Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Vyberáme z otázok obyvateľov č. 2

Publikované: 04. 05. 2011 11:04

Aká je výška pohľadávok na mestských daniach za rok 2010?

 • daň z nehnuteľnosti 83 823,10 €
 • daň za psa 3 520,16 €
 • daň za nevýherné hracie prístroje 449,58
 • daň za užívanie verejného priestranstva 151,38 €
 • daň za ubytovanie 1 912,00 €
 • komunálny odpad 289 089,48 €

Akým spôsobom vymáha samospráva tieto pohľadávky a aká bola úspešnosť vymáhania pohľadávok v roku 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005?

V zmysle platných predpisov SR, zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Úspešnosť - takýto údaj nikdy nebol a ani nie je možne uviesť, jednotlivé miestne dane za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 sa vymáhajú postupom zák. č. 511/1992 Zb., v daných lehotách určených týmto zákonom, keď pohľadávka vzniknutá v danom roku sa vymáha až v rokoch nasledujúcich.

Plánuje samospráva zverejňovať mena neplatičov aj v médiách?

Zverejňovanie neplatičov rieši ustanovenie § 23 b zákona č. 511/1992 Zb. , ktoré musí správca dane rešpektovať, v súčasnej dobe Mesto Čadca takýto údaj neposkytuje, zverejňovanie údajov daňových dlžníkov v budúcnosti zo strany mesta bude možné , ak budú splnené zákonné podmienky v zmysle zák. č. 563/2009 Z.z. /daňový poriadok/.

Akú výšku pohľadávok z mestský daní očakáva mesto v roku 2011?

Výška pohľadávok k 31.03.2011 činí 299 957,17 €.

Výška pohľadávok sa v priebehu roka mení vzhľadom k tomu:

1. pohľadávka je uhradená daňovníkom,

2. pohľadávka je vymáhaná právnou cestou ( právne oddelenie a exekúcia)

Aký je ďalší postup samosprávy v prípade , že neplatiči nezareagujú na zaslanie upomienky o nezaplatení?

Ak neplatiči nereagujú na výzvu správcu dane - tieto sa vymáhajú právnou cestou až po exekúciu.

Aké bolo zloženie komisií mestského zastupiteľstva v Čadci v roku 2010, koľko sa v každej komisii nachádzalo poslancov MZ a koľko odborných pracovníkov a koľkokrát do roka zasadali jednotlivé komisie mestského zastupiteľstva v Čadci?

Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca bolo v roku 2010 nasledovné:

1. Komisia finančná

predseda komisie Ing. Peter Krkoška

sekretár komisie Ing. Alojz Kozoň, zamestnanec MsÚ

členovia komisie (poslanci)

 • PhDr. Pavol Holeštiak, PhD
 • Mgr. Marián Fúrik
 • Ing. Ján Klučka

členovia komisie (odborníci)Ján Jarošík

 • Ing. Ján Brutovksý
 • Ing. Milan Šustek

Komisia zasadala v roku 2010 2 krát.

2. Komisia podnikateľskej činnosti, mestských podnikov, obchodu a cestovného ruchu

predseda komisie Ing. Ján Klučka

sekretár komisie Margita Švábiková, zamestnanec MsÚ

členovia komisie (poslanci)

 • MUDr. Jozef Kanaba
 • PaedDr. Danka Jašurková
 • RNDr. Anna Belousovová
 • MUDr. Anna Korduliaková
 • MUDr. Ján Kožák
 • Mgr. Tomáš Urbaník

členovia komisie (odborníci)

 • René Gamrot
 • Mgr. Anton Gomola
 • Miloš Majchárk
 • Vladimír Chabroň
 • Jozef Kondek
 • Ing. Ján Drobil
 • Cyril Vakula

Komisia v roku 2010 nezasadala.

3. Komisia výstavby a územného plánovania

predseda komisie Ing. Štefan Holeščák

sekretár komisie Ing. František Ščury, zamestnanec MsÚ

členovia komisie (poslanci)

 • Ing. Milan Gura
 • Mgr. Rastislav Kaličák
 • Ing. Ján Klučka
 • JUDr. Ján Macura
 • Ing. Vladimír Hruška

členovia komisie (odborníci)

 • Ing. Stanislav Mikovčák
 • Ing. Ľubomír Strýček
 • Peter Harciník
 • Ing. Ján Rechtorík

Komisia zasadala v roku 2010 4 krát.

4. Komisia dopravy a správy mestských komunikácií

predseda komisie Ing. Štefan Holeščák

sekretár komisie Ing. Ferdinand Gonščák, zamestnanec MsÚ

členovia komisie (poslanci)

 • Mgr. Martin Klimek
 • Jozef Beleš
 • Ing. Ján Klučka
 • JUDr. Ján Macura
 • MUDr. Jozef Marec
 • Ing. Vladimír Hruška

členovia komisie (odborníci)

 • Milan Vakula
 • Ing. Miroslav Murčo
 • Michal Vislocky
 • Ing. Pavol Šúrik
 • Ing. Marián Vranka
 • Jozef Hudec
 • Richard Novák
 • Ing. Ľubomír Vojár

Komisia zasadala v roku 2010 4 krát.

5. Komisia životného prostredia

predseda komisie PaedDr. Jaroslav Velička

sekretár komisie Ing. Zdenka Ondrašinová, zamestnanec MsÚ

členovia komisie (poslanci)

 • Pavol Štrba
 • MUDr. Jozef Marec
 • Mgr. Marián Fúrik
 • RNDr. Anna Belousovová
 • MUDr. Anna Korduliaková

členovia komisie (odborníci)

 • František Prívarčák
 • PhDr. Rudolf Gerát
 • Ing. Ján Korňan
 • Ing. Richard Krkoška
 • JUDr. Iveta Bindasová
 • Ing. Peter Laš
 • Ing. Ľubomír Vojár

Komisia zasadala v roku 2010 4 krát.

6. Komisia školstva, mládeže a športu

predseda komisie Mgr. Viera Strýčková

sekretár komisie Mgr. Jaroslav Klus, zamestnanec MsÚ

členovia komisie (poslanci)

 • Mgr. Martin Klimek
 • PaedDr. Danka Jašurková
 • Mgr. Tomáš Urbaník
 • MUDr. Silvester Drexler
 • Ing. Peter Krkoška
 • Mgr. Marián Fúrik
 • Oľga Kostková
 • Ing. František Prívara

členovia komisie (odborníci)

 • Mgr. Zdenka Maslíková
 • Mgr. Silvia Petreková
 • Ing. Milan Liščák
 • Bc. František Ujházi
 • Ľudovít Valárik
 • Ján Rebroš
 • Vladimír Malík
 • Rudolf Briestenský
 • Ing. Mgr. Agáta Kubinová
 • Mgr. Eduard GabrišMgr. Milan Pollák
 • Mgr. Mária Larišová

Komisia zasadala v roku 2010 2 krát.

7. Komisia sociálna, zdravotná a bytová

predseda komisie Oľga Kostková

sekretár komisieIng. Božena Cvečková, zamestnanec MsÚ

členovia komisie (poslanci)

 • MUDr. Jozef Kanaba
 • MUDr. Silvester Drexler
 • Ing. František Prívara
 • PaedDr. Danka Jašurková
 • Jozef Beleš
 • MUDr. Anna Korduliaková
 • Mgr. Martin Klimek

členovia komisie (odborníci)

 • MUDr. Marián Rusnák
 • Peter Jurga
 • Mgr. Mária Lištvanová
 • Ľubomír Potočiar
 • Iveta Gérova
 • Ing. Alojz Lajčák
 • Martina Malíková
 • Ing. Jozef Makuka

Komisia zasadala v roku 2010 4 krát.

8. Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti

predseda komisie Mgr. Rastislav Kaličák

sekretár komisie mjr. Mgr. František Linet, náčelník MP

členovia komisie (poslanci)

 • Jozef Beleš
 • Mgr. Viera Strýčková
 • JUDr. Ján Macura

členovia komisie (odobrníci)

 • PhDr. Alena Hrašková
 • Mgr. Silvia Holeščáková
 • Ing. Jozef Chabroň

V roku 2010 komisia nezasadala.

9. Komisia kultúry, cestovného ruchu a informácií

predseda komisieMgr. Viera Strýčková

sekretár komisie Mgr. Martina Palárcová, zamestnanec MsÚ

členovia komisie (poslanci)

 • Mgr. Tomáš Urbaník
 • Ing. Peter Glasnák
 • Mgr. Viera Strýčková
 • Ing. Milan Gura

členovia komisie (odborníci)

 • Mgr. Michal Mozolík
 • Marián Grupáč
 • Marián Šuška
 • Pavol Stolárik
 • Matej Šimašek

Komisia zasadala v roku 2011 2 krát.

10. Komisia MZ o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie Ing. Štefan Holeščák

členovia komisie

 • MUDr. Jozef Kanaba
 • Oľga Kostková
 • PaedDr. Jaroslav Velička
 • MUDr. Anna Korduliaková
 • Ing. Milan Gura
 • MUDr. Ján Kožák
 • Mgr. Rastislav Kaličák

V roku 2010 komisia nezasadala.

Aká bola výška odmien odborníkov komisií MZ Čadca?

Členom komisie pri MZ Čadca, ktorý nie je poslanec, patrí odmena vo výške 9,96 € za každú účasť v komisii.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk