Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Vysvetlenie k oznamovacej povinnosti poplatníka komunálneho odpadu

Publikované: 22. 01. 2015 15:15

Mesto Čadca je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správcom dane a preto musí postupovať podľa tohto zákona. Pre vyrubovanie poplatku za komunálne odpady sa postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o poplatkoch) a v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Čadca.

Celá desiata časť tohto zákona sa zaoberá poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sadzbou poplatku, oznamovacou povinnosťou, vyrubením, vrátením, znížením a odpustením poplatku.

Pre splnenie oznamovacej povinnosti platí ust. § 80 ods. 1 zákona o poplatkoch: „Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

  • uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
  • uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
  • ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.“

Podľa ods 2 zákona o poplatkoch “Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.“

Na území mesta Čadca bol zavedený v roku 2008 množstvový zber komunálnych odpadov a poplatok bol vyrubovaný za 1 liter komunálneho odpadu. V súčasnosti občania platia poplatok za osobu a kalendárny deň. Z toho dôvodu je potrebné splniť si oznamovaciu povinnosť, v ktorej musia byť hore uvedené náležitosti (§ 80 ods. 1 písm. a) a b) zákona o poplatkoch). Mesto Čadca pre zjednodušenie a zefektívnenie vytvorilo tlačivá, do ktorých môžu poplatníci údaje pre vyrubenie poplatku dopísať. Výzva uverejnená na webovej stránke je hlavne z dôvodu, aby mesto Čadca na túto skutočnosť upozornilo a aby nemuselo pristupovať k sankcionovaniu, pretože nesplnením oznamovacej povinnosti sa poplatník dopustí správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písm. c) daňového poriadku a správca dane je povinný uložiť pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. d) daňového poriadku v sume od 30 € do 3 000 €.

Takže je nám ľúto, že niektorí občania toto chápu ako šikanovanie. Bohužiaľ zákon platí pre každého a nie je to výmysel pracovníkov Mestského úradu Čadca.

Mesto Čadca nikoho nenúti, aby na oznamovaciu povinnosť využil len poskytnuté tlačivo. Oznamovaciu povinnosť si môže každý poplatník vlastnoručne napísať, avšak je potrebné, aby v nej boli všetky náležitosti uvedené v § 80 ods. 1. zákona o poplatkoch.

Samozrejme, ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich (§ 77 ods. 7 zákona o poplatkoch) a tomuto bude vyrubený poplatok aj za ostatných členov domácnosti. Títo členovia domácnosti už nemusia osobitne podať oznamovaciu povinnosť. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná.

Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice. Písomné podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva. Podanie elektronickými prostriedkami je poplatník povinný doručiť aj v listinnej forme a to do piatich pracovných dní od odoslania podania doručeného elektronickými prostriedkami, takto to vyplýva z ust. § 13 ods. 6 daňového poriadku.

Ak má osoba v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk