Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v meste Čadca a jej spádovej oblasti

Publikované: 13. 11. 2018 12:30

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 a v súlade so schváleným Programom rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025 a Komunitným plánom sociálnych služieb, plánuje mesto predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Čadca (ďalej len „CIZS“).

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – koordinovaný súbor služieb, procesov, ľudských zdrojov, technológií a infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je poskytovaná integrovaná starostlivosť občanom v definovanej spádovej oblasti. V CIZS je integrovaným spôsobom zabezpečovaná a poskytovaná predovšetkým všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť a prípadne i iná špecializovaná starostlivosť, služby podpory zdravia alebo sociálne služby.

V CIZS sa majú integrovať na jednej strane poskytovatelia všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a na strane druhej poskytovatelia špecializovanej inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako aj iné služby (najmä zdravotné a sociálne).

Pri budovaní CIZS sa uplatňuje princíp zdola, t. j. dôraz je kladený na spoluprácu územnej samosprávy (obce, VÚC, alebo obce spolu s VÚC) a poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorých pôsobenie v danej oprávnenej spádovej oblasti je potrebné a vhodné.

Príprava a fungovanie CIZS predpokladá partnersky prístup obce s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre:

 • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku,
 • lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 • lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku.

V prípade záujmu ďalej uvažujeme aj s vytvorením priestorov pre:

 • lekára poskytujúceho špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku,
 • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára (pneumológia a ftizeológia, otorinolaryngológia, oftalmológia, urológia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, dermatovenerológia, gastroenterológia),
 • ďalšie činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti : komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy,
 • sociálne služby (sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).

V rámci realizácie hlavných aktivít projektu plánujeme zrekonštruovať budovu bývalej základnej školy na ulici A. Hlinku 14 v Čadci určenú pre poskytovanie primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ďalších činností poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a tiež sociálnych služieb v meste Čadca a jej spádovom území.

Realizácia projektu bude zahŕňať nasledovné predpokladané aktivity:

 • prístavba,  nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúceho  stavebného objektu,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • budovanie bezbariérových prístupov,
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu.

Uvedená budova na ulici A. Hlinku 14 v Čadci je situovaná v centre mesta, v blízkosti železničnej stanice, autobusovej stanice a iných verejných služieb, lekární a taktiež v blízkosti domova sociálnych služieb. Tento dispozičný stav je predpokladom nielen pre dobrú dostupnosť klientov, ale taktiež pre trvalú udržateľnosť samotného projektu.

Spolupráca mesta Čadca a jednotlivých partnerov bude realizovaná prostredníctvom Zmluvy o partnerstve, pričom sa bude jednať o neformálne spojenie členov partnerstva s cieľom zefektívniť spoluprácu zmluvných strán. Mesto Čadca, ako žiadateľ o NFP poskytne jednotlivým partnerom nielen zrekonštruované priestory, ale taktiež vybavené ambulancie so základným vecným a prístrojovým vybavením, informačno – komunikačnými technológiami pre zdravotnícke služby a ďalšími priestorovými možnosťami na zabezpečenie vyššie uvedených zdravotných a sociálnych služieb.

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v roku 2019 - 2020 a následným spustením prevádzky CIZS v roku 2020.

Spádová oblasť pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami: Čadca, Raková, Skalité, Čierne, Svrčinovec a Zákopčie.

V prípade Vášho záujmu o účasť na tvorbe konceptu CIZS a následne poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti alebo sociálnej starostlivosti  v meste Čadca, kontaktujte prosím pána RNDr. Miloslava Šulgana, CSc., ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru dňa 19.12.2018 zadefinovať a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.

Kontaktné údaje:

Mesto Čadca – Mestský úrad v Čadci
Námestie slobody 30, 02201 Čadca
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
E-mail:  sekretariat@mestocadca.sk
Tel.: 421 41 430 22 20,
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia, Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Tel.: +421 41 430 22 13, +421 905 470 966
Fax: +421 41 430 22 18
E-mail: miloslav.sulgan@mestocadca.sk

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk