Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Upozornenie: Zber a manipulácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania

Publikované: 24. 04. 2013 10:47

Dňa 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde v § 39 ods. 2 fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, je daná zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

Keďže kuchynský odpad môže obsahovať zostatky živočíšnych produktov, je tento zaradený medzi vedľajšie živočíšne produkty.  Nakladanie s takýmto odpadom sa vykonáva v súlade s nariadením EP a Rady č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

Podľa čl. 2 nariadenia komisie č. 142/2011, ktorým sa vykonáva citované nariadenie EP a Rady, je kuchynský odpad všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinového oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria:

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, resp. ostatnými potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo inak znehodnotené potraviny. Patria sem aj nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení, domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale i z kuchýň domácnosti.

Mesto Čadca upozorňuje všetkých prevádzkovateľov zariadenia spoločného stravovania na území mesta Čadca, že sú zodpovední za nakladanie s takýmto odpadom a ako pôvodcovia tohto odpadu  zodpovedajú za konečné zneškodnenie tohto odpadu. To znamená, že do doby odovzdania odpadu oprávnenej osobe, zabezpečia oddelené odkladanie odpadu v kontajneroch /uzatvárateľných nádobách/ s označením „neurčené na ľudskú spotrebu“. Nádoby musia byť skladované tak, aby sa k nim nedostali hlodavce a iné živočíchy.

Prevádzkovatelia nemôžu odpad odovzdať ako krmivo pre spoločenské zvieratá. Pre spoločenské zvieratá môžu byť poskytnuté len bývalé potraviny a to so súhlasom príslušného orgánu veterinárnej a potravinovej správy.

Taktiež platí zákaz skrmovania hospodárskych zvierat biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

Doporučujeme prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania, aby uzatvorili zmluvu s registrovaným prevádzkovateľom na vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 3. Zoznam takýchto prevádzok, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení č. 1069/2009 možno nájsť na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk