Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Projekt Protipovodňové opatrenia v meste Čadca úspešne pokračuje

Publikované: 19. 09. 2011 11:09

Do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny sa prihlásilo 833 miest a obcí z celého Slovenska. 
Na základe štyroch kritérií (miera povodňových rizík, početnosť povodňových situácií, lokalizácia obce v hornej časti povodí a úroveň evidovanej nezamestnanosti) bolo 18. marca 2011 vybraných 200 obcí, ktoré získali najvyššie bodové hodnotenie - najvyššiu prioritu realizovať projekty prevencie pred povodňami, medzi ktoré patrí aj Mesto Čadca.

Cieľom prvého realizačného projektu je vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v povodí vodného toku Rieka, ktoré dokážu v čase silných dažďov zadržať 31 918 m³ splavenín a vody. Realizácia celého projektu prebieha v tomto roku v mesiacoch jún až október. V uvedenej lokalite sa budujú prehrádzkové stupne kamenné, drevené stupne s protiprahmi, zrubové garnisáže z dreva, odrážky na zvážniciach a zasakovacie pásy. Pri realizácií prác je používaný zväčša prírodný materiál – kameňa a drevo. K úspešnému ukončeniu diela napomáha aj kladný postoj Štátnych lesov SR – odštepný závod Čadca.

Mesto Čadca získalo viac ako 100 000 € z mimorozpočtových zdrojov

Mestu Čadca sa podarilo týmto projektom získať mimorozpočtové zdroje vo výške 117 715,50 EUR z toho dotácia z Úradu vlády SR prestavuje 92 700 EUR a podpora z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny predstavuje sumu vo výške 25 015,50 EUR.

Podpora zamestnanosti v meste Čadca

Ďalším cieľom projektu je presadzovať a spoločensky podporovať vytváranie pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny občanov, ktorí sa nedokážu presadiť na trhu práce. Mesto Čadca v rámci projektu vytvorilo 10 pracovných príležitostí sezónneho charakteru.

Výber zhotoviteľa projektu

Pri výbere zhotoviteľa projektu Revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 sa postupovalo v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác. Kritérium hodnotenia ponúk bola cena a objem vybudovaných vodozádržných opatrení. V tejto zákazke s nízkou hodnotou boli predložené 3 ponuky. Podmienky splnenia účasti boli stanovené v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť EKOSTAV Oščadnica s.r.o splnila všetky stanovené podmienky zákazky s nízkou hodnotou a ponúkli najvyšší objem vodozádržných opatrení.

Mesto má snahu naďalej pokračovať v protipovodňových opatreniach

Mesto Čadca má snahu pokračovať v protipovodňových opatreniach a preto je jeho cieľom zapojiť sa do druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR, ktorého realizácia je naplánovaná od októbra 2011 do marca 2012. Po splnení podmienok získa každá obec na realizáciu tohto zámeru na základe zmluvy 20 000 eur z Úradu vlády SR.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk