Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Prvé zasadnutia komisií

Publikované: 07. 03. 2011 10:20

Komisia výstavby, územného plánovania a investičných činností - predseda Mgr. Jozef PAJER

Prvé tohtoročné zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 16.02.2011. Rokovanie viedol predseda komisie Jozef Pajer, ktorý vyslovil presvedčenie, že účasť a ochota všetkých členov pracovať nepoľaví počas celého funkčného obdobia. Sekretár komisie a vedúci oddelenia dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti František Ščury oboznámil prítomných z organizačno-technickými podmienkami práce komisie. V ďalšom bode boli prítomní oboznámení s východiskami rozpočtu Mesta Čadca na obdobie rokov 2011 – 2013 a podrobnejšie s výdajovou časťou rozpočtu úseku investičnej činnosti a úseku regionálneho rozvoja. V bode „Kúpa – predaj“ bolo prerokovaných 16 žiadostí o odkúpení pozemkov, z toho 5 žiadostiam odporučila komisia MR vyhovieť, 8 nevyhovieť a 3 žiadosti budú opätovne posúdené po vykonanej obhliadke na budúcom zasadnutí.

Komisia dopravy a správy mestských komunikácií - predseda Mgr. Michal DURAJ

Komisia dopravy a správy MK pri MZ Čadca mala prvé zasadnutie dňa 16.02.2010, kde prítomní  prerokovali návrh rozpočtu na rok 2011 na úseku dopravy. Na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme v MHD sú navrhnuté finančné prostriedky na úrovni roku 2010. Návrh príspevku pre MPS Čadca na údržbu, vysprávky a opravy miestnych komunikácií je oproti roku 2010 znížený. Z uvedeného dôvodu komisia odporučila realizovať len niektoré z množstva požadovaných opráv komunikácií. Komisia prerokovala návrh VZN Mesta Čadca o umiestňovaní letných terás na území mesta Čadca z hľadiska dopravy a  odporúča, aby letné terasy boli umiestňované na pešej zóne len medzi ostrovčekmi zelene podľa spracovanej štúdie. Medzi terasou a budovou musí ostať voľný chodník v šírke 2 m. V ďalšom bode boli prerokované požiadavky občanov na opravy prístupových komunikácií do jednotlivých mestských častí a podľa návrhu rozpočtu budú realizované len niektoré z nich. Komisia sa tiež zaoberala aj problematikou statickej dopravy na sídliskách (nedostatok parkovacích plôch) a navrhuje, aby sa na sídliskách budovali hromadné garážové domy.

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva - predseda PaedDr. Jaroslav VELIČKA

Dňa 03.03. zasadala komisia prvýkrát v roku 2011. Prerokovaný bol návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013 na úseku životné prostredie. Bolo konštatované, že na rok 2011 sú v nedostatočnej miere vyčlenené finančné prostriedky na ochranu životného prostredia a budú zabezpečené len nevyhnutné činnosti ako je odvoz odpadu vrátane separovaného zberu, údržba zelene, prevádzka verejných WC. Z rozvojových aktivít bude zabezpečený nákup zvozovej techniky, kontajnerov, zariadení na úpravu zelene a stavebných odpadov, pričom 95 % finančných zdrojov je v rozpočte zabezpečených z fondov európskej únie. Z vlastných zdrojov sa má pokračovať v budovaní areálu MPS Čadca. V súčasnosti prebieha územne konanie v rámci povolenia areálu, ktorý bude obsahovať halu na triedenie separovaného odpadu  vrátane triediacej linky, zberný dvor vyseparovaných zložiek odpadu vrátane nebezpečných odpadov od obyvateľov. Po vybavení stavebného povolenia sa Mesto Čadca bude uchádzať o finančnú podporu z operačného programu životné prostredie. Taktiež bol prerokovaný aj návrh činnosti na rok 2011 na úseku životného prostredia.

Komisia školstva - predseda Mgr. Martin KLIMEK

Dňa 18. februára 2011 sa uskutočnilo  prvé zasadnutie školskej komisie v tomto volebnom období. Z počtu 14 členov komisie bolo prítomných 12. Členovia komisie boli na zasadnutí oboznámení s čerpaním finančných prostriedkov v roku 2010 na školách a školských  zariadeniach a s návrhom  rozpisu finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca pre rok 2011. Ďalším bodom rokovania bola informácia o organizačnom zabezpečení škôl a školských zariadení v školskom roku 2010/2011.

Komisia mládeže a športu - predseda Mgr. Eduard GÁBRIŠ

V stredu 16. 2. 2011 sa na svojom prvom zasadnutí stretli členovia Komisie mládeže a športu pri MZ v Čadci. Ako sa vyjadril jej predseda Mgr. Eduard Gábriš, doteraz bola zriadená komisia školstva, mládeže a športu a je rád, že čadčianski športovci dostali samostatnú platformu a priestor, kde budú môcť navrhovať a pripomienkovať podporu športu v rámci čadčianskej samosprávy. Na zasadnutie boli okrem členov komisie prizvaní aj zástupcovia športových klubov, pôsobiacich na území mesta Čadca. Komisia sa na základe doručených návrhov zaoberala vyhodnotením najlepších jednotlivcov a družstiev – kolektívov za rok 2010. Novinkou bolo aj vyhodnotenie najlepšieho trénera, prípadne trénerov, ktorí sa v rozhodujúcej miere podieľajú na úspechoch našich športovcov. Zaujímavým bodom programu bol návrh na zriadenie Mestského športového klubu Čadca. K uvedenému sa zástupcovia vyjadrili v tom zmysle, že dajú svoje stanovisko až po prejednaní v orgánoch.  Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční  8. 3. 2011.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová - predseda Ing. Milan LIŠČÁK

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 18.2.2011 a nakoľko sa jednalo o prvé zasadnutie komisie, jej predseda Milan Liščák najskôr všetkých prítomných požiadal o krátke predstavenie. Potom sa už komisia riadila svojim pracovným programom, predovšetkým odporučila uzatvorenie nájomných zmlúv na všetky voľné nájomné byty v meste Čadca.  V novej bytovke na Okružnej ul. č. 2984/4D išlo o pridelenie  6 jednoizbových a 5 dvojizbových bytov pre žiadateľov, ktorí spĺňali podmienky na ich pridelenie. V ďalšom bode boli prítomní členovia informovaní o návrhu rozpočtu na rok 2011 pre kapitolu sociálne zabezpečenie, v ktorom je zahrnutá najmä opatrovateľská služba a dotácie pre občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby v meste Čadca.

Komisia kultúry - predseda Ing. Peter GLASNÁK

Komisia sa na svojom prvom zasadnutí 17. 2. 2001 zaoberala návrhom na zápis do kroniky mesta za rok 2009 a prerokovaním návrhu oddelenia kultúry a MV na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2011 na základe doručených žiadostí v zmysle platného VZN. Z predloženého počtu 22 žiadostí podporila komisia 18 návrhov v celkovej sume 13 500 €. Na rokovaní bolo prítomných 12 členov komisie.

Komisia cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov - predseda MUDr. Anna KORDULIAKOVÁ

Prvé tohtoročné zasadnutie sa uskutočnilo dňa 17.02.2011 a prítomní sa zaoberali z organizačno-technickými podmienkami práce komisie.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk