Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Stretnutie primátora s občanmi na ZŠ J.A. Komenského

Publikované: 30. 04. 2012 09:50

Štvrté stretnutie primátora Čadce Milana Guru s občanmi mesta pod názvom "Pri káve s primátorom" sa tentokrát konalo v Čadci na Kýčerke v priestoroch Základnej školy J.A. Komenského vo štvrtok 26. apríla 2012.

Na stretnutí boli okrem primátora prítomní aj prednostka Mestského úradu v Čadci Ing. Anna Zbojanová, zástupca riaditeľa Mestského podniku služieb Čadca Mgr. Marcel Šulo, poslankyňa za volebný obvod Kýčerka Mgr. Vierka Strýčková, vedúci oddelenia dopravy územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti Ing. František Ščury, zástupca za mestskú políciu Mgr. Rudolf Králik a poslankyňa PaedDr. Mária Blendovská.

Stretnutie otvoril primátor Ing. Milan Gura, informoval prítomných o situácií v našom meste, o pozitívach, ale aj problémoch, tiež o dôležitých aktivitách, ktoré sa doteraz spoločnou prácou podarilo zrealizovať, ktoré sa priebežne realizujú a v ktorých sa bude naďalej pokračovať.

Úvod stretnutia sa niesol pozitívne a s pozvaním na skoré otvorenie dokončeného diela stavby ZŠ Kýčerka Čadca – pavilón telocvičňa. Výstavba telocvične bola začatá už v minulom období, pričom bola dokončená len jej hrubá stavba. Vedenie mesta má eminentný záujem podržať školu a zabezpečiť jej existenciu naďalej. Urobil sa záchranný krok na jej udržanie. V školskom roku 2012/2013 sa otvorí prípravný ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Trieda je určená pre deti s odkladom školskej dochádzky, ktorých problém v komunikácii je natoľko závažný, že si vyžaduje intenzívnu logopedickú starostlivosť. Škola pre žiakov vytvorí výborné materiálne, technické a priestorové podmienky.

Vedenie mesta si uvedomuje problémy mestskej časti Kýčerka. Primátor vyzval občanom na ich otázky a problémy, ktoré je potrebné riešiť.

Na stretnutí sa pýtali občania otázky osobne priamo primátora, ako aj ostatných prítomných. Otázky a problémy občanov sa zaznamenali a následne sa budú riešiť.

Podnet občana mesta: Problematika psičkárov na sídliskách je neúnosná, nemohlo by mesto sprísniť sankcie za porušenie VZN a zabezpečiť, aby sa prestali vyhovárať na chýbajúce odpadové vrecká určené na exkrementy, tým že by ich daňovník obdŕžal pri platbe?
Na podnet občana odpovedal primátor mesta: Sme si vedomí, že nezodpovednosť mnohých chovateľov psov znepríjemňuje život občanom. Psie exkrementy, okrem toho, že sú neestetické, sú veľmi nebezpečné. Mesto problém rieši, či už osvetou, ale samozrejme aj tvrdšími opatreniami vo forme zvýšených kontrol a následným pokutovaním nezodpovedných psíčkarov. Problematika túlavých psov a ich umiestenie do vhodného zariadenia, nie je problémom len mesta Čadca, ale i celých Kysúc. Mestský podnik služieb vybudoval úplne nové koterce pre psov, ktoré sú umiestnené v priestoroch priemyselného parku a budú slúžiť na dočasne umiestňované odchytených túlavých psov na území Mesta Čadca a následne budú prevezené do útulkov. Vašim podnetom sa budeme zaoberať.
Otázka občana mesta: V akom horizonte po sprevádzkovaní malého obchvatu sa začne budovať Námestie Slobody?
Na otázku občana odpovedal vedúci oddelenia dopravy územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti Ing. František Ščury: Dobudovanie Námestia slobody je podmienené vybudovaním malého obchvatu, ale aj dobudovaním distribučného vnútromestského okruhu. Určite hneď po dokončení malého obchvatu Mesto Čadca pristúpi k prehodnoteniu dopravného značenia a obmedzením dopravy a na Námestí slobody vytvorí režim, v ktorom pešiaci nebudú "ťahať" za kratší koniec.Úplné dobudovanie predmetného námestia s vytvorením pešej zóny bude však možné až po dobudovaní posledného úseku distribučného vnútromestského okruhu (prepojenie Ul. Slovenských dobrovoľníkov a Ul. Palárikovej popod Knižnicu a OR PZ SR). Časové stanovenie termínu dobudovania Námestia slobody je determinované termínom dobudovania spomínaného úseku distribučného okruhu a to je dnes stanoviť veľmi zložité. Určite by bolo najlepšie, aby sa prepojenie Ul. Slovenských dobrovoľníkov a Ul. Palárikovej popod Knižnicu a OR PZ SR realizovalo čo najskôr. Z vlastných zdrojov Mesto samo takúto investíciu "neutiahne", preto bude potrebné hľadať mimorozpočtové zdroje na realizáciu tohto zámeru v rámci SR a EÚ.
Otázka občana mesta: Na sídliskách došlo k zámene košov pre separovaný odpad, konkrétne máme namysli nádoby na sklo, ktoré sú nepraktické. Z akého dôvodu prišlo k zámene a nedali by sa staré vrátiť späť.
Na otázku občana odpovedal zástupca riaditeľa Mestského podniku služieb Čadca Mgr. Marcel Šulo: V meste Čadca v najbližšej dobe dôjde k zámene kontajnerov jednotlivých komodít, nakoľko ide o výstupy projektu Integrované riešenie nakladania s komunálnym odpadom v meste Čadca. Zakúpením vhodných uzamykateľných kontajnerov s otvormi podľa jednotlivých komodít prispejeme k podpore kvality zberu. Problémy a otázky, na ktoré sa obyvatelia sídliska Kýčerka ďalej pýtali, napríklad: dobudovania chodníkov pri kostole, budovania nových parkovacích miest, problémov budovy bývalej škôlky na Kýčerke, vandalizmu na Kýčerke, a podobne.
Otázka občana mesta: Chcem sa informovať, akým spôsobom sa bude realizovať automobilová doprava zo sídliska Kýčerka na Žarec v prípade, ak bude po dobudovaní obchvatu mesta vybudované Námestie Slobody?
Na otázku občana odpovedal vedúci oddelenia dopravy územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti Ing. František Ščury: Momentálne je budovanie obchvatu mesta v plnom prúde, tento a nasledujúci rok budú v realizácií prác ťažiskové. Dopravu budeme musieť samozrejme vyriešiť, riešenie bude predstavovať vybudovanie vnútromestského distribučného okruhu (prepojenie Ul. Slovenských dobrovoľníkov a Ul. Palárikovej popod Knižnicu a OR PZ SR) , ktorým je stavba obchvatu limitovaná, napríklad aj kvôli zásobovaniu na Palárikovej ulici. Bez uvedeného nemôžeme vybudovať pešiu zónu pred Mestským úradom v Čadci.
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk