Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Prečo si podnikateľské subjekty na území mesta Čadca myslia, že Mesto Čadca chce zarábať na ich odpadoch?

Publikované: 11. 03. 2014 14:30

Na celom území mesta Čadca do roku 2013 bol zavedený množstvový zber komunálnych odpadov. Tento systém sa u občanov neosvedčil, pretože množstvo odpadu ukladaného na skládku sa neznižoval, ľudia špekulovali s nádobami, osobami ako poplatníkmi, aby čím menej platili, a tak mestu narastali náklady na odpadové hospodárstvo a vybrané poplatky pokrývali len časť skutočných nákladov.

Mestským zastupiteľstvom Mesta Čadca bolo v novembri 2013 prijaté nové Nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a Nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady. Pre občanov bol určený paušálny poplatok na osobu a deň s intervalom vývozom 1x2 týždne a pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby bol ponechaný množstvový zber s intervalom vývozov nie dlhším ako 1x2 týždne. Minimálny interval vývozov 1x2 týždne vyplýva z novelizovaného zákona o odpadoch.

Mesto Čadca má záujem plniť si všetky povinnosti vyplývajúce z § 39 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Berie do úvahy zlú ekonomickú situáciu občanov, a preto pri predkladaní návrhu o poplatkoch do MZ navrhlo sadzbu poplatku v dolnej hranici, t.j. 0,0301€/osobu a deň. Občania zase očakávajú od Mesta zabezpečiť pre nich servis v súvislosti s odvozom komunálnych odpadov. Za základný poplatok necelých 11€ za rok má občan zabezpečenú komplexnú starostlivosť o odpady, ktoré na území mesta vyprodukuje vrátane zbernej nádoby. Tento poplatok zahŕňa pravidelné vývozy komunálnych odpadov, odvoz objemných odpadov a drobných stavebných odpadov na jar a v jeseni, odvoz nebezpečných odpadov priamo od rodinných domov a bytových domov v jarnom a jesennom období, možnosť odovzdať opotrebované pneumatiky, použitý textil, použitý kuchynský olej. Tiež zdarma dostávajú zberné nádoby a vrecia na triedený zber odpadov. Vytriedené zložky komunálnych odpadov sú odvážané priamo od rodinných domov a bytových domov do zberného miesta, kde sa ešte dotrieďujú. V tomto poplatku je zahrnutá aj starostlivosť o verejné priestranstvá, park, parkoviská, miestne komunikácie, cintoríny. Patrí sem údržba, kosenie, zametanie, čistenie a odstraňovanie čiernych skládok. Veď vytvorenie čiernej skládky je jednoduché a rýchle, ale jej odstránenie je finančne náročné a v konečnom dôsledku túto činnosť zaplatí mesto. Na vývoz odpadu jedného neprispôsobivého občana, ktorý za tmy vyvezie do priekopy, na breh vodného toku alebo iné verejné priestranstvo odpad, sa poskladajú všetci. Mesto je povinné odstrániť čiernu skládku komunálneho odpadu na jej území na vlastné náklady. Tieto by sa potom mali premietnuť do výšky poplatku pre každého jedného občana. Ak nebudeme ľahostajní k vytváraniu čiernych skládok, ak budeme kontrolnými očami samosprávy v teréne a budeme sa snažiť eliminovať vznik nelegálnych skládok v meste, prispejeme k zlepšeniu životného prostredia a k zníženiu nákladov na odpad.

So sadzbou poplatku pri množstvovom zbere u podnikateľov 0,029€ za 1 liter nie sú spokojné niektoré subjekty, pretože v minulom roku bola sadzba poplatku znížená oproti predchádzajúcim rokom na 0,011€ za 1 liter z dôvodu, že na území jednej obce nemôže byť sadzba poplatku rozdielna. Týmto mesto z rozpočtu dotovalo nielen občanov ale aj všetky subjekty na území mesta Čadca. Pre rok 2014 pristúpilo k tomu, že pre občanov zaviedlo systém paušálneho zberu odpadov a pre ostatné subjekty ponechalo množstvový zber.

Pre objasnenie uvádzame, že podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je pri množstvovom zbere najnižšia sadzba poplatku 0,0033€ za 1 liter alebo dm3 odpadu a najviac 0,0531€ za 1 liter alebo dm3 komunálnych odpadov. Pre objektívne posúdenie uvádzame sadzby poplatkoch v iných mestách a obciach, kde je zavedený množstvový zber, napr. Čierne 0,0531€/l, Skalité 0,0331€/l, Svrčinovec 0,052€/l, Turzovka pre zber nádob o objeme 110 l, 120 l, 240 l sadzba poplatku 0,0460€/l, 1100 l sadzba poplatku 0,023€/l, Vysoká nad Kysucou 0,050€/l, Dolný Kubín 0,0350€/l. Z uvedeného vyplýva, že schválená sadzba poplatku 0,029€ za 1 liter na území mesta Čadca nie je ani najnižšia ani najvyššia, ale vychádza zo skutočných nákladov mesta na odpadové hospodárstvo. Snahou Mesta Čadca nie je na podnikateľoch zarábať, ako to niektorí interpretujú. V záujme je, aby sa na území mesta čím viac odpadu vytriedilo, aby sa aj podnikateľské subjekty zapojili do triedeného zberu odpadov. Z 900 subjektov na území mesta je zapojených do triedeného zberu len 60 subjektov. Čím sa viac odpadu vytriedí, tým menej odpadu pôjde na skládku. Zároveň triedením odpadu budú plniť zákonnú povinnosť pôvodcu odpadu a nebudú sankcionovaní za porušenie zákona o odpadoch. Podľa analýzy, ktorá bola vykonaná v mesiaci január 2014 u niektorých pôvodcov odpadu, bolo zistené, že v 1100 l zbernej nádobe bolo až 75% zložiek druhotných surovín, 10% bol iný odpad ako komunálny a len 15% bolo odpadu, ktorý mal ísť na skládku. To znamená, že keby tento odpad pôvodca vytriedil, postačovala by mu nádoba o objeme 240 l a ušetril by na jednom vývoze 24,94€. Samozrejme, že aj náklady na triedenie odpadov sú pre Mesto veľmi vysoké a ekonomická efektívnosť nie je taká, ako by sme si predstavovali. Veď v roku 2013 Mesto vynaložilo len na triedený zber sumu 208 575,96 eura.

Od 1. januára 2014 je v platnosti novela zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch, podľa ktorej sa zvyšuje sadzba poplatkov za uloženie vybraných druhov odpadov na skládkach. Účelom tejto novely je odradiť od ukladania odpadov na skládky a podnietiť pôvodcov odpadov viac využívať alternatívne spracovanie odpadov. Zvýšenie poplatkov sa dotýka komunálnych odpadov po vytriedení menej ako štyroch zložiek. To znamená, že mesto by nemalo odvážať odpad od pôvodcu v prípade, že ho netriedi, ale mal by s ním začať správne konanie za porušenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, alebo odstúpiť Okresnému úradu na konanie za porušenie zákona o odpadoch. Mesto nemá záujem pristupovať k takýmto krokom, ale ponúka všetkým subjektom na území mesta zapojiť sa do triedeného zberu odpadov. Je ochotné bezplatne poskytnúť väčším subjektom zberné nádoby na triedený zber a na základe dohody vytriedené zložky odvážať.

Ak budú odpady triedené a do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad bude ukladaný len nevyužiteľný odpad, každý pôvodca ušetrí na poplatkoch, ušetrí Mestu na skladočnom a urobí dobrý skutok pre životné prostredie.

Všetci pôvodcovia odpadu si musia uvedomiť, že samotné nakladanie s odpadmi a finančná náročnosť tohto procesu v meste sa nezaobíde bez participácie na znižovaní nákladov na vývoz a uskladnenie odpadov. Veľkou mierou môže každý prispieť k úspore nákladov sledovaním nášho okolia, ako sa ľudia správajú v prírode, či neodhadzujú odpadky a pod.

V prílohe je uvedené, čo do ktorej komodity triedeného zberu odpadu patrí a nech nad sebou porozmýšľajú, či to takto robia.

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk