Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Upozornenie Mestskej polície - pozor na pouličný a podomový predaj

Publikované: 18. 07. 2012 08:52

V poslednom období Mestská polícia Čadca na základe vlastných zistení a podnetov spoluobčanov zaregistrovala nárast priestupkov za nelegálny pouličný a podomový predaj. Určite ste sa už stretli s pochybnými „kšeftármi“, ktorí ľuďom vnucujú nielen "čisto vlnené" prikrývky, ale aj "značkové" parfumy a holiace strojčeky, "strieborné" príbory, "digitálne" fotoaparáty či videokamery a ďalšie podobné zázraky.

Na vykonávanie pouličného predaja potrebujú obchodníci povolenie od Mesta Čadca, inak by konali v rozpore so zásadami Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Čadca. V takom prípade možno v zmysle zákona o priestupkoch udeliť prichytenému blokovú pokutu 33 eur za porušovanie verejného poriadku či obťažovanie.

Ochranu pri podomovom predaji upravuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 118/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Podľa zákona možno podomový predaj vykonávať len:

  • v pracovných dňoch od ôsmej hodiny do devätnástej hodiny,
  • v dňoch pracovného pokoja od desiatej hodiny do pätnástej hodiny.

Ak v týchto hodinách otvoríte predajcovi a prejavíte záujem o ponúkaný tovar alebo službu, vyžadujte od neho:

  • aby Vám preukázal svoju totožnosť, trvalý pobyt (občiansky preukaz) a živnostenské oprávnenie (živnostenské oprávnenie nie je povinný preukázať predajca – fyzická osoba, ktorá predáva rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny), alebo obchodné meno a sídlo firmy, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba prostredníctvom svojho zamestnanca, sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktoré vystupujú v jej mene
  • splnenie informačnej povinnosti v slovenskom jazyku o predávanom tovare, a to informácie o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho používania alebo údržby, informácie a údaje o výrobcovi, prípadne dovozcovi a dodávateľovi (tieto údaje musia byť zreteľne uvedené aj na výrobku), informácie o cene výrobku alebo služby platnej v okamihu ponuky a o množstve, informácie o tom, kde a akým spôsobom môžete reklamovať vady výrobku alebo poskytnutej služby
  • písomne informovať spotrebiteľa o tom, kde a akým spôsobom môže reklamovať chyby tovaru alebo poskytnutej služby
  • písomne upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviesť meno a adresu alebo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť.

Tieto doklady a informácie je Vám predajca povinný predložiť. Ak Vám predajca tieto doklady a informácie poskytne a Vy výrobok alebo službu kúpite, je Vám povinný vydať doklad, v ktorom uvedie druh tovaru alebo poskytnutej služby, ich cenu, obchodné meno a sídlo ak predaj vykonáva právnická osoba, alebo meno a trvalý pobyt, ak podomový predaj vykonáva fyzická osoba, a dátum prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby.

Touto cestou chceme požadať naších občanov, aby v prípade podozrenia o nelegálnom pouličnom ako i podomovom predaji informovali príslušníkov mestskej polície na tel. č. 041/4332133 - stála služba, alebo núdzovej linke na 159.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk