Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Priatelia Zeme v Čadci

Publikované: 28. 01. 2011 13:14

Dňa 26.1.2011 sa v Kultúrnom a informačnom centre v Čadci konal informačný seminár pre verejnosť zameraný na nakladanie s komunálnym a separovaným odpadom. Informačný seminár bol súčasťou projektu Mestu Čadca „ Integrované riešenie nakladania s komunálnymi  odpadmi v meste Čadca“. Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej  únie v rámci Operačného programu životné prostredie: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.

Seminár viedol popredný odborník Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme, ktorí boli víťazmi verejného obstarávania. Priatelia Zeme – SPZ (do februára 2005 pôsobili pod názvom Spoločnosť priateľov zeme) je neziskové občianske združenie pre ochranu životného prostredia. Pracuje na zastavovaní ekologicky škodlivých činností, ale hlavne sa snaží vytvárať pozitívne riešenia pre dosiahnutie trvalo udržateľnej spoločnosti. Zameriava sa na oblasť odpadového hospodárstva a toxického znečisťovania životného prostredia, poskytujú poradenskú, praktickú pomoc v rozvoji triedeného zberu a recyklácie komunálnych odpadov.

Branislav Moňok po preštudovaní zaslaných podkladov a na základe vykonanej obhliadky mesta po sídliskách skonštatoval, že systém zavedeného systému nakladania s komunálnym odpadom a separovaným odpadom je nastavený veľmi dobre, dostupnosť zberných nádob pre občana komfortná. Napriek tomu sa nedosahuje taká účinnosť separácie komunálneho odpadu ako by sa vzhľadom na ponúkanú možnosť a podmienky vytvorené pre občana očakávala. Uviedol názorné príklady zo Slovenska ale aj zo sveta, kde sa dala dosiahnuť až 75 % účinnosť separácie komunálneho odpadu.

Mesto Čadca sa v rebríčku separovania odpadu v rámci Slovenskej republiky nachádza nad priemerom. Priemerné ročné množstvo separovaného odpadu na 1 obyvateľa v roku 2010 je  26 kg. V Čadci to činilo 30 kg. Je potrebné , aby sa zvyšoval podiel separovania komunálneho odpadu, čím  sa znížia náklady súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom a zároveň sa zníži výška poplatku od obyvateľstva . Mesto sa preto rozhodlo podporiť informačnú kampaň zameranú na intenzívnejšiu separáciu odpadov a podporiť systémový prístup k hospodáreniu s odpadmi zaslaním letákov obyvateľom, uskutočnením ďalších prednášok pre verejnosť, žiakov základných škôl, atď.

Spolupráca medzi občianskym združením   Priatelia Zeme a mestom bude naďalej pokračovať či už v poradenstve pri separovanom zbere ako aj zavedení zberu biologicky rozložiteľného  odpadu. Nakoľko najneskôr v roku 2013 vzniká povinnosť separovať biologicky rozložiteľný odpad, plánuje mesto začať zber biologicky rozložiteľného odpadu pri rodinných domoch, ale hlavne znižovať množstvo odpadu zvážaného a to tým, že podporí domáce kompostovanie v biokompostéroch. Obyvatelia dostanú bezplatne plastové biokompostéry, na ktoré mesto získalo finančné prostriedky z kohézneho fondu EÚ. Tomuto bude predchádzať v mesiaci marec resp. apríl prednáška  a názorná ukážka o domácom kompostovaní , ktorú budú viesť členovia občianskeho združenia   Priatelia Zeme.  Očakávane, že zavedením zhodnocovania, prípadne zberu ďalšej komodity komunálneho odpadu sa v roku 2011 výrazne zníži množstvo komunálneho odpadu vyvezeného na skládku komunálneho odpadu.

V spolupráci s ministerstvom životného prostredia a EÚ

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk