Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Šikanovanie, alebo pomoc?

Publikované: 20. 02. 2015 11:15

Zákon, ktorý prikazuje povinnosť ohlasovacej povinnosti, vznikol už v roku 2004. V priebehu tohto roku sa na mestskom úrade hromadili sťažnosti. V drvivej väčšine išlo o ústne sťažnosti. Ľudia veľmi emotívne reagovali na rôzne skutočnosti ohľadom výmerov za „smeti“. Vo väčšine prípadov išlo o to, že rodinní príslušníci sa v mieste trvalého bydliska nezdržiavajú, že pracujú v zahraničí atď. Áno, argumenty to boli silné a oprávnené. Ale na druhej strane je dôležité si uvedomiť, že mesto nemá možnosti, aby sa k takýmto informáciám dostalo. Musí, alebo by malo byť v záujme každého obyvateľa, aby takúto informáciu oznámil. Keď si výmer obyvateľ preberie, tak mu začína plynúť odvolacia lehota 15 dní. Ak ani v tejto lehote nezareaguje odvolaním (čo je vlastne zložitejší právny akt ako splnenie si ohlasovacej povinnosti), tak mu vzniká povinnosť uhradiť platbu vo výške podľa výmeru.

Práve preto je dôležité, aby obyvateľ komunikoval s mestským úradom a tak sa vlastne pomôže predísť prípadným nedorozumeniam a v neposlednej rade sa pomôže veľkému množstvu rodín, aby ušetrili na poplatku. Lepšie povedané, aby platili presne podľa reálneho stavu.

Nejedná sa o žiaden výmysel úradníkov. Ohlasovacia povinnosť je povinnosť vyplývajúca zo zákona. Takže túto povinnosť nestanovil mestský úrad, ale Národná rada Slovenskej republiky.

Samozrejme, že asi najväčším „strašiakom“ je hrozba pokuty, ktorá pri nesplnení povinnosti môže byť od 30 do 3000 Eur. To vlastne znamená, že ten, kto si povinnosť nesplnil do 31. januára 2015, sa vystavil tomuto riziku. Samozrejme mesto nechce ísť cestou udeľovania sankcií a chce byť k svojim občanom ústretové a nápomocné, preto každý občan, ktorý si dodatočne splní túto povinnosť do konca februára, bude posudzovaný ako individuálny prípad s tým, že vec sa vyrieši k spokojnosti obidvoch strán, teda mesta aj občana.

Každý obyvateľ by si mal uvedomiť, že úrad je tu pre neho. Splnením ohlasovacej povinnosti sa získajú úplné informácie potrebné k určeniu výšky výmeru a predíde sa tak zbytočným nedorozumeniam a problémom.

Na záver si ešte zhrňme zákonné povinnosti ohľadom povinnosti.

Mesto Čadca je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správcom dane a preto musí postupovať podľa tohto zákona. Pre vyrubovanie poplatku za komunálne odpady sa postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Celá desiata časť tohto zákona sa zaoberá poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sadzbou poplatku, oznamovacou povinnosťou, vyrubením, vrátením, znížením a odpustením poplatku.

Pre splnenie oznamovacej povinnosti platí ust. § 80 ods. 1 zákona o poplatkoch: „Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

  • uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
  • uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
  • ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.“ Podľa ods 2 zákona o poplatkoch “Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.“

Mesto Čadca nikoho nenúti, aby na oznamovaciu povinnosť využil len poskytnuté tlačivo. Oznamovaciu povinnosť si môže každý poplatník vlastnoručne napísať, avšak je potrebné, aby v nej boli všetky náležitosti uvedené v § 80 ods. 1. zákona o poplatkoch.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk