Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Reakcia mesta Čadca na „prípravu detí predškolského veku“ realizovaného v rámci projektu Občianskeho združenia Naša Čadca

Publikované: 05. 03. 2012 11:18

Občania mesta si už museli všimnúť, že ak sa objaví kritika na fungovanie mesta Čadca, v drvivej väčšine ide o tých istých kritizujúcich a o tie isté periodiká. Chceme obyvateľov mesta ubezpečiť, že oprávnenú kritiku vnímame pozitívne, ak je opodstatnená, v prospech mesta a v prospech občanov.

Občianske združenie  Naša Čadca začalo realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť na základe iniciatívy PhDr. Silvie Kajánkovej, ktorej cieľom bolo „napomôcť deťom v predškolskom veku bezproblémovo zvládnuť vstup do školského vzdelávania a pripraviť sa na rolu školáka“. Činnosť občianskeho združenia prebiehala v priestoroch materskej školy, ktorej zriaďovateľ je mesto Čadca.

Mesto Čadca hore uvedenú výchovno-vzdelávaciu činnosť pozastavilo. Dôvodov bolo viacero, ale určite nie úmysel bojovať proti vzdelávaniu, ktorý plamennými slovami opísal autor článkov s negatívnym postojom k rozhodnutiu mesta. Vymenujeme len tie najdôležitejšie, aby si občan ako aj rodič sám urobil názor, či boli oprávnené alebo nie.

Spomínané občianske združenie nepožiadalo vopred zriaďovateľa o priestory za účelom realizácie svojho projektu, nakoľko už v časovom predstihu malo uzávierku prihlášok a vzdelávať začalo v priestoroch materskej školy bez platnej nájomnej zmluvy. Vzhľadom na to, že zmluva nebola uzatvorená, zodpovednosť za bezpečnosť osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú v jeho priestoroch, znáša zamestnávateľ, t.j. Materská škola, SNP 742, 022 01 Čadca.

Mesto Čadca ako zriaďovateľ školy nemôže dovoliť porušovať zákon, aj keď myšlienka konania je akákoľvek správna. Samozrejmé je aj to, že mesto ako zriaďovateľ nedovolí preberať zodpovednosť zariadenia v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za kohokoľvek a čokoľvek, len preto, že si niekto nesplní svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona.

Mesto Čadca ako zriaďovateľ nesie právnu i morálnu zodpovednosť za výchovno-vzdelávací proces a je názoru, že spomínané vzdelávanie je duplicitné, zbytočne finančne náročné (150,– eur platiť za niečo, čo bezplatne funguje) a má dostatok odborne a pedagogicky spôsobilých učiteľov, ktorí v súlade so zákonom dokážu zabezpečiť a bezproblémovo zvládnuť prípravu detí na ich vstup do školského vzdelávania. Pripravujú každé jedno dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, o čom hovorí aj odborné stanovisko Školského úradu v Čadci:„ Výchova a vzdelávanie je založená na princípoch bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Uskutočňuje sa podľa vzdelávacích programov, ktoré definujú požiadavky spoločné pre všetky deti navštevujúce materskú školu. Určuje základné minimum (základné učivo vrátane požadovaných spôsobilostí, ktoré deti majú zvládnuť), ktoré garantuje štát prostredníctvom materskej školy a učiteliek, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. To, čo je cieľom projektu Centrum rozvoja detí BASIC je obsiahnuté i v školskom vzdelávacom programe ktorejkoľvek materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca a vykonávajú ju učitelia predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.“

Je zarážajúce, aby menované občianske združenie svoje zlyhanie vysvetľovalo dôvodmi, ktoré sú len oprávnenou a zákonnou reakciou mesta Čadca na neprofesionálne a protiprávne konanie  zo strany združenia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk