Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 24. 11. 2011

Publikované: 25. 11. 2011 11:36

Vo štvrtok 24. novembra 2011 rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Čadci vo veľkej zasadačke MsÚ Čadca. V úvode bol program rokovania doplnený o štyri nové body: bod č.13 - Návrh na zvolenie poslanca MZ Čadca za člena komisie pri MZ v Čadci, bod č. 14 - Personálne zmeny v obsadení orgánov spoločností s majetkovou účasťou Mesta Čadca, body č. 15, 16 - Zrušenie uznesení č. 114/2011 a č. 115/2011. Po schválení doplneného programu rokovania poslancami, voľbe návrhovej komisie, overovateľov a určení zapisovateľa sa pristúpilo k jednotlivým bodom programu.

IV. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2011 a v rozpočtoch príspevkových organizáciách mesta Čadca na rok 2011

Poslanci MZ Čadca schválili IV. zmenu rozpočtu Mesta Čadca, ktorá je potrebná z dôvodu nenaplnenia výšky príjmovej časti - nedosiahli sa plánované kapitálové príjmy a štát nepoukázal mestu podielové dane v pôvodnej výške stanovenej MF SR a tiež zmeny rozpočtov príspevkových organizácií - Mestský podnik služieb Čadca a Kultúrne informačné centrum Čadca.

Operačný plán zimnej údržby

Poslanci MZ Čadca schválili vykonávanie zimnej údržby podľa Mestského operačného plánu zimnej údržby pre zimné obdobie 2011/2012, ako aj zloženie mestského operačného štábu zimnej údržby.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, zmeny v termíne konania zápisu detí a vo výške príspevku v školských klubov a schválenie VZN na úseku školstva

Poslanci MZ Čadca vzali na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a tiež podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2010/2011.

Poslanci schválili Doplnok č. 1 VZN Mesta Čadca č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Zmena sa týka termínu konania zápisu detí, z posledného týždňa mesiaca január sa presúva zápis na prvý týždeň mesiaca február, v dňoch streda  a štvrtok, v čase od 13.30 do 16.30. Ďalej schválili VZN Mesta Čadca č. 122/2011, ktoré sa týka mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca (zvýšenie z 5 € na 7 €). Poplatok sa nevzťahuje na deti z rodín v hmotnej núdzi.

Nové všeobecné záväzné nariadenia Mesta Čadca

Poslanci prerokovali predložené dôvodové správy s návrhom VZN a schválili Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach umiestnenia, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Čadca a Všeobecné záväzné nariadenie o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území mesta Čadca a katastrálnom území Horelica v mieste, kde je verejný vodovod  a verejná kanalizácia vybudovaná a tam, kde je to technicky možné.

Správy hlavného kontrolóra Mesta Čadca

Poslanci MZ Čadca zobrali na vedomie Správu o plnení uznesení MZ Čadca za 1. polrok 2011 a Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac január - október 2011.

Doplnené body programu

Poslanci MZ Čadca prerokovali predložený návrh na zvolenie Ing. Vladimíra Hrušku, ktorého zvolili za člena Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti a Komisie výstavby, územného plánovania a investičných činností pri MZ Čadca a tiež schválili poslanca Ing. Jána Drobila do funkcie člena Dozornej rady Mestskej teplárenskej spoločnosti, a.s..

Poslanci ďalej zrušili uznesenia č. 114/2011 a č. 115/2011 a schválili k zámene pozemkov uznesenie pod č. 158/2011 a 159/2011.

Posledné body Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a rôzne ukončili program rokovania poslancov MZ Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk