Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Program rozvoja mesta schválený

Publikované: 04. 10. 2016 14:00

Program rozvoja mesta Čadca do roku 2022 (PRM) je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov, formuluje predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Strategický dokument koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami a investičnými aktivitami.

PRM je rozsiahli materiál (148 strán), ktorý poskytuje komplexnú analýzu aktuálneho stavu v meste a definuje strategické ciele a opatrenia jeho rozvoja v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti do roku 2022. Celý dokument pozostáva z piatich ucelených častí:

Analytická časť

Predstavuje kompletnú analýzu vnútorného prostredia a opisuje mesto s jej základnými geografickými údajmi a hlavnými sociálno-ekonomickými charakteristikami. Súčasťou tejto časti je sumárna analýza rozvojového potenciálu mesta (SWOT analýza), vyhodnotenia jeho silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb.

Strategická časť

Obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení vnútorných špecifík a určuje hlavné smery a strategické ciele rozvoja mesta v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, s rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.

Programová časť

Obsahovo je zameraná najmä na zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PRM. Zaoberá sa riešením potrieb územia a plánovaním realizácie jednotlivých aktivít a projektových zámerov v rámci jednotlivých oblastí. Táto časť obsahuje súbor merateľných ukazovateľov definovaných za účelom vyhodnocovania realizácie PRM.

Realizačná časť

Táto časť dokumentu je zameraná na popis organizačného a legislatívneho zabezpečenia implementácie a realizácie programu rozvoja mesta, nástroje realizácie rozvojového programu, definovanie spôsobu aktualizácie a kontroly plnenia programu.

Finančná časť

Obsahuje popis finančného zabezpečenia opatrení a aktivít uvedených v strategickom dokumente.

Rozhodujúcu úlohu ma mesto, ktoré formulovalo víziu rozvoja, ktorá bude výsledkom jeho kvality a originality pri zohľadnení vonkajších vplyvov. Nemenej dôležitým faktorom bude spracovaná kvalita SWOT analýzy, ktorá mapuje potenciál mesta. Od vízie sa budú odvádzať ďalšie ciele na hierarchicky nižšej úrovni, ktorých napĺňanie by mesto približovalo smerom k jeho vízii.

Približovanie bude cez strategické ciele a ich čiastkové ciele, bude založené na rozvoji ľudských zdrojov a zabráneniu ich nadmernej migrácii, miestnych tradícií, dosiahnutom stupni rozvoja, geografickej polohe, prírodných podmienkach, kultúrnom dedičstve (v hmotnom i nehmotnom zmysle), osvojených si zručnostiach i skúsenostiach, spolupráci a intenzívnej komunikácii nielen so slovenskými, ale aj poľskými a českými regiónmi.

Program rozvoja mesta Čadca na roky 2016 – 2022 bol schválený na Mestskom zastupiteľstve v Čadci 29.9. 2016, je zverejnený na www.mestocadca.sk v sekcii Základné dokumenty mesta

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk