejme spaľovanie odpadu, alebo iný spôsob nakladania s komunálnym odpadom na území mesta je protiprávne. Poplatok platí občan za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce, v ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt a tam, kde by mohol byť potencionálnym tvorcom odpadu. Je to forma dane, je to daň za odpad, ktorú musí platiť každý tak, ako platí iné dane. Komunálny odpad tvorí každý človek a čím ďalej tým viac. Stačí zájsť do supermarketu a možno vidieť plné koše aj s „budúcim odpadom“. Odpad sa nemôže stratiť. Keď nie je v zbernej nádobe, tak je odhodený na verejnom priestranstve, na brehoch vodných tokov alebo priamo v toku a v lepšom prípade vo veľkoobjemových zberných nádobách rozmiestnených pre občanov v neprístupných oblastiach alebo počas jarného a jesenného zberu objemných odpadov. Štatistika nepustí. Že je to naozaj tak, možno vidieť v tabuľke č. 2, ako stúpa „objemný odpad“:

Tabuľka č. 2
Komodita v tonách Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Objemný odpad - 225,3 538,1 467,0 353,1 437,7

Kým v roku 2008 bolo zozbieraných 225,3 t objemného odpadu, v roku 2009 to už bolo 538,1 t. Neveríme, že občania majú toľko nadrozmerného odpadu (nábytky, koberce, matrace a iné), ktorého sa chcú dvakrát ročne zbaviť. Nakoniec stačí si pozrieť obsah VOK počas jarného a jesenného zberu. Je tam popol, staré handry, konáre zo stromov, piliny, lístie a pod. Zabúdajú, že

Mesto Čadca platí aj za tento odpad, za jeho odvoz a zneškodnenie, platí za triedenie odpadov, platí za likvidáciu divokých skládok vytvorených nedisciplinovanými občanmi, platí za nákup zberných nádob, za zvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov, elektroodpadov, za drobný stavebný odpad, za dozber odpadov, za uličné smeti a za odvoz a zneškodnenie odpadov z cintorínov. Treba pripomenúť, že pracovníkom MPS Čadca, ktorí vykonávajú dotrieďovanie už zozbieraného vyseparovaného odpadu od jednotlivých rodinných domov a bytových domov, mesačne vznikne ešte ďalších 5 až 7 veľkoobjemových zberných nádob s nepoužiteľným odpadom, ktorý ide na skládku, pretože občania buď vedome alebo nevedome ho nahádžu do vriec alebo nádob na triedený odpad.

Ale ešte stále ste nevysvetlili, prečo chce Mesto Čadca zmeniť systém nakladania s komunálnym odpadom?

Množstvový zber, ktorý má Mesto Čadca momentálne, vymedzuje zákon o odpadoch ako zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa zákona o miestnych daniach vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. Vzhľadom na to, že nie sú vytvorené podmienky na meranie presného množstva odpadu vyprodukovaného konkrétnym pôvodcom za určitý čas, zákon o miestnych daniach pri určení poplatku vychádza z veľkosti zbernej doby, ktorú poplatník používa. Sadzba poplatku určená zákonom je najmenej 0,0033€ a najviac 0,0531€ za 1 liter alebo dm3 komunálneho odpadu, alebo najmenej 0,0066€ a najviac 0,1659€ za 1 kg komunálneho odpadu. Mesto Čadca malo v rokoch 2008 - 2012 sadzbu poplatku rozdielnu podľa zvozových oblastí, a tak platili poplatníci v rodinných domoch poplatok v rozsahu od 0,0149 - 0,0168 eura/l, poplatníci v bytových domoch v rozsahu od 0,0091 - 0,0139 eura/l. Objem zbernej nádoby a minimálny interval odvozu komunálneho odpadu boli určené podľa počtu osôb, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať.

Keďže okresný prokurátor niektoré obce na Slovensku s rozdielnou sadzbou poplatkov za 1 liter odpadu upozornil, že nemôžu byť v jednej obci rozdielne sadzby, Mestské zastupiteľstvo Čadca to akceptovalo a dňa 13.12.2012 schválilo pre rok 2013 jednotnú sadzbu 0,011€/liter. Pre rodinné domy tak došlo k zníženiu poplatku o 0,0039€ pri sadzbe 0,0149€ za 1 liter a pre bytové domy k navýšenie 0,0019€ pri sadzbe 0,0091€. Porovnanie sadzby poplatkov s niektorými obcami a mestami v okrese je v tabuľke č. 3:

Tabuľka č. 3
Obec Fyzické osoby
Čadca 0,011 €/l = priemer 9,44€/osoba/rok
Makov 0,093 €/osoba/deň = 33,94€/osoba/rok
Vysoká nad Kysucou 0,050€/l
Čierne 0,0487€/osoba/deň = 17,77€/osoba/rok
Svrčinovec 0,052 €/os/deň = 18,98€/osoba/rok
Raková 0,0438€/os/deň = 16€/osoba/rok
Oščadnica Kto triedi – 0,0274€/os/deň = 10 €/osoba/rokKto netriedi – 0,049315€/os/deň = 18 €/osoba/rok
Nová Bystrica 0,0274€/os/deň = 10€/osoba/rok
Krásno nad Kys. 10 €/rok
Olešná 0,0331€/osoba/deň = 12€/osoba/rok
Staškov 0,04€/l = 14,40€/osoba/rok
Turzovka 0,0250€/l
Skalité 0,0531€/l alebo = 16,2425€/osoba/rok

Prečo sú vlastne občania Mesta Čadca nespokojní, keď majú najnižšie poplatky?

Zákon hovorí, že ak je v obci zavedený množstvový zber, sadzbu poplatkov vypočíta obec zo svojich nákladov, ktorá nemôže byť vyššia ako 0,0531€ za liter alebo dm3. Z analýzy nákladov za rok 2011 a 2012 bolo zistené, že náklady na 1 liter ďaleko prevyšujú najvyššiu sadzbu poplatku. Ako argument možno uviesť roky 2011 a 2012.

V roku 2011 bolo uložených len na skládke celkom 6 343,4 ton komunálneho odpadu mimo nebezpečného odpadu, elektroodpadu, biologicky rozložených odpadov a vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Pre poplatníkov - občanov bolo celkom vyrubených poplatkov v sume 238350€, čo v prepočte na 1 obyvateľa je priemerná výška poplatku 9,44 eura. Pritom Mesto Čadca malo celkové náklady na odpadové hospodárstvo 1 148 618 eur, t.j. doplácalo 910 237,37€ (27 421 811 Sk).

V roku 2012 bolo uložené na skládku 6 648,8 t komunálneho odpadu mimo nebezpečného odpadu, elektroodpadu, biologicky rozložených odpadov a vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Pre občanov bolo vyrubených poplatkov v sume 238 380,63€ a celkové náklady Mesta Čadca činili 937 986€ mimo kapitálových výdavkov (863 476€). To znamená, že aj v roku 2012 Mesto Čadca doplácalo na odpadové hospodárstvo mimo kapitálových výdavkov sumou 550498,90€ (16 584 329,90 Sk). Náklady na 1 liter komunálneho odpadu činili 0,049€ bez kapitálových výdavkov, pritom poplatníkovi bol vyrubený poplatok len 0,011€ za 1 liter odpadu. Pri súčasnej ekonomickej situácii si nemôže dovoliť ani jedna obec toľko ročne dotovať odpadové hospodárstvo, je to na úkor iných aktivít.

I napriek tomu, že naozaj občania a podnikatelia na území mesta platia minimálne poplatky, niektorí sú stále nespokojní, pretože sa zmenil minimálny interval v závislosti od počtu osôb vedených na jednom súpisnom čísle alebo sa zmenil objem zbernej nádoby. Zmena intervalov vývozov bola z dôvodu implementácie Smernice Európskeho Parlamentu a Rady č. 1069/2009 týkajúcej sa biologicky rozložiteľných odpadov. I napriek tomu, že interval vývozov nemôže byť dlhší ako 1x2 týždne, pre niektorých poplatníkov bol pre rok 2013 ponechaný aj mesačný interval, ktorý novým nariadením musí byť zrušený. Ak by bol ponechaný dlhší interval ako 1x2 týždne, musel by sa zabezpečovať zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (patria sem napr. nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, použité stolové oleje a pod.) a odovzdávať na spracovanie len oprávnenej osobe. Tým by sa ešte navýšili náklady na 1 liter komunálneho odpadu.

Množstvový zber je pre Mesto Čadca vysoko nákladový nielen tým, že občania platia nízke poplatky, ale aj z dôvodu, že pri množstvovom zbere musia byť zabezpečené minimálne tri veľkosti zberných nádob, zberné nádoby musí byť označené štítkom s intervalom vývozov a zberové vozidlo napríklad aj pre odvoz jednej nádoby, musí prejsť celú ulicu a skontrolovať štítky na nádobách.

Takže Mesto Čadca má len dve možnosti: schváliť poplatky na osobu a deň a určiť pravidelné intervaly vývozov pre všetkých. Predsa aj zdravotnej poisťovni platia všetci rovnako, alebo ponechať množstvový zber s minimálnym intervalom vývozom u rodinných domov 1x2 týždne a u bytových domov 1x1 týždeň s tým, že zvýši sadzbu poplatku za 1 liter na 0,049€ a zvyšné náklady na kapitálové výdavky doplatí z vlastných zdrojov. Mesto Čadca nechce, ani nemôže na odpadovom hospodárstve zarábať, ale chce, aby sa každý podieľal na nákladoch.

Nebudú sa občania odhlasovať z trvalého pobytu, aby sa vyhli plateniu poplatkov za odpad?

Stalo sa to už aj tento rok. Radšej urobili jedného člena domácnosti bezdomovcom, aby mohli znížiť interval vývozu, alebo mali menšiu nádobu. Zákon o miestnych daniach a poplatkoch presne hovorí, kto je poplatníkom. Poplatníkom nie je len ten, kto má trvalý alebo prechodný pobyt. Poplatníkom je aj osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo záhradu, trvalý porast, atď. Takže, ak sa aj

niekto odhlási z trvalého pobytu, neznamená to, že je oslobodený od poplatku. Mesto má možnosť na polícii cez evidenciu občianskych preukazov, cez zdravotnú alebo sociálnu poisťovňu zistiť, či osoba odhlásená z pobytu, je naozaj bezdomovcom. Obci ako správcovi dane je každý povinný v zmysle § 26 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z.z. poskytnúť všetky písomnosti, listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazom pri správe daní.

Nemyslíte, že občania prestanú triediť komunálny odpad?

Je pravda, že občania sa doslova vyhrážajú, že nebudú odpad triediť, že všetok odpad budú odhadzovať do zbernej nádoby. K tomu treba uviesť len toľko, že Mesto Čadca pre svojich občanov vytvorilo všetky podmienky na to, aby odpad triedili. Náklady súvisiace so zberom a dotrieďovaním týchto komodít neplatia občania ale Mesto Čadca. Ročné náklady na triedený zber odpadu predstavujú cca 150 000€ (4 518 900 Sk). Čím menej komunálneho odpadu vznikne, tým menšie budú náklady na jeho likvidáciu. Samozrejme, že Mesto Čadca má aj iné možnosti, ako prinútiť odpad triediť. Takíto občania môžu byť riešení v priestupkovom konaní, nevytriedený odpad nebude odvezený, pretože nebude môcť ísť na skládku. Veríme, že k takejto situácii nedôjde. Model miestneho poplatku sa nastaví tak, aby z neho vyplývala podpora triedeného zberu komunálneho odpadu. V pripravovanom novom zákone o odpadoch budú upravené podmienky zabezpečovania povinného triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu. Zodpovednosť za nakladania s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu vrátane finančnej zodpovednosti budú mať výrobcovia príslušných výrobkov, ktorí túto povinnosť plnia vo vzťahu ku komunálnemu odpadu prostredníctvom kolektívnych organizácií.

Stále sa hovorí o novom zákone o odpadoch. Čo prinesie pre Mesto Čadca a čo pre občana?

Komunálnemu odpadu je v zámere nového zákona o odpadoch venovaná väčšia pozornosť, pretože cieľom je zvyšovanie počtu zložiek vytriedených odpadov a postupné znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládkach odpadov. Takže:

  • v prvom rade je to podpora triedenia odpadov na úkor skládkovania. Na Slovensku končí takmer 85% odpadu na skládkach (v Meste Čadca 90%). Skládkovanie odpadov, ktoré možno triediť, sa má úplne zakázať, alebo budú schválené také poplatky za uloženie odpadu, že to bude nútiť obec čím najviac odpad triediť.
  • ďalej je to zrušenie Recyklačného fondu. Nie je však známe, kto obciam zaplatí za nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadom, ako sa budú motivovať ľudia a ako sa finančne zabezpečí triedený zber, pretože Recyklačný fond formou dotácií a úverov podporoval projekty na triedený zber a zhodnocovanie odpadov. Poskytoval finančnú podporu obciam za triedenie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnocovanie.
  • okrem toho MŽP SR navrhuje úplný zákaz výkupu kovového odpadu od fyzických osôb. Zdôvodňuje to tým, že pretrvávajú krádeže káblov, poklopov, transformátorov, pamätných tabúľ a pod. Ľudia by tak už nemali mať možnosť speňažiť kovový odpad v zberniach odpadov, zbaviť sa ho budú môcť bezplatne tým, že ho odovzdajú obci. Z tabuľky č. 1 vidieť, že kovového odpadu sa na území mesta ročne zozbiera minimum.
  • aby sa zvýšila zodpovednosť občana za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, budú si musieť občania zbernú nádobu zaplatiť. Toto obce určite uvítajú, pretože občania sa o pridelené nádoby nestarajú, keďže ju dostávajú zadarmo. Často sa stáva, že prídu na úrad a nahlásia, že nádobu niekto ukradol, alebo poškodil a obec postaraj sa, lebo odpad bude v potoku. Mesto Čadca v roku 2012 zakúpilo nádoby v celkovej sume 16 872€ (508 285,90 Sk) a v tomto roku už v sume 8 1654,40€ (245 991 Sk).

Pripravuje Mesto Čadca už svoj Program odpadového hospodárstva?

Treba najskôr povedať, čo je to program odpadového hospodárstva. Je to dokument, ktorý sa vypracúva so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s ním. Ide predovšetkým o predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné zhodnocovanie. Až keď sa nedá inak s odpadom nakladať, tak potom by sa mal zneškodniť. Okrem analýzy súčasného stavu odpadového hospodárstva a opatrenia na zlepšenie obsahuje posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky.

Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady obec, ktorá je povinná do štyroch mesiacov od vydania programu kraja vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Momentálne je v štádiu vydania Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015. Počítame, že do konca roka 2013 by mali byť programy odpadového hospodárstva pôvodcov schválené. Mesto Čadca momentálne získava informácie potrebné pre zostavenie svojho programu.

A čo upozornenie prokurátora na súčasné VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady?

Je pravda, že na podnet určitej skupiny poslancov MZ Mesta Čadca okresný prokurátor vyžiadal na preskúmanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 135/2012 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „nariadenie“). Po preskúmaní nariadenia bolo Mestu Čadca doručené upozornenie na nedostatky zistené v citovanom nariadení. Upozornenie sa najviac sa dotýka § 3 nariadenia a to, že nemôže byť rozdiel v určení a výpočte poplatku u rodinných domov a bytových domov (osobomesiace) a § 4 týkajúceho sa zníženia a odpustenia poplatku. Mesto malo za komunálne odpady schválené zľavy pre držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím, pre občanov nad 65 rokov, pre držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety, pre poplatníkov v časti u Sedláka bývajúcich v blízkosti skládky, pre osamelého rodiča, poplatníka v hmotnej núdzi. Keďže je to v rozpore so zákonom o miestnych daniach a poplatkov, prijalo opatrenia a v pripravovanom návrhu nariadenia pre rok 2014 budú poplatky týkajúce sa vrátenia, zníženia alebo odpustenia zosúladené s § 82 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Na zníženie alebo odpustenie poplatku nemá poplatník právny nárok.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk