Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 26. 5. 2011

Publikované: 27. 05. 2011 13:54

Už v poradí štvrté tohtoročné zasadnutie  Mestského zastupiteľstva Čadca sa uskutočnilo vo štvrtok 26. mája 2011 vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Čadca.

Po schválení základných procedurálnych náležitostí poslancami, ako schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov a určenie zapisovateľa, sa pristúpilo ku konkrétnym bodom rokovania, ktorých obsahom bolo:

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca Karolovi Kállayovi

Primátor Čadce navrhol udelenie ocenenia známemu fotografovi a dokumentaristovi  pri príležitosti životného jubilea 85 rokov ako vyjadrenie úcty a poďakovania za celoživotnú tvorbu, autorský prínos v oblasti slovenskej fotografie a šírenie dobrého mena mesta Čadca doma i vo svete. Čestné občianstvo mesta Čadca je najvyššie možné ocenenie, ktoré môže mesto Čadca udeliť. S predmetným návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci.

Prijatie informatívnych správ

Poslanci vzali na vedomie Informatívnu správu  o činnosti Mestského hasičského zboru mesta Čadca za rok 2010 a tiež Vyhodnotenie zimnej údržby 2010/2011, ktoré bolo prerokované  v Komisii dopravy a doporučené Mestskou radou na prerokovanie v MZ Čadca.

Zmeny v členstve v Komisiách MZ Čadca

Dva body, ktoré odsúhlasili poslanci, sa týkali odstúpenia člena z Komisie finančnej na vlastnú žiadosť a zaradenia dvoch nových členov do komisie výstavby a komisie dopravy.

Efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Poslanci schválili nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi.O spôsobe nakladania biokompostovaním informoval vedúci Oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva Ľubomír Vojár, ktorý vyzdvihol pozitíva biokompostérov.  Tisíc kusov biokompostérov bude bezplatne na základe nájomnej zmluvy poskytnutých do záhrad na území mesta Čadca, kde je predpoklad vzniku biologicky rozložiteľného odpadu.

Zmeny v nariadeniach Mesta Čadca

Poslanci schválili zmeny týkajúce sa Všeobecne záväzných nariadení (VZN) Mesta Čadca o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca, ktorého doplnkom sa zmenil počet kosieb v meste z dôvodu zlej finančnej situácie Mesta. Druhá schválená zmena sa týkala VZN o spôsobe úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu, kde sa schválila čiastka 0,80 € za jednu hodinu poskytovania opatrovateľskej služby. V našom meste bola táto úhrada doposiaľ najnižšia aj v porovnaní s okolitými obcami (napr. obec Oščadnica 1€). I tak mesto bude z vlastného rozpočtu doplácať na opatrovateľskú službu 162 000 € ročne.

Zverenie majetku mesta do správy príspevkových organizácií mesta Čadca

Poslanci MZ schválili zverenie majetku Mesta Čadca- dokončeného  bytového domu č. súp. 3001/4C na Okružnej ulici v Čadci, do správy príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca.  Rekonštrukciou Domu kultúry sa zhodnotila táto nehnuteľnosť o preinvestovanú sumu 945 615 €. Zhodnotenie DK bolo predmetom zverenia zrekonštruovanej nehnuteľnosti do správy KIC.

Nová redakčná rada mestských novín Čadčan

Poslanci odsúhlasili návrh novej redakčnej rady mestských novín Čadčan v zložení Silvia Cisáriková - predseda, členovia: Katarína Šulganová, Marián Kráľ, Anna Straková, Anna Zbojanová.

Informatívne správy o hospodárení a I. zmene rozpočtu Mesta Čadca

Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia za obdobie rozpočtového provizória v roku 2011 a Informatívnu správu o vykonanej I. zmene rozpočtu Mesta Čadca z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti vzalo MZ na vedomie.

Požiadavky poslancov

V bode „Rôzne“ vystúpili viacerí poslanci s požiadavkami obyvateľov: Oľga Kostková žiadala v mene obyvateľov Kýčerky o lavičky v okolí detských ihrísk a umiestnení nových odpadových košov, František Kučák mal požiadavku na zmenu v dopravnom značení na ulici A. Bernoláka a na vyriešenie plynulého prechodu chodcov na križovatke pri Tescu. Ján Macura požiadal o úpravu určitých úsekov miestných komunikácii v lokalite Horelica - u Lemeši, Vladimír Hruška upozornil na hroziace uzavretie prístupovej cesty v Agrostave, o ktorom bude rokované s dotknutými subjetkami na úrovni Mesta. Jozef Pajer apeloval na čistenie a kropenie miestnej komunikácie Podzávoz. Anna Korduliaková odovzdala v písomnej podobe požiadavky obyvateľov a Mária Blendovská upozornila na nekvalitné miestne komunikácie v Bukove.

Z občanov v závere vystúpil JUDr. Jozef Pikuliak - predseda šachového klubu Caissa Čadca, ktorý oboznámil prítomných so situáciou a úspechmi čadčianskych šachistov. Jeho snahou je dostať Čadcu vďaka tejto hre do európskeho i svetového povedomia, k čomu potrebuje i podporu mesta Čadca, o ktorú požiadal.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk