Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 23. 6. 2011

Publikované: 24. 06. 2011 14:00

Mesto viac nebude míňať milióny na zbytočné predražené právne služby

Vo štvrtok 23. júna 2011 rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Čadci vo veľkej zasadačke MsÚ. V úvode bol program rokovania doplnený o dva body- bod č. 10: Informatívna správa o činnosti ZZO Čadca, a.s. a bod č. 11: Poverenie poslanca na uzavretie manželstva pred matričným úradom v Čadci. Po schválení programu rokovania poslancami, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určení zapisovateľa sa pristúpilo k jednotlivým bodom programu.

Prvá zmena organizačnej štruktúry štatútu Mestskej polície Čadca od roku 2004

Poslanci schválili zmenu štatútu organizačnej štruktúry Mestskej polície Čadca, ktorú predložil mjr. Mgr. František Linet. Navrhovaná organizačná štruktúra predpokladá vytvorenie pracovných pozícii, ktoré sa budú financovať z mimorozpočtových zdrojov zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona 5/2004 Zb. o službách zamestnanosti.

Poslanci schválili zmeny v rozpočte mesta a mestských príspevkových organizácií

II. zmena v rozpočte mesta nastala z dôvodu zmien príjmov a výdavkov (sčítanie obyvateľstva). I. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie MPS Čadca súvisí s odpredajom druhotných surovín a presunom zamestnanca separovaného zberu z MsÚ Čadca do MPS Čadca. I. zmena rozpočtu KIC Čadca nastala z dôvodu navýšenia bežného rozpočtu.

Vyradenie majetku a návrh na odňatie správy majetku mesta v správe MPS Čadca

Poslanci schválili návrh na vyradenie majetku mesta z dôvodu nefunkčnosti a jeho poškodenia a taktiež návrh na odňatie správy majetku mesta v správe Mestského podniku služieb Čadca -  prístroja Alcotest, ktorý sa vedie v majetkovej evidencii uvedenej príspevkovej organizácie na základe Zmluvy o správe majetku mesta, ale je výlučne používaný Mestskou políciou Čadca.

Mesto viac nebude platiť milióny za právne služby

Poslanci MZ Čadca schválili  späť vzatie žaloby Mesta Čadca podanej na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 25/2009 zo dňa 27. 02. 2009 Okresnému súdu Čadca dňa 15. 12. 2009, v znení jej doplnenia zo dňa 16. 08. 2010, proti žalovaným 1/ Mestská teplárenská spoločnosť, a.s.,  a spol..

Vedenie mesta chce späť vzatím žaloby umožniť občanom využívanie všetkých pôžitkov z MTS, nakoľko z dôvodu vedenia právneho sporu sú dividendy akcionára Mesto Čadca umŕtvené na depozitnom účte.

Poslanec MUDr. Jozef Kanaba vyslovil názor, že súdny spor by sa mohol naťahovať aj desiatky rokov. Primátor Čadce Milan Gura ubezpečil všetkých prítomných, že stiahnutie súdneho sporu  cenu tepla nijako neovplyvní, práve naopak, jeho stiahnutím budú môcť občania čerpať výhody.

Súčasné vedenie mesta taktiež odmieta platiť za právne služby a odmieta zaťažovať občanov mesta súdnymi spormi, ktoré sú finančne náročné, výsledok je neistý a šanca na úspech je na základe právnej analýzy a stanovísk viacerých právnikov minimálna.

Pokračovanie v súdnom spore by znamenalo neustále vyťahovanie peňazí od našich obyvateľov, ako to bolo za minulého obdobia, kedy sa za právne služby vyplatilo okolo 8 miliónov slovenských korún.

Aj poslankyňa Oľga Kostková vyjadrila názor, že v minulom období orgán Mesta- MZ hlasovalo nekvalifikovane, bez znalostí objektívnych skutočností. Bola však presvedčená, že samotné Mesto a vtedajšie zastúpenie vedelo, čo robí.

Príprava Bartolomejských hodových dní

Poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu o príprave Bartolomejských hodových dní a 7. ročníka festivalu Drôtománia, ktorú predložila vedúca oddelenia kultúry a medzinárodných vzťahov Mgr. Katarína Šulganová. Taktiež upozornila na termín konania slávnostného zastupiteľstva- 27. august 2011 v Dome kultúry. Poslanec Mgr. Rastislav Kaličák vyslovil požiadavku o spolupráci s mestom počas Bartolomejských hodových dní, kedy bude Poriadková polícia v Čadci hostiť príslušníkov polície z ČR (Frýdek-Místek) a PR (Žywiec).

Udeľovanie ocenení významným osobnostiam po takmer 3 rokoch opätovne obnovené

Vedenie mesta rozhodlo, že sa založí tradícia udeľovania ocenenia osobnostiam každoročne na slávnostnom zastupiteľstve v rámci Bartolomejských hodových dní. Poslanci MZ Čadca schválili tohtoročné udelenie Ceny mesta Čadca MUDr. Františkovi Kostkovi, lekárovi, chirurgovi, a manželom Mgr. Márii a Mgr. Vojtechovi Marcibálovcom, pedagógom, športovcom. Cenu primátora mesta Čadca Jurajovi Šeríkovi, umeleckému drotárovi, atlétovi, a pani Magdaléne Hackovej, kultúrnej pracovníčke. Vedúca oddelenia kultúry a MV Mgr. Katarína Šulganová prítomných upovedomila, že v rokoch 2009- 2010 nebolo udelené žiadne ocenenie.

Činnosť a fungovanie spoločnosti ZZO Čadca, a.s. budú zracionalizované

Nový predseda predstavenstva ZZO Čadca, a.s.- poslanec Mgr. Eduard Gábriš predniesol Informatívnu správu o činnosti ZZO Čadca, ktorú MZ Čadca prijalo na vedomie. Mgr. Eduard Gábriš zároveň vyslovil svoj zámer- nastaviť činnosť spoločnosti tak, aby plnila svoj cieľ. Po správnom, racionálnom a efektívnom nastavení činnosti uvedená spoločnosť môže do konca roka 2011 usporiť až 17.000€.

Noví predsedovia a člen v komisiách MZ Čadca a nový sobášiaci

Poslanci MZ Čadca schválili Mgr. Martina Klimeka za predsedu Komisie kultúry, Ing. Petra Glasnáka za  člena uvedenej komisie a za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Michala Duraja. Taktiež schválili poverenie poslanca Ing. Rudolfa Cypricha na uzavretie manželstva pred matričným úradom v Čadci, nakoľko sa tohto poverenia vzdal na marcovom zastupiteľstve  Ing. Peter Glasnák.

Primátor Ing. Milan Gura bude mať nižší plat

O takmer 300€ nižší plat stanovilo MZ v Čadci primátorovi Ing. Milanovi Gurovi na základe novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Schválenie nových zásad

MZ v Čadci schválilo Zásady podávania, evidovania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností v podmienkach Mesta Čadca a taktiež návrh na  Komisiu poslancov pre vybavovanie sťažnosti v zložení PeadDr. Mária Blendovská, JUDr. Jozef Pajer, Ing. Milan Liščák; Ing. Peter Laš- náhradník. Od účinnosti zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (1.2.2010) nebola vypracovaná táto interná smernica.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

MZ v Čadci schválilo Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 a poverilo hlavného kontrolóra JUDr. Jána Klučku, vykonaním kontrolných akcii podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností

V jednom z posledných bodov programu rokovania sa poslanci venovali schvaľovaniu odpredaja, zámeny a nájmu prebytočných nehnuteľností vo vlastníctve mesta Čadca.

Posledný tradičný bod programu

V tradične poslednom bode programu rokovania pod názvom „Rôzne“, vystúpilo viacero poslancov s pripomienkami či požiadavkami.

Poslanec Pavol Štrba vyslovil požiadavku o lepšiu informovanosť obyvateľov mestských častí o plánovanom výpadku elektrickej energie a pitnej vody.

Poslankyňa Oľga Kostková poprosila, aby vedúci referátu dopravy požiadal SAD o posilnenie MHD o jeden autobus z Hurbanovej ulice do nemocnice v dopoludňajších hodinách.

Poslanec Vladimír Malík žiadal o urýchlenie a opravu parkoviska medzi blokom č.13 a Chalupkovou ulicou a taktiež sa informoval u primátora na predloženú petíciu týkajúcu sa výstavby letného kúpaliska.

Poslanec Mgr. Rastislav Kaličák vyslovil požiadavku na zasielanie materiálov k zastupiteľstvu prostredníctvom elektronickej pošty. Mgr. Martin Klimek jeho požiadavku podporil z dôvodu neustáleho pranierovania ekologickosti a šetrenia finančných prostriedkov mesta.

Poslankyňa PaedDr. Mária Blendovská vyslovila primátorovi Čadce obdiv za riešenie situácie neplatičov z Moyzesovej ulice, pochválila organizátorov Bartolomejských hodových dní, apelovala na Mestskú políciu o zabezpečenie poriadku, bezpečia a istoty obyvateľov počas letných prázdnin a taktiež navrhla, aby počas každého zastupiteľstva vystúpil s informáciami o činnosti vždy jeden vedúci pracovník príslušných oddelení MsÚ Čadca.

Primátor Čadce Ing. Milan Gura prisľúbil lepšiu informovanosť o výpadkoch elektrickej energie a vody, prítomných informoval o rozhovore týkajúcom sa bezpečnosti s mjr. Mgr. Františkom Linetom, taktiež informoval o kontrolách nočných podnikov Poriadkovou políciou.

K petícii poslanca Vladimíra Malíka uviedol, že petíciu berie plne na vedomie, že sa ňou zaoberá a bude aj naďalej zaoberať, nakoľko výstavbu letného kúpaliska považuje za výborný úmysel.

Primátor ďalej informoval o začatí realizácie výstavby malého obchvatu a dal poslancom návrh, aby popremýšľali o čo najlepšom využití priestoru, ktorý vznikne zrušením cesty vedúcej cez stred mesta č.I/11. Ďalej informoval o realizácií protipovodňových opatrení v meste Čadca a o príprave zrkadlového projektu skate-parku v Čadci ako aj o začatí realizácie cyklotrasy. Tiež informoval o mimoriadne zlej finančnej situácii a zadlženosti mesta Čadca, z dôvodu ktorej budú musieť nastať organizačné zmeny.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk