Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto Čadca a Powiat Zywiecki realizujú projekt: Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca

Publikované: 09. 04. 2018 12:00

„Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 2: „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičná priorita: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

  • Vedúci partner: Mesto Čadca (Slovensko)
  • Partner projektu 1: Powiat Żywiecki (Poľsko)
  • Kód projektu: PLSK.02.01.00-SK-0094/17

Stručný popis projektu:

Identifikovaným problémom nášho pohraničia je predovšetkým neuspokojivý stav povrchov komunikácií vedúcich k nadradenej cestnej infraštruktúre a tým i k štátnej hranici (únosnosť, trhliny, vyjazdené koľaje, havarijný stav mostov, absencia prvkov bezpečnosti a dopravného značenia atď.), Tento stav ovplyvňuje výmenu tovaru, poskytovanie služieb a prác, a teda limituje ekonomický rozvoj týchto regiónov, ďalej bezpečnosť účastníkov premávky. Zlý stav je tiež ohľadom dostupnosti pre obyvateľstvo a nie je plne využívaný potenciál turizmu.

Náš projekt chce uvedené riešiť nasledovne: zlepšením stavu dopravy v poľsko-slovenskom pohraničnom regióne, vrátane zlepšenia dostupnosti cezhraničného územia z kvalitatívneho (zlepšenie stavu cezhraničnej cestnej infraštruktúry) aj kvantitatívneho hľadiska (prepojenie slovenských ciest s poľskými cestami).

Súčasne sa projektom uľahčí spojenie medzi regionálnymi dopravnými sieťami a národnými dopravnými ťahmi, ako aj s medzinárodnou sieťou TEN-T. Tento cieľ bude dosiahnutý zmodernizovaním už existujúcej dopravnej infraštruktúry v Meste Čadca a v Powiate Zywiec, ktoré umožnia skrátiť čas potrebný na prepravu medzi oblasťami na obidvoch stranách hranice. V Čadci budú investičné práce spočívať v rekonštrukcii a modernizácii cestných komunikácií napájajúcich sa v meste priamo na medzinárodný koridor TEN-T.

V Powiate Zywiec budú stavebné práce spočívať v rekonštrukcii okresnej cesty a sanácii a výstavbe 2 mostov.

Hlavný cieľ projektu

Skvalitnenie napojenia uzlov II. a III. kategórie do siete TEN-T za účelom zlepšenia dopravy v pohraničnom slovensko-poľskom regióne a prispenie k jeho integrácii.

Špecifické ciele projektu

  • Zlepšenie kvality a bezpečnosti prepravy v SK-PL pohraničí zlepšovaním stavu infraštruktúry
  • Minimalizácia negatívneho vplyvu na životné prostredie

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 2 461 176,07 Eur.

 


Interreg Poľsko Slovensko Európska únia

 

Mesto Čadca oraz Powiat Zywiecki realyzuja projekt pod tytlem:
„Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca“,  który został zatwierdzony do realizacji w ramach naboru do składania wniosków w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, Oś priorytetowa nr. 2: "Zrównoważony transport transgraniczny", priorytet inwestycyjny: "Wzmocnienie mobilności regionalnej poprzez łączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi".


Partner wiodący: Miasto Čadca (Słowacja)
Partner projektu 1: Powiat Żywiecki (Polska)
Kod projektu: PLSK.02.01.00-SK-0094/17

Krótki opis projektu

Zidentyfikowanym problemem naszego pogranicza jest przede wszystkim niezadowalający stan nawierzchni dróg prowadzących do nadrzędnej infrastruktury drogowej i granicy państw (nośność, pęknięcia, koleiny, awaryjny stan mostów, brak elementów bezpieczeństwa i oznakowania drogowego, itp.), Ten stan wpływa na wymianę towarową, świadczone usługi i roboty, czyli ogranicza rozwój gosp. tych regionów i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zły stan i słaby
dostęp dla obywateli nie umożliwia w pełni wykorzystanie potencjału turystycznego.
Nasz projekt chce rozwiązać wyżej wspomnianą sytuację poprzez: polepszenie stanu transportu na słowacko-polskim pograniczu, wraz z poprawą dostępności obszaru transgranicznego ze strony jakościowej (poprawa stanu transgranicznej infrastruktury drogowej) oraz jakościowej (połączenie słowackich dróg z polskim ). Projekt równocześnie ułatwi połączenie między regionalnymi sieciami transportowmi, narodowmi ciągami transportowymi i międzynarodową siecią TEN-T. Cel ten zostanie osiągnięt poprzez modernizację już istniejącej infrastruktury transportowej w Mieście Čadca i w Powiecie Żywiec, co umożliwi skrócenie czasu niezbędnego na przejazd między obszarami z obu stron granicy.
W Čadcy prace inwestycyjne polegać będą na przebudowie i modernizacji dróg łączących się w mieście bezpośrednio z korytarzem międzynarodowym TEN-T.
Powiat Żywiecki wykona roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej oraz rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych obiektów mostowych.

Glówny cel projektu:
Podwyższenie jakości podłączenia węzłów II. i III.kategorii do sieci TEN-T w celu zlepszenia transportu w słowacko – polskim regionie przygranicznym i przyczynienie się do integracji regionu.

Cele szczegółowe projektu:
Zlepšenie kvality a bezpečnosti prepravy v SK-PL pohraničí zlepšovaním stavu infraštruktúry
Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Calkowity koszt projektu:2 461 176,07 Eur.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk